kody pkd działalność biurowa, targi

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie,

– pomocniczą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Jednostki sklasyfikowane w tym dziale nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Grupa 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,

– wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie. Jednostki sklasyfikowane w tej grupie nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednostki prowadzące poszczególne rodzaje działalności są sklasyfikowane zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura obejmuje działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dostarczania pracowników,  bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,

– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura. Działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.

Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów,

– edycję i korektę dokumentów,

– pisanie na maszynie i komputerowe redagowanie tekstu,

– przepisywanie dokumentów

– pozostałe usługi sekretarskie,

– pisanie listów lub streszczeń,

– działalność usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,

– fotokopiowanie,

– powielanie,

– światłokopiowanie,

– działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem  świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanej w 18.13.Z,

– realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 74.30.Z,

– specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.Z,

– działalności archiwów, sklasyfikowanej w 91.02.B

kody pkd Podklasa 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

– obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;

– prowadzących działalność związaną  ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta,  z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów. Podklasa ta nie obejmuje udzielania informacji przez telefon, sklasyfikowanego w 63.99.Z.

kody pkd Podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów obejmuje organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

kody pkd Podklasa 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe obejmuje:

– ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi,

– opracowywanie informacji, takich jak historie kredytowe osób, firm czy dotyczące zatrudnienia,

– ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Podklasa 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

– butelkowanie płynów, włączając napoje,

– pakowanie żywności,

– pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),

– pakowanie wyrobów farmaceutycznych,

– etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,

– pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,

– pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A, 52.29.B.

kody pkd Podklasa 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje działalności usługowe pomocnicze, takie jak:

– sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z przebiegu  postępowania sądowego, na żywo oraz przepisywanie zarejestrowanych materiałów, przykładowo: sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania sądowego oraz usługi stenotypii oraz usługi stenografii ogólnie dostępne,

– tworzenie napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na żywo z różnych spotkań,

– wykonywanie adresowych kodów kreskowych,

– wdrukowywanie kodów kreskowych,

– organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, wykonywane na zlecenie,

– odzyskiwanie własności (rzeczy, nieruchomości),

– zbieranie monet z parkomatów,

– działalność niezależnych licytatorów,

– zarządzanie programami lojalnościowymi,

– odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,

– pozostałą działalność komercyjną wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– opracowywania napisów na taśmach filmowych, sklasyfikowanego w 59.12.Z,

– przepisywania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z


 

kody pkd N.82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

kody pkd N.82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.20.Z  Działalność centrów telefonicznych (call center)

kody pkd N.82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

kody pkd N.82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.91.Z  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z  Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd działalność kurierska

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność pocztową i kurierską, taką jak: odbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek,

– lokalne usługi doręczycieli i posłańców.

kody pkd Podklasa 53.10.Z obejmuje działalność pocztową objętą obowiązkiem usług powszechnych (operatora publicznego). Działalność ta korzysta z infrastruktury usług powszechnych, włączając punkty handlu detalicznego, pomieszczenia do sortowania i obróbki oraz tras przewoźników, którzy odbierają i doręczają pocztę. Doręczanie może obejmować przesyłki listowe do 2000 g, przesyłki dla ociemniałych, przesyłki reklamowe i paczki pocztowe do 10 kg. W niniejszym dziale mieszczą się również inne niezbędne usługi związane z usługami powszechnymi, takie jak: potwierdzenie odbioru, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, usługi poste-restante. Podklasa ta obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatora publicznego, objęte obowiązkiem usług powszechnych, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– działalność kurierską objętą obowiązkiem usług powszechnych,

– odbiór przesyłek listowych i paczek (ze skrzynek pocztowych lub placówek pocztowych).

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności operatora publicznego w zakresie usług pocztowych i kurierskich nie objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.20.Z,

– działalności związanej z obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych, sklasyfikowanych w 64.19.Z.

kody pkd Podklasa 53.20.Z obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z lub 51.22.Z,

– działalności  kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z


 

kody pkd H.53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.10.Z  Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

kody pkd H.53.2 Pozostała działalność pocztowa  i kurierska

53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

kody pkd działalność profesjonalna

objaśnienia kody pkd

Dział ten nie obejmuje:

– działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 69,

– doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,

– reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 73.

kody pkd Podklasa 74.10.Z obejmuje:

– projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

– projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,

– działalność projektantów graficznych,

– działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,

– projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 74.20.Z obejmuje:

– usługi fotograficzne w zakresie:

* fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,

* fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki,

* fotografii lotniczej,

* fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,

– obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:

* wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,

* wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,

* wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,

* oprawianie slajdów,

* kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,

– działalność fotoreporterów,

– mikrofilmowanie dokumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,

– działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z

kody pkd Podklasa 74.30.Z obejmuje także działalność tłumaczy przysięgłych.

kody pkd Podklasa 74.90.Z obejmuje:

– pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

– pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

– działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

– kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,

– działalność związaną z prognozowaniem pogody,

– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

– działalność agronomów i ekonomistów rolnych,

– doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

– pozostałe doradztwo techniczne,

– doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

– działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,

– działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej,  wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,

– działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,

– projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,

– badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

– projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

– działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,

– działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,

– zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z, 88.99.Z


kody pkd M.74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

kody pkd M.74.2 Działalność fotograficzna

74.20.Z  Działalność fotograficzna

kody pkd M.74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami

kody pkd M.74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej


 

Sekcja M.69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

Sekcja M.70 działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Sekcja M.71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

Sekcja M.72 badania naukowa i prace rozwojowe

Sekcja M.73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Sekcja M.74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja M.75 działalność weterynaryjna

kody pkd działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– funkcjonowanie obiektów i świadczenie usług związanych z zainteresowaniami kulturalnymi i rozrywkowymi klientów,

– produkcję, promocję i udział w występach na żywo, wydarzeniach lub wystawach przeznaczonych dla powszechnych odbiorców, zapewnienie odpowiedniego poziomu artystycznego, twórczego i umiejętności technicznych niezbędnych przy produkcji artystycznej i występach na żywo.

Dział ten nie obejmuje:

– działalności muzeów wszelkiego rodzaju, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych, ochrony miejsc historycznych i działalności rezerwatów przyrody, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,

– działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 92,

– działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93. Jednostki, które świadczą usługi kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne sklasyfikowane są w następujących grupowaniach:

– produkcja i dystrybucja filmów i nagrań wideo, sklasyfikowana w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– projekcja filmów, sklasyfikowana w 59.14.Z,

– nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grup 60.1, 60.2.

kody pkd Podklasa 90.01.Z obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

– działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,

– działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.02.Z obejmuje:

– działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych: działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.

– działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

kody pkd Podklasa 90.03.Z obejmuje:

– działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,

– działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,

– działalność niezależnych dziennikarzy,

– renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,

– renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,

– produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,

– renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.

kody pkd Podklasa 90.04.Z obejmuje działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic  oraz pozostałych obiektów kulturalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– działalności kin, sklasyfikowanej w 59.14.Z,

– działalności agencji biletowych, sklasyfikowanej w 79.90.C,

– działalności muzeów, sklasyfikowanej w 91.02.Z

 


 

kody pkd R.90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych

kody pkd edukacja

objaśnienia

Sekcja P obejmuje:

– szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

– edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,

– edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),

– szkoły wojskowe i akademie wojskowe,

– szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,

– pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, – pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,

– działalność usługową wspomagającą edukację.

Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.

kody pkd Podklasa 85.10.Z Wychowanie przedszkolne obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony  w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podklasa ta nie obejmuje żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 85.20.Z Szkoły podstawowe obejmuje:

– edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda,  plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej,

– edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 85.31.A Gimnazja obejmuje obowiązkową edukację w trzyletnich gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadgimnazjalnych lub w formach pozaszkolnych.

kody pkd Podklasa 85.31.B Licea ogólnokształcące obejmuje:

– edukację w trzyletnich liceach ogólnokształcących. Warunkiem formalnym przyjęcia do liceum jest ukończenie gimnazjum. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych (absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej, uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe),

– edukację w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

kody pkd Podklasa 85.31.C Licea profilowane obejmuje edukację w trzyletnich liceach profilowanych o zróżnicowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nabyta wiedza ogólnozawodowa w tym typie szkoły ma umożliwić absolwentowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych w szkołach policealnych o skróconym okresie nauczania. Kształcenie w liceum profilowanym mogą podejmować absolwenci gimnazjów.

– edukację w czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w technikum mogą podejmować absolwenci gimnazjów,

– edukację w trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie tego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący) dających uprawnienia zawodowe.

kody pkd Podklasa 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe obejmuje edukację w zasadniczych szkołach zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej mogą podejmować absolwenci gimnazjów.

kody pkd Podklasa 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy obejmuje edukację w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.

kody pkd Podklasa 85.41.Z Szkoły policealne obejmuje edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, gdzie nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego,

kody pkd Podklasa 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych obejmuje:

– działalność zakładów kształcenia nauczycieli tj. 3-letnich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich, których celem jest kształcenie nauczycieli  przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli języków obcych. Warunkiem formalnym przyjęcia do kolegium jest legitymowanie się świadectwem maturalnym. Kształcenie w kolegiach zakończone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego w szkole wyższej, sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium i uzyskania tytułu zawodowego licencjata, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

– edukację w trzyletnich kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego  w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego i po spełnieniu odpowiednich warunków możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata w szkole wyższej sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

kody pkd Podklasa 85.42.B Szkoły wyższe obejmuje:

– uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra inżyniera) lub równorzędny,

– studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kody pkd Grupa 85.5 Pozaszkolne formy edukacji obejmuje kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie związane jest głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym). Grupa ta obejmuje obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym, kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1- 85.4. Grupa nie obejmuje działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4 tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

kody pkd Podklasa 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

– zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),

– obozy sportowe,

– zajęcia gimnastyczne,

– szkoły nauki jazdy konnej,

– naukę pływania,

– działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,

– kursy sztuk walki, kursy jogi,

– kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z

kody pkd Podklasa 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

– naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,

– zajęcia z dziedziny sztuki,

– kursy tańca,

– szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,

– szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,

– szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,

– kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,

– szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,

– szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,

– szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

kody pkd Podklasa 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu obejmuje:

– naukę jazdy,

– szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia. Podklasa ta nie obejmuje nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.

kody pkd Podklasa 85.59.A Nauka języków obcych

kody pkd Podklasa 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane obejmuje:

– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

– działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

– kursy komputerowe,

– naukę religii,

– kursy udzielania pierwszej pomocy,

– szkoły przetrwania,

– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

– kursy szybkiego czytania,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

Podklasa ta nie obejmuje edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

kody pkd Podklasa 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację obejmuje:

– doradztwo edukacyjno-zawodowe,

– działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– działalność komisji egzaminacyjnych,

– działalność dotyczącą oceny szkoleń,

– organizowanie programów wymiany studenckiej,

– działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z

– działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.


 

kody pkd Sekcja P.85 edukacja

85.1 Wychowanie przedszkolne

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.2 Szkoły podstawowe

85.20.Z Szkoły podstawowe

85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

85.31.A Gimnazja

85.31.B Licea ogólnokształcące

85.31.C Licea profilowane

85.32.A Technika

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.4 Szkoły policealne oraz wyższe

85.41.Z Szkoły policealne

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

85.42.B Szkoły wyższe

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6 Działalność wspomagająca edukację

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

kody pkd filmy nagrania programy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji,

– działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp.,

– dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych dla innych jednostek,

– zakup i sprzedaż praw do dystrybucji filmów i innych produkcji filmowych,

– wydawanie nut,

– nagrywanie dźwięku, tzn. produkcja oryginalnych wzorcowych nagrań dźwiękowych, wykonywane w studio lub innym miejscu oraz ich wydawanie, promowanie i dystrybucja.

kody pkd Podklasa 59.11.Z obejmuje produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– działalności post-produkcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.12.Z obejmuje:

– montaż filmowy, telewizyjny  i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,

– działalność laboratoriów filmowych,

– cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,

– wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,

– działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.13.Z obejmuje:

– dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek,

– nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów, nagrań wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z.

kody pkd Podklasa 59.14.Z obejmuje:

– projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,

– działalność klubów filmowych.

kody pkd Podklasa 59.20.Z obejmuje:

– produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt CD,

– wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców. Działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych.

– nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach,

– nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,

– promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach. Jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

– wydawanie nut.


 

kody pkd J.59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów

kody pkd J.59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

kody pkd gastronomia catering

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dział ten nie obejmuje:

– produkcji posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji lub produkcji gotowej żywności, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 10 i 11,

– sprzedaży żywności produkowanej przez inne jednostki, która nie jest traktowana jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji G.

kody pkd Podklasa 56.10.A obejmuje przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane. Podklasa ta obejmuje działalność:

– restauracji,

– kawiarni,

– restauracji typu fast food,

– barów mlecznych,

– barów szybkiej obsługi,

– lodziarni,

– pizzerii,

– miejsc z żywnością na wynos,

– restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– gastronomicznej działalności usługowej, sklasyfikowanej w 56.29.Z.

kody pkd Podklasa 56.10.B obejmuje działalność:

– obwoźnych sprzedawców lodów,

– wózków z żywnością,

– przyczep gastronomicznych,

– związaną z przygotowywaniem żywności na straganach.

Podklasa ta nie obejmuje sprzedaży detalicznej żywności z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 56.21.Z obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,   

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.29.Z obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych. Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych. Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,

– usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,

– działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

kody pkd Podklasa 56.30.Z obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. Podklasa ta obejmuje działalność:

– barów,

– tawern,

– koktajlbarów,

– dyskotek (serwujących głównie napoje),

– piwiarni i pubów,    

– sklepów z kawą,

– pijalni soków owocowych,

– sprzedawców napojów w ruchomych punktach,

– przygotowywania i podawania napojów w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– odsprzedaży opakowanych lub gotowych napojów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47,

– sprzedaży detalicznej napojów z automatów, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem serwujących napoje, sklasyfikowanej w 93.29.Z.


 

kody pkd I.56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

kody pkd I.56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

kody pkd I.56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów