kody pkd edukacja

objaśnienia

Sekcja P obejmuje:

– szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

– edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,

– edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),

– szkoły wojskowe i akademie wojskowe,

– szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,

– pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, – pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,

– działalność usługową wspomagającą edukację.

Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.

kody pkd Podklasa 85.10.Z Wychowanie przedszkolne obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. Ostatni rok edukacji przedszkolnej (dla dzieci w wieku 6 lat) jest obowiązkowy i prowadzony  w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podklasa ta nie obejmuje żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 85.20.Z Szkoły podstawowe obejmuje:

– edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda,  plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej,

– edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 85.31.A Gimnazja obejmuje obowiązkową edukację w trzyletnich gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadgimnazjalnych lub w formach pozaszkolnych.

kody pkd Podklasa 85.31.B Licea ogólnokształcące obejmuje:

– edukację w trzyletnich liceach ogólnokształcących. Warunkiem formalnym przyjęcia do liceum jest ukończenie gimnazjum. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych (absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej, uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe),

– edukację w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

kody pkd Podklasa 85.31.C Licea profilowane obejmuje edukację w trzyletnich liceach profilowanych o zróżnicowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nabyta wiedza ogólnozawodowa w tym typie szkoły ma umożliwić absolwentowi uzyskanie kwalifikacji zawodowych w szkołach policealnych o skróconym okresie nauczania. Kształcenie w liceum profilowanym mogą podejmować absolwenci gimnazjów.

– edukację w czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w technikum mogą podejmować absolwenci gimnazjów,

– edukację w trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie tego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący) dających uprawnienia zawodowe.

kody pkd Podklasa 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe obejmuje edukację w zasadniczych szkołach zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej mogą podejmować absolwenci gimnazjów.

kody pkd Podklasa 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy obejmuje edukację w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.

kody pkd Podklasa 85.41.Z Szkoły policealne obejmuje edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, gdzie nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego,

kody pkd Podklasa 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych obejmuje:

– działalność zakładów kształcenia nauczycieli tj. 3-letnich nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich, których celem jest kształcenie nauczycieli  przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycieli języków obcych. Warunkiem formalnym przyjęcia do kolegium jest legitymowanie się świadectwem maturalnym. Kształcenie w kolegiach zakończone jest egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego w szkole wyższej, sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium i uzyskania tytułu zawodowego licencjata, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

– edukację w trzyletnich kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego  w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Absolwenci kolegiów mają możliwość składania egzaminu dyplomowego i po spełnieniu odpowiednich warunków możliwość uzyskania tytułu zawodowego licencjata w szkole wyższej sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium, co umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

kody pkd Podklasa 85.42.B Szkoły wyższe obejmuje:

– uczelnie publiczne i niepubliczne prowadzące kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia  oraz jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują dyplom licencjata (inżyniera), magistra (magistra inżyniera) lub równorzędny,

– studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra lub równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora. Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kody pkd Grupa 85.5 Pozaszkolne formy edukacji obejmuje kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie związane jest głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym). Grupa ta obejmuje obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym, kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1- 85.4. Grupa nie obejmuje działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1-85.4 tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym.

kody pkd Podklasa 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

– zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),

– obozy sportowe,

– zajęcia gimnastyczne,

– szkoły nauki jazdy konnej,

– naukę pływania,

– działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,

– kursy sztuk walki, kursy jogi,

– kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z

kody pkd Podklasa 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

– naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,

– zajęcia z dziedziny sztuki,

– kursy tańca,

– szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,

– szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,

– szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,

– kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,

– szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,

– szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,

– szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

kody pkd Podklasa 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu obejmuje:

– naukę jazdy,

– szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia. Podklasa ta nie obejmuje nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.

kody pkd Podklasa 85.59.A Nauka języków obcych

kody pkd Podklasa 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane obejmuje:

– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,

– działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,

– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,

– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,

– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,

– kursy komputerowe,

– naukę religii,

– kursy udzielania pierwszej pomocy,

– szkoły przetrwania,

– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

– kursy szybkiego czytania,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

Podklasa ta nie obejmuje edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

kody pkd Podklasa 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację obejmuje:

– doradztwo edukacyjno-zawodowe,

– działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– działalność komisji egzaminacyjnych,

– działalność dotyczącą oceny szkoleń,

– organizowanie programów wymiany studenckiej,

– działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z

– działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.


 

kody pkd Sekcja P.85 edukacja

85.1 Wychowanie przedszkolne

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.2 Szkoły podstawowe

85.20.Z Szkoły podstawowe

85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych

85.31.A Gimnazja

85.31.B Licea ogólnokształcące

85.31.C Licea profilowane

85.32.A Technika

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.4 Szkoły policealne oraz wyższe

85.41.Z Szkoły policealne

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

85.42.B Szkoły wyższe

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6 Działalność wspomagająca edukację

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację