kody pkd administracja publiczna

objaśnienia kody pkd 

Sekcja ta obejmuje:

– działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,

– działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,

– działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,

– działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,

– działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:

– działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w  niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P Edukacja,

– kierowanie ochroną zdrowia mieści się w  niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich podklasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.

kody pkd Podklasa 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej obejmuje:

– działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,

– zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:

* funkcjonowania systemu podatkowego,

* poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,

* działalności służb celnych,

– realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym: zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,

– działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanych z nią funduszami,

– działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,

– działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności, sklasyfikowanej w 84.13.Z,

– prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,

– działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.

kody pkd Podklasa 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych obejmuje:

– działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:

* związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,

* dotyczącą edukacji,

* mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,

* mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,

* związaną z budownictwem mieszkaniowym,

* związaną z pozostałą działalnością społeczną,

– działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,

– sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,

– rozdział grantów publicznych dla artystów,

– kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,

– kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,

– kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,

– kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39,

– obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z,

– opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,

– działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B,

– działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93,

– edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P.

kody pkd Podklasa 84.13.Z  Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania obejmuje:

– działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:

* rolnictwem,

* gospodarką gruntami,

* energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,

* infrastrukturą,

* transportem,

* komunikacją,

* hotelarstwem i turystyką,

* handlem hurtowym i detalicznym,

– działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,

– ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,

– prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– prowadzenie państwowych ewidencji,

– działalność związaną z rynkiem siły roboczej,

– wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia. Podklasa ta nie obejmuje badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.

kody pkd Podklasa 84.21.Z  Sprawy zagraniczne obejmuje:

– kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,

– kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,

– udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie,

– pomoc militarną na rzecz innych krajów,

– prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej.

Podklasa ta nie obejmuje pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z

kody pkd Podklasa 84.22.Z Obrona narodowa obejmuje:

– kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:

* bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,

* jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,

* obronne formacje pomocnicze i rezerwy: wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.) oraz działalność polowych szpitali wojskowych,

– kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,

– działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,

– działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,

– udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,

– działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,

– zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,

– działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 84.23.Z Wymiar sprawiedliwości obejmuje:

– działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,

– działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych,  sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,

– działalność  więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,

– działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.Z,

– działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,

– działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne obejmuje:

– kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,

– zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20.B,

– działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.

kody pkd Podklasa 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa obejmuje:

– działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),

– działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.  

Podklasa ta nie obejmuje:

– ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach, sklasyfikowanej w 02.40.Z,

– gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanego w  09.10.Z,

– działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki, sklasyfikowanej w 52.23.Z.

Podklasa 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

– ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),

– zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),

– zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,

– powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Podklasa ta nie obejmuje:

– nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,

– działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania), sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z


 

kody pkd Sekcja O.84 Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kody pkd 84.1 Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

kody pkd 84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa

84.21.Z Sprawy zagraniczne

84.22.Z Obrona narodowa

84.23.Z Wymiar sprawiedliwości

84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa

kody pkd 84.3 Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne