obywatel.gov.pl

obywatel.gov.pl

czyli informacje i usługi przyjazne obywatelom

Inicjatywa „Obywatel” ma ułatwi kontakt z administracją.

Na portalu znajdą się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy obywatelom. Każda usługa zostanie przedstawiona w postaci karty informacyjnej i opisana w zrozumiały sposób. Do końca lipca br. zostaną opublikowane opisy 80 usług publicznych.

Zostanie również uruchomiona „Informacja dla obywatela”, system informacji telefonicznej połączony z bazą wiedzy niezbędnej do udzielania profesjonalnych odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane problemy. System telefoniczny będzie uruchomiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach i urzędach wojewódzkich. W kolejnym etapie zostanie uzupełniony o urzędy centralne.

Konsultanci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą telefonicznie informować obywateli, gdzie mogą załatwić swoje sprawy. Chodzi o to, aby pytającego nie odsyłać do innych instytucji, ale „jednym telefonem” załatwić jego sprawę. W bardziej skomplikowanych czy nietypowych sytuacjach konsultant będzie mógł przełączyć obywatela do infolinii urzędowej lub branżowej. System „Informacja dla obywatela”, oprócz udzielania informacji, będzie także zbierał sygnały od obywateli w różnych sprawach. Będą one analizowane, np. pod kątem ewentualnych zmian w prawie.

Inicjatywa „Obywatel” zawiera również rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji z obywatelem. Dotyczą one właściwego reagowania na sygnały od obywateli w różnych sprawach oraz zrozumiałego i prostego pisania pism przez urzędników.

Dostępne sekcje to:

deklarowany termin wdrożenia: koniec lipca 2015. Trzymamy kciuki!

źródło: Kancelaria Premiera RP

rozliczenie roczne 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko co musicie wiedzieć składając rozliczenie roczne 2016.

Termin składania deklaracji podatkowych za 2015 upływa 30 kwietnia 2017.

Deklaracje należy składać na formularzach, które dostępne są na naszej stronie (lub na stronie Ministerstwa Finansów).

Deklarację podatkową za rok 2016 można składać na 3 różne sposoby:

– osobiście we właściwym ze względu na zamieszkanie urzędzie skarbowym

– pocztą poleconą

– w formie elektronicznej przez internet – więcej informacji

 

 

terminy składania deklaracji PIT w 2016

 

 

PIT 2016 – kluczowe daty składania deklaracji rocznych

31 stycznia 2016

PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

28 lutego 2016

PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2016

PIT 36 (za działalność gospodarczą)

PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

PIT-36 i PIT-36L  pobież formularze

PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)

PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

 

umowa zlecenie - zmiana przepisów prawa od 1 stycznia 2017 

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1265) pociągnęła za sobą zmiany w umowach zlecenie. Zmiany przepisów prawa obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Zakres zmian to:

 1. obowiązkowe wskazanie liczby godzin wykonywanego zlecenia oraz ich potwierdzenie
 2. konieczność wypłacania wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, jeśli zlecenie ma trwać dłużej niż miesiąc
 3. konieczność przechowywania dokumentacji ustalającej oraz potwierdzającej liczbę godzin przez okres 3 lat od daty wymagalności wynagrodzenia.

UWAGA! Przepisy mają zastosowanie również do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeśli wykonywanie zlecenia trwa również po tej dacie. Takie umowy będą musiały być aneksowane.

Ponadto należy mieć na uwadze, że:

 1. przepisy mają zastosowanie do umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
 2. przepisy nie mają zastosowania do umów zawieranych z przedsiębiorcami innymi niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 3. przepisy nie mają zastosowania do umów o dzieło

W związku z tym, w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług obowiązujących po 1 stycznia 2017 r. stroną których są osoby fizyczne powinny znaleźć się m.in. postanowienia dot. 

 1. liczby godzin wykonywania zlecenia (w celu zagwarantowania, że ustalone kwotowo wynagrodzenie nie będzie niższe niż 13 PLN brutto/godzinę);
 2. potwierdzania ww. liczby godzin,
 3. przechowywania dokumentacji dot. potwierdzenia liczby godzin.

Naruszenie tych zasad jest karane grzywną nakładaną na osoby zarządzające firmą. Wysokość grzywny wynosi od 10 do 30 tysięcy złotych.

umowa zlecenie od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 roku zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), zgodnie z którą płatnik będzie zobowiązany płacić ZUS od umowy zlecenie do poziomu minimalnej płacy.

Obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek wynikająca z umowy zlecenie będzie niższa od 1.850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Kwota 1850 to minimalna płaca obowiązująca w 2016 roku.

Na przykład, jeśli będą dwie umowy zlecenie na kwotę 1.700 zł to każda będzie ozusowana (po całości), dopiero trzecia, niezależnie od kwoty będzie zwolniona, bo suma dwóch pierwszych przekroczyła 1.850 zł.

Pozostaje niezmieniony przepis, że umowa o pracę, gdzie podstawa ubezpieczenia to również 1.850  – powoduje zwolnienie ze składek emer.-rent umowy zlecenia.

 

zmiana formy opodatkowania

 

 

Tylko do 20 stycznia można składać wnioski o zmianę formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, zmiana wymaga złożenia do Urzędu Skarbowego jednego z następujących dokumentów:

 • Oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).
 • Oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.
 • Zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej).

W przypadku karty podatkowej możliwe jest zrzeczenie się tej formy opodatkowania także w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku należy dopełnić formalności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość karty podatkowej.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej formy opodatkowania, nie ma potrzeby składania oświadczenia lub wniosku ponownie.

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wypełnić wniosek o zmianę wpisu, a w przypadku wyboru karty podatkowej, dołączyć formularz PIT-16.