formularze i druki

 

 

Formularze i Druki do pobrania

Zakładanie, zmiany lub wykreślanie z działalności

ceidg-1 – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych bez załączników

ceidg-1 z załącznikiem – wniosek o rejestrację działalności gospodarczej osób fizycznych z załącznikami

Urząd Skarbowy

nip-1 – zgłoszenie identyfikacyjne

vat-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług


pit-36L – zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (działalność gospodarcza)

Pit-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.)
termin składania: do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym
załączniki:
załącznik PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
załącznik PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
załącznik PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy

pit-36 – zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (działalność gospodarcza)

Pit-36 przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1) prowadzili: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody:z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów położonych za granicą,

z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
5) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
6) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
7) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i
30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

załączniki:

broszura informacyjna

załącznik PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

załącznik PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

załącznik PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

załącznik PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, polegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

załącznik PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy

załącznik PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

załącznik SSE-R – rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

załącznik PIT-2K – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych


 

ZUS

ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zmiana danych osoby ubezpieczonej

ZUS-ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych