kody pkd administracja

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.


 

Sekcja N.77 wynajem i dzierżawa

Sekcja N.78 działalność związana z zatrudnieniem

Sekcja N.79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

Sekcja N.80 działalność detektywistyczna i ochroniarska

Sekcja N.81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Sekcja N.82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

kody pkd biura turystyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez,

– działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych,

– działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki,

– działalność usługową związaną z informacją turystyczną, doradztwem turystycznym, rezerwacją,

– działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,

– pozostałą działalność związaną z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 79.11.A Działalność agentów turystycznych obejmuje działalność polegającą na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

kody pkd Podklasa 79.11.B Działalność pośredników turystycznych obejmuje działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

kody pkd Podklasa 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych.

kody pkd Podklasa 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych nie obejmuje działalności przewodników górskich, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

kody pkd Podklasa 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja: środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk  rozrywkowych i sportowych,

– sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B  i 79.12.Z,

– działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z

 


 

kody pkd N.79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11.A  Działalność agentów turystycznych

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki

kody pkd N.79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd działalność biurowa, targi

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, jak również wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie,

– pomocniczą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Jednostki sklasyfikowane w tym dziale nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Grupa 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą obejmuje:

– działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, dostarczanie personelu oraz logistyka, wykonywaną na zlecenie,

– wykonywanie regularnych, rutynowych zadań w zakresie obsługi biurowej, wykonywaną na zlecenie, które zwykle wykonywane są we własnym zakresie. Jednostki sklasyfikowane w tej grupie nie wynajmują pracowników zajmujących się administracyjną obsługą całości spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednostki prowadzące poszczególne rodzaje działalności są sklasyfikowane zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura obejmuje działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dostarczania pracowników,  bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,

– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

kody pkd Podklasa 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura obejmuje kopiowanie i przygotowywanie dokumentów oraz pomocniczą specjalistyczną działalność związaną z prowadzeniem biura. Działalność w zakresie kopiowania/drukowania dokumentów dotyczy jedynie drukowania krótkoseryjnego.

Podklasa ta obejmuje:

– przygotowywanie, archiwizację i niszczenie dokumentów,

– edycję i korektę dokumentów,

– pisanie na maszynie i komputerowe redagowanie tekstu,

– przepisywanie dokumentów

– pozostałe usługi sekretarskie,

– pisanie listów lub streszczeń,

– działalność usługową w zakresie wynajmu skrzynki pocztowej oraz obsługę poczty, włączając pocztę elektroniczną, w zakresie sortowania wstępnego, adresowania itp.,

– fotokopiowanie,

– powielanie,

– światłokopiowanie,

– działalność usługową w zakresie pozostałego kopiowania dokumentów, z wyłączeniem  świadczenia usług drukarskich, takich jak: drukowanie offsetowe, szybkie drukowanie, drukowanie z nośników cyfrowych, drukowanie wstępne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania dokumentów (drukowania offsetowego, szybkiego drukowania itp.), sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku, sklasyfikowanej w 18.13.Z,

– realizowania i organizowania kampanii reklamowej, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– działalności związanej z tłumaczeniami, sklasyfikowanej w 74.30.Z,

– specjalistycznych usług stenotypii, takich jak: relacje sądowe oraz działalności usługowej w zakresie stenografii, sklasyfikowanych w 82.99.Z,

– działalności archiwów, sklasyfikowanej w 91.02.B

kody pkd Podklasa 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

– obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;

– prowadzących działalność związaną  ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta,  z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów. Podklasa ta nie obejmuje udzielania informacji przez telefon, sklasyfikowanego w 63.99.Z.

kody pkd Podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów obejmuje organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

kody pkd Podklasa 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe obejmuje:

– ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi,

– opracowywanie informacji, takich jak historie kredytowe osób, firm czy dotyczące zatrudnienia,

– ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

kody pkd Podklasa 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

– butelkowanie płynów, włączając napoje,

– pakowanie żywności,

– pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),

– pakowanie wyrobów farmaceutycznych,

– etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,

– pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,

– pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A, 52.29.B.

kody pkd Podklasa 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje działalności usługowe pomocnicze, takie jak:

– sporządzanie dosłownej relacji i stenotypii z przebiegu  postępowania sądowego, na żywo oraz przepisywanie zarejestrowanych materiałów, przykładowo: sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania sądowego oraz usługi stenotypii oraz usługi stenografii ogólnie dostępne,

– tworzenie napisów w czasie rzeczywistym (symultanicznie) dla transmisji telewizyjnych na żywo z różnych spotkań,

– wykonywanie adresowych kodów kreskowych,

– wdrukowywanie kodów kreskowych,

– organizowanie zbiórki pieniędzy, gromadzenie funduszy, wykonywane na zlecenie,

– odzyskiwanie własności (rzeczy, nieruchomości),

– zbieranie monet z parkomatów,

– działalność niezależnych licytatorów,

– zarządzanie programami lojalnościowymi,

– odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności,

– pozostałą działalność komercyjną wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– opracowywania napisów na taśmach filmowych, sklasyfikowanego w 59.12.Z,

– przepisywania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z


 

kody pkd N.82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

kody pkd N.82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.20.Z  Działalność centrów telefonicznych (call center)

kody pkd N.82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

kody pkd N.82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.91.Z  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z  Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd ochrona detektyw

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność usługową związaną z bezpieczeństwem, taką jak: działalność dochodzeniową i detektywistyczną,

– działalność usługową związaną z ochroną i patrolowaniem;

– działalność ochroniarską związaną z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy,

– działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe,  włącznie z ich sprzedażą, instalacją i naprawą, ale tylko w przypadku, gdy są świadczone łącznie z niniejszą działalnością.

kody pkd Podklasa 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa obejmuje wykonywanie jednej lub kilku z poniższych działalności ochroniarskich, to jest: działalności w zakresie ochrony i patrolowania, działalności ochroniarskiej związanej z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy. Podklasa ta obejmuje:

– działalność ochroniarską w zakresie przewozów samochodami opancerzonymi,

– działalność usługową w zakresie ochrony osobistej,

– działalność usługową w zakresie wykrywacza kłamstw,

– działalność usługową związana z pobieraniem i identyfikacją odcisków palców,

– pozostałą działalność ochroniarską, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa. Podklasa ta nie obejmuje działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z.

kody pkd Podklasa 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa obejmuje:

– działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włączając ich instalację i konserwację,

– instalację, naprawę, przebudowę oraz regulację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem. Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić również sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalacji systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanej w 43.21.Z,

– sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w  47.59.Z,

– doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,

– działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

kody pkd Podklasa 80.30.Z Działalność detektywistyczna obejmuje:

– działalność dochodzeniową i detektywistyczną,

– działalność prywatnych detektywów, niezależnie od typu klienta czy celu dochodzenia.


 

kody pkd N.80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.10.Z  Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

kody pkd N.80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

kody pkd N.80.3 Działalność detektywistyczna

80.30.Z Działalność detektywistyczna

kody pkd szukanie pracy i pracowników

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalności związane z pozyskiwaniem ofert pracy, wyszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu pracy / agencji zatrudnienia. Dział ten obejmuje także działalności w zakresie udostępniania pracowników na określony czas w celu uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta oraz dostarczania innych pracowników. Dział ten obejmuje:

– wyszukiwanie i kierowanie do pracy personelu kierowniczego,

– działalność agencji zajmujących się obsadą ról teatralnych

Dział ten nie obejmuje działalności agentów występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z

kody pkd Podklasa 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy. Podklasa ta obejmuje:

– wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z  wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,

– działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,

– działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet. Podklasa ta nie obejmuje działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

kody pkd Podklasa 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej obejmuje działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu. Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy klientów.

kody pkd Podklasa 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników obejmuje:

– działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów. Jednostki tu klasyfikowane reprezentują pracodawcę w sprawach związanych z listami płac, podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi dotyczącymi pracowników, ale nie są one odpowiedzialne za kierowanie i nadzór nad pracownikami.

– działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe. Jednostki tu klasyfikowane wykonują szeroki zakres czynności związany z udostępnianiem pracowników oraz zarządzaniem personelem.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z kierowaniem pracowników na określony czas w celu zastępstwa lub uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta, sklasyfikowanej w 78.20.Z,

– dostarczania pracowników połączonego z nadzorem lub prowadzeniem firmy, sklasyfikowanego w podklasie odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej.


 

kody pkd N.78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

kody pkd N.78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej

78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej

kody pkd N.78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

kody pkd utrzymanie porządku

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– utrzymanie porządku wewnątrz budynku,

– sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków wszelkich typów,

– czyszczenie maszyn przemysłowych,

– mycie pociągów, autobusów, samolotów itd.,

– czyszczenie od wewnątrz cystern i tankowców,

– dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację m.in. budynków, statków, pociągów itp.,

– mycie butelek,

– zamiatanie ulic, usuwanie śniegu i lodu,

– działalność usługową związaną z zagospodarowywaniem terenów zieleni, włącznie z zaprojektowaniem krajobrazu i/lub budową pasaży, przejść dla pieszych, ścian oporowych, pomostów, płotów, stawów oraz podobnych konstrukcji.

kody pkd Podklasa 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:

– ogólne sprzątanie wnętrz,

– wywóz śmieci

– ochronę i środki bezpieczeństwa,

– działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze.

Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 62.03.Z,

– obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 84.23.Z,

– działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie ze świadczoną usługą,

– zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługą placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanego w odpowiedniej podklasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.

kody pkd Grupa 81.2 Sprzątanie obiektów obejmuje:

– sprzątanie wewnątrz budynków wszelkich typów,

– sprzątanie na zewnątrz budynków,

– specjalistyczne czyszczenie budynków lub inne specjalistyczne czyszczenia,

– czyszczenie maszyn przemysłowych,

– mycie wnętrz cystern i tankowców,

– dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację budynków lub maszyn przemysłowych,

– mycie butelek,

– zamiatanie ulic i usuwanie śniegu i lodu.

Grupa ta nie obejmuje:

– zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A,

– czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod oraz czyszczenia nowo wybudowanych budynków, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F,

– prania dywanów, wykładzin, zasłon i firanek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji S.

kody pkd Podklasa 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:

– biura,

– domy i mieszkania,

– fabryki,

– sklepy,

– instytucje,

– pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki. Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.

kody pkd Podklasa 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych obejmuje:

– zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,

– działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,

– czyszczenie maszyn przemysłowych, – pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

kody pkd Podklas 81.29.Z Pozostałe sprzątanie obejmuje:

– czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,

– mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,

– czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,

– działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

– mycie butelek,

– zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,

– pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.Z.

kody pkd Podklas 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni obejmuje:

– dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,

– przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),

– na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),

– przy budynkach przemysłowych i handlowych, zieleni – budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),

– autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,

– terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),

– wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),

– zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 01, 02,

– działalności szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanej w 01.30.Z, 02.10.Z,

– utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– działalności architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– działalności budowlanej w celu zaprojektowania krajobrazu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji F.


 

kody pkd N.81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

kody pkd N.81.2 Sprzątanie obiektów

81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z  Pozostałe sprzątanie

kody pkd N.81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

kody pkd wynajem maszyn urządzeń

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę. Dział ten jest podzielony na:

(1) wynajem pojazdów samochodowych,

(2) wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,

(3) dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki transportu,

(4) dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.

Dział ten obejmuje tylko wynajem i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny).

Dział ten nie obejmuje:

– leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach według działalności na nich wykonywanej, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),

– wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L

kody pkd Podklasa 77.11.Z obejmuje wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy. Podklasa ta nie obejmuje wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.Z

kody pkd Podklasa 77.12.Z obejmuje wynajem i dzierżawę:

– samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),

– pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,

– wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

kody pkd Grupa 77.2 obejmuje: Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo, zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

kody pkd Podklasa 77.21.Z obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

– łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,

– rowerów,

– leżaków oraz parasoli,

– nart,

– pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,

– wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią  obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.Z

kody pkd Podklasa 77.29.Z obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:

– tkanin, odzieży i obuwia,

– mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń   elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,

– biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,

– książek, magazynów i czasopism,

– maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,

– kwiatów i roślin,

– sprzętu elektronicznego do użytku domowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy,  sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,

– wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,

– wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.39.Z,

– wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.

kody pkd Podklasa 77.31.Z obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z. Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.

kody pkd Podklasa 77.32.Z obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

– dźwigów samochodowych,

– rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.

kody pkd Podklasa 77.33.Z  obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

– komputerów i sprzętu peryferyjnego,

– urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,

– maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,

– pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

– mebli biurowych.

kody pkd Podklasa 77.34.Z obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in. łodzi i statków handlowych. Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,

– wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

kody pkd Podklasa 77.35.Z obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

– samolotów,

– balonów.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.

kody pkd Podklasa 77.39.Z obejmuje:

– wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:

* silników i turbin,

* obrabiarek,

* urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,

* profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,

* sprzętu do produkcji filmów,

* sprzętu kontrolno-pomiarowego,

* pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;

– wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):

* motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,

* pojazdów szynowych;

– wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),

– wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,

– wynajem pozostałych kontenerów,

– wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.

kody pkd Podklasa 77.40.Z obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiem lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów. Podklasa ta obejmuje:

– dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,

– tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:

* prawa do patentu,

* znaków handlowych, nazwy marek,

* prawa do badania i oceny minerałów,

* franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,

– produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy), sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,

– dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,

– dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.

 


 

kody pkd N.77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd N.77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z  Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

kody pkd N.77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.31.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z  Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd N.77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.Z  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim