kody pkd budowa obiektów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp. Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie. Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

kody pkd Podklasa 42.11.Z obejmuje:

– roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,

– roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:

* układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,

* malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,

* instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,

– roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Podklasa 42.12.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg szynowych i kolei podziemnej,

– przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.13.Z obejmuje roboty związane z budową:

– mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,

– tuneli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,

– wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.21.Z obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– magistrali i linii wodociągowych,

– systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,

– sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,

– oczyszczalni ścieków, stacji pomp

– roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

Podklasa 42.22.Z obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,

– elektrowni.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.91.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,

– zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

– pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.99.Z ta obejmuje roboty związane z budową:

– obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,

– obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

– podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.)

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,

– zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.


 

kody pkd F.42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

kody pkd F.42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

kody pkd F.42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd budownictwo

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje: roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu,  odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie,  remoncie, rozbiórce lub  montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:

– kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,

– obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.

Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego  oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji. Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Sekcja ta obejmuje budowę:

– kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),

– kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).

Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43). Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu. W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży. Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

 


 

kody pkd Sekcja F.41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

kody pkd Sekcja F.42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

kody pkd Sekcja F.43 Roboty budowlane specjalistyczne

kody pkd roboty budowlane

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,

– budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

kody pkd Podklasa 41.10.Z obejmuje realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. Podklasa ta nie obejmuje:

– robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Grupa 41.2 obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie. Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

kody pkd Podklasa 41.20.Z obejmuje:

– wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, wielo-mieszkaniowych (włączając wieżowce)

– wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki przemysłowe (np. fabryki, warsztaty, montownie itp.), budynki szpitali, szkół i biurowe, hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje, budynki lotnisk, kryte obiekty sportowe, garaże parkingowe, włączając podziemne, budynki magazynowe, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych

– montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

– przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.


 

kody pkd F.41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

kody pkd F.41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

kody pkd roboty specjalistyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z  budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt. Prace te obejmują wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp. Dział ten obejmuje także montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem. Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców. Roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych mieszczą się również w niniejszym dziale. Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach. Zalicza się tu wykonywanie:

– instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,

– zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp. Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.

Do pozostałych działalności związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.: szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace remontowe. Wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w  odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane przy jego użyciu.

kody pkd Podklasa 43.11.Z obejmuje rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

kody pkd Podklasa 43.12.Z obejmuje:

– oczyszczanie terenu budowy,

– roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu,  usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,

– przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,

– odwadnianie terenu budowy,

– drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

– odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,

– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z

kody pkd Podklasa 43.13.Z obejmuje wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

– działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 43.21.Z ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

– instalacje telekomunikacyjne,

– strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,

– instalacje anten satelitarnych,

– instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,

– instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,

– instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,

– monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.

kody pkd Podklasa 43.22.Z obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),

– instalacji pieców, wieży chłodniczej,

– instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,

– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

– instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

– instalacji gazowych,

– instalacji przewodów doprowadzających parę,

– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,

– instalacji systemów zraszania trawników,

– instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

kody pkd Podklasa 43.29.Z obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach. Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

– dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,

– drzwi automatycznych oraz obrotowych,

– instalacji odgromowej,

– podciśnieniowych systemów czyszczących,

– izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

kody pkd Podklasa 43.31.Z obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

kody pkd Podklasa 43.32.Z obejmuje:

– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,

– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,

– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

kody pkd Podklasa 43.33.Z obejmuje:

– układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,

– układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,

– układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,

– wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,

– tapetowanie ścian.

kody pkd Podklasa 43.34.Z obejmuje:

– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,

– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,

– szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

kody pkd Podklasa 43.39.Z obejmuje:

– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,

– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,

– niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,

– wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

kody pkd Podklasa 43.91.Z obejmuje:

– wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

– pokrywanie dachów,

– instalowanie rynien i rur spustowych.

kody pkd Podklasa 43.99.Z obejmuje:

– działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:

* budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,

* zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,

* osuszanie budynków,

* wiercenie szybów,

* montaż elementów stalowych,

* wyginanie elementów stalowych,

* montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,

* wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,

* wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,

* specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,

– roboty podpowierzchniowe,

– budowę odkrytych basenów kąpielowych,

– czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,

– wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.


 

kody pkd F.43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

kody pkd F.43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

kody pkd F.43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

kody pkd F.43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane