kody pkd wytwarzanie handel energią

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– dostarczanie energii elektrycznej, gazu ziemnego, pary wodnej i gorącej wody za pomocą stałej infrastruktury (sieci) zasilającej i rurociągów (rozmiar sieci nie wpływa na zaklasyfikowanie),

– dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej, gorącej wody itp. na terenach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych,

– wytwarzanie, kontrolę oraz rozprowadzanie energii elektrycznej i gazu,

– dostarczanie pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych.

Sekcja nie obejmuje:

– działalności zakładów wodociągowych i kanalizacyjnych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 36 i 37,

– transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.A

kody pkd Grupa 35.1 obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie jej z miejsca wytworzenia do systemów dystrybucji oraz dystrybucję do odbiorców końcowych.

kody pkd Podklasa 35.11.Z obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych. Podklasa ta nie obejmuje wytwarzania energii elektrycznej przez spalanie odpadów, sklasyfikowanego w 38.21.Z.

kody pkd Podklasa 35.12.Z obejmuje przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji.

kody pkd Podklasa 35.13.Z obejmuje działalność systemów dystrybucji (obejmujących linie, słupy, liczniki oraz instalacje elektryczne), przesyłających energię elektryczną z miejsca jej wytworzenia lub z systemu przesyłowego, do odbiorcy końcowego.

kody pkd Podklasa 35.14.Z obejmuje:

– sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom,

– działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki,

– działalność w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.

kody pkd Grupa 35.2 obejmuje:

– produkcję i dystrybucję gazu ziemnego lub innych paliw gazowych do użytkownika systemem sieciowym,

– działalność pośredników i agentów, którzy organizują sprzedaż gazu za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki.

Grupa ta nie obejmuje transportu gazu rurociągami przesyłowymi łączącymi producentów z dystrybutorami gazu lub pomiędzy aglomeracjami, sklasyfikowanego w 49.50.A.

kody pkd Podklasa 35.21.Z obejmuje:

– produkcję paliw gazowych o standardowej wartości opałowej poprzez oczyszczanie, mieszanie i w innych procesach, z gazów różnego pochodzenia, włączając gaz ziemny,

– produkcję gazu uzyskanego z destylacji węgla lub jako produkt uboczny pochodzenia rolniczego lub z odpadów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– górnictwa gazu ziemnego, sklasyfikowanego w 06.20.Z,

– działalności koksowni, sklasyfikowanej w 19.10.Z,

– wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,

– wytwarzania gazów technicznych, sklasyfikowanego w 20.11.Z.

kody pkd Podklasa 35.22.Z obejmuje dystrybucję i dostarczanie wszelkiego rodzaju paliw gazowych w systemie sieciowym. Podklasa ta nie obejmuje transportu gazu rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.A.

kody pkd Podklasa 35.23.Z obejmuje:

– sprzedaż detaliczną i hurtową paliw gazowych dostarczanych użytkownikom systemem sieciowym,

– działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż paliw gazowych za pomocą systemów dystrybucji obsługiwanych przez inne jednostki,

– zdolność wymienną towarów i  transportu dla paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej gazów skroplonych, sklasyfikowanej w 46.71.Z,

– sprzedaży detalicznej gazu w butlach, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– sprzedaży bezpośredniej paliw (oleju opałowego, drewna opałowego), sklasyfikowanej w 47.99.Z.

kody pkd Podklasa 35.30.Z obejmuje:

– produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych,

– produkcję oraz dystrybucję schłodzonego powietrza, – produkcję oraz dystrybucję wody schłodzonej dla celów chłodniczych,

– produkcję lodu dla celów żywnościowych lub nie (np. dla celów chłodniczych).


 

kody pkd Sekcja D.35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

kody pkd D.35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z Handel energią elektryczną

kody pkd D.35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

kody pkd D.35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych