kody pkd administracja

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.


 

Sekcja N.77 wynajem i dzierżawa

Sekcja N.78 działalność związana z zatrudnieniem

Sekcja N.79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Sekcja N.80 działalność detektywistyczna i ochroniarska

Sekcja N.81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Sekcja N.82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

kody pkd administracja publiczna

objaśnienia kody pkd 

Sekcja ta obejmuje:

– działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,

– działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,

– działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,

– działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,

– działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:

– działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w  niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P Edukacja,

– kierowanie ochroną zdrowia mieści się w  niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich podklasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.

kody pkd Podklasa 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej obejmuje:

– działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,

– zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:

* funkcjonowania systemu podatkowego,

* poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,

* działalności służb celnych,

– realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,

– działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanych z nią funduszami,

– działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,

– działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności, sklasyfikowanej w 84.13.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,

– działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.

kody pkd Podklasa 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych obejmuje:

– działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:

* związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,

* dotyczącą edukacji,

* mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

* mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,

* związaną z budownictwem mieszkaniowym,

* związaną z pozostałą działalnością społeczną,

– działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,

– sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,

– rozdział grantów publicznych dla artystów,

– kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,

– kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,

– kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,

– kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39,

– obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z,

– opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,

– działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B,

– działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93,

– edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P.

kody pkd Podklasa 84.13.Z  Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania obejmuje:

– działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:

* rolnictwem,

* gospodarką gruntami,

* energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,

* infrastrukturą,

* transportem,

* komunikacją,

* hotelarstwem i turystyką,

* handlem hurtowym i detalicznym,

– działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,

– ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,

– prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– prowadzenie państwowych ewidencji,

– działalność związaną z rynkiem siły roboczej,

– wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia. Podklasa ta nie obejmuje badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.

kody pkd Podklasa 84.21.Z  Sprawy zagraniczne obejmuje:

– kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,

– kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,

– udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie,

– pomoc militarną na rzecz innych krajów,

– prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej.

Podklasa ta nie obejmuje pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z

kody pkd Podklasa 84.22.Z Obrona narodowa obejmuje:

– kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:

* bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,

* jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,

* obronne formacje pomocnicze i rezerwy: wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.) oraz działalność polowych szpitali wojskowych,

– kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,

– działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,

– działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,

– udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,

– działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,

– zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,

– działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości obejmuje:

– działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,

– działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych,  sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,

– działalność  więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,

– działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.Z,

– działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,

– działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne obejmuje:

– kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,

– zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20.B,

– działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.

kody pkd Podklasa 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa obejmuje:

– działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),

– działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.  

Podklasa ta nie obejmuje:

– ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach, sklasyfikowanej w 02.40.Z,

– gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanego w  09.10.Z,

– działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki, sklasyfikowanej w 52.23.Z.

Podklasa 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

– ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),

– zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),

– zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,

– powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Podklasa ta nie obejmuje:

– nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,

– działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania), sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z


 

kody pkd Sekcja O.84 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kody pkd 84.1 Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

kody pkd 84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa

84.21.Z Sprawy zagraniczne

84.22.Z Obrona narodowa

84.23.Z Wymiar sprawiedliwości

84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa

kody pkd 84.3 Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kody pkd architektura inżynieria

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,

– działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,

– badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

kody pkd Podklasa 71.11.Z obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

– projektowaniem budowlanym,

– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z, – dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 71.12.Z obejmuje:

– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

* maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,

* projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,

– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

* wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

* wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

* opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,

– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,

– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,

– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,

– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z

– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

kody pkd Podklasa 71.20.A obejmuje:

– wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,

– nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,

– wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,

– działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86.

Podklasa 71.20.B obejmuje:

– wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:  

* wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,

* wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,

* wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,

* wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,

* wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,

* wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,

* wykonywanie pomiarów uszkodzeń,

* wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

– wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

– wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,

– wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.),

– działalność laboratoriów policyjnych.

 


 

kody pkd M.71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.11.Z  Działalność w zakresie architektury

71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

kody pkd M.71.2 Badania i analizy techniczne

71.20.A  Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne

kody pkd badania rozwojowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

– badania podstawowe

– badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

– badania stosowane

– badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

– prace rozwojowe

– prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Dział ten nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z

kody pkd Podklasa 72.11.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:

– związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwas rybonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,

– w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko

– izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów komórkowych,

– związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,

– w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,

– w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,

– w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,

– w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

kody pkd Podklasa 72.19.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

– nauk przyrodniczych,

– nauk technicznych,

– nauk medycznych, włączając badania kliniczne,

– nauk rolniczych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd Podklasa 72.20.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

– nauk społecznych,

– nauk humanistycznych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

Podklasa ta nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z


 

kody pkd M.72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd M.72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

kody pkd biura turystyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,

– działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,

– działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,

– działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,

– działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

– pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 79.11.A Działalność agentów turystycznych obejmuje działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

kody pkd Podklasa 79.11.B Działalność pośredników turystycznych obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

kody pkd Podklasa 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.

kody pkd Podklasa 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych nie obejmuje działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

kody pkd Podklasa 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk  rozrywkowych i sportowych,

– sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B  i 79.12.Z,

– działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z

 


 

kody pkd N.79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11.A  Działalność agentów turystycznych

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki

kody pkd N.79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd budowa obiektów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp. Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie. Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

kody pkd Podklasa 42.11.Z obejmuje:

– roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,

– roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:

* układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,

* malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,

* instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,

– roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Podklasa 42.12.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg szynowych i kolei podziemnej,

– przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.13.Z obejmuje roboty związane z budową:

– mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,

– tuneli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,

– wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.21.Z obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– magistrali i linii wodociągowych,

– systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,

– sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,

– oczyszczalni ścieków, stacji pomp

– roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

Podklasa 42.22.Z obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,

– elektrowni.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.91.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,

– zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

– pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.99.Z ta obejmuje roboty związane z budową:

– obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,

– obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

– podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.)

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,

– zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.


 

kody pkd F.42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

kody pkd F.42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

kody pkd F.42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd budownictwo

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje: roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu,  odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie,  remoncie, rozbiórce lub  montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:

– kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,

– obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego  oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji. Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Sekcja ta obejmuje budowę:

– kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),

– kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).

Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43). Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu. W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży. Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

 


 

kody pkd Sekcja F.41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

kody pkd Sekcja F.42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

kody pkd Sekcja F.43 Roboty budowlane specjalistyczne

kody pkd doradztwo

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,

– działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

kody pkd Podklasa 70.10.Z obejmuje:

– kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,

– planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.

Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:

– firm centralnych (head offices),

– holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,

– zarządów spółek,

– zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,

– zarządów filii przedsiębiorstw. Podklasa ta nie obejmuje działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.

kody pkd Podklasa 70.21.Z obejmuje doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji. Podklasa ta nie obejmuje:

– reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,

– badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.

Podklasa 70.22.Z obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

* planowania strategicznego i organizacyjnego,

* strategii i działalności marketingowej,

* kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,

* zarządzania produkcją,

* zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,

* planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,

* opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

* planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,

* planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,

– działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,

– doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,

– doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,

– doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z


kody pkd M.70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

kody pkd M.70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

kody pkd druk i poligrafia

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,

– reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.,

– działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności. Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia). Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu. Dział ten nie obejmuje działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji J

kody pkd Podklasa 18.11.Z obejmuje drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1,

– fotokopiowania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z

kody pkd Podklasa 18.12.Z obejmuje:

– drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,

– drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych,  albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek,  włączając szybkie drukowanie,

– drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,

– drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,

– produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

kody pkd Podklasa 18.13.Z obejmuje:

– wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,

– przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),

– działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,

– grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,

– transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,

– reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,

– przygotowanie ilustracji, włączając  wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,

– produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,

– projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,

– wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 18.14.Z obejmuje:

– działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami  tworzyw sztucznych,

– oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,

– obróbkę wykańczającą CD-ROM,

– usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,

– czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.

kody pkd Podklasa 18.20.Z obejmuje:

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11.Z, 18.12.Z,

– publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 58.2,

– produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.Z


 

kody pkd C.18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

kody pkd C.18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji