kody pkd ubezpieczenia

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,

– ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.

kody pkd Podklasa 65.11.Z obejmuje ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci ( z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności).

kody pkd Podklasa 65.12.Z obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, tj.:

– ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,

– ubezpieczenia na wypadek choroby,

– ubezpieczenia na czas podróży,

– ubezpieczenia majątkowe,

– ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego,

– ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.

kody pkd Podklasa 65.20.Z obejmuje ponoszenie całego lub częściowego ryzyka związanego z polisami ubezpieczeniowymi wydawanymi przez innych ubezpieczycieli.

kody pkd Podklasa 65.30.Z obejmuje:

– działalność osób prawnych (np. funduszy) zajmujących się zapewnieniem dochodów emerytalnych, wyłącznie dla pracowników lub członków funduszu,

– fundusze emerytalne z ustalonym z góry dochodem, jak również fundusze indywidualne, gdzie wysokość dochodu uzależniona jest od wysokość składki,

– działalność pracowniczych programów emerytalnych,

– działalność funduszy emerytalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zarządzania funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 66.30.Z,

– obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z


kody pkd K.65.1 Ubezpieczenia

65.11.Z  Ubezpieczenia na życie

65.12.Z  Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

kody pkd K.65.2 Reasekuracja

65.20.Z  Reasekuracja

kody pkd K.65.3 Fundusze emerytalne

65.30.Z  Fundusze emerytalne

kody pkd usługi finansowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uwaga: Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

kody pkd Podklasa 64.11.Z obejmuje:

– emisję krajowych znaków pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej,

– monitorowanie i kontrolę podaży pieniądza,

– przyjmowanie depozytów, które są wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi,

– nadzorowanie operacji bankowych,

– utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,

– działalność banku centralnego jako bankiera rządu.

kody pkd Podklasa 64.19.Z obejmuje:

– działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe,

– działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty,

– działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty,

– działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów, sklasyfikowanej w 64.92.Z,

– działalności związanej z kartami kredytowymi, tzn. finansowania zakupów produktów przez przyznawanie kredytu w sieci sprzedaży, sklasyfikowanej w 66.19.Z.

Podklasa 64.20.Z obejmuje działalność spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji) w innych spółkach (spółkach zależnych) zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi. Podklasa ta nie obejmuje zarządzania holdingami, sklasyfikowanego w 70.10.Z.

Podklasa 64.30.Z obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje:

– fundusze inwestycyjne otwarte,

– fundusze inwestycyjne zamknięte,

– fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,

– powiernicze fundusze inwestycyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,

– działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,

– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,

– działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.

kody pkd Podklasa 64.91.Z obejmuje dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty, włączając odsetki. Podklasa ta nie obejmuje leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.

kody pkd Podklasa 64.92.Z obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

– udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

– finansowanie handlu międzynarodowego,

– zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

– pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

– udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,

– udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

– udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

– leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

– działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z

kody pkd Podklasa 64.99.Z obejmuje:

– pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:

* faktoring,

* wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,

– działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,

– obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.12.Z,

– sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68,

– inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów, sklasyfikowanego w 82.91.Z,

– przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 94.99.Z


kody pkd K.64.1 Pośrednictwo pieniężne

64.11.Z  Działalność banku centralnego

64.19.Z  Pozostałe pośrednictwo pieniężne

kody pkd K.64.2 Działalność holdingów finansowych

64.20.Z  Działalność holdingów finansowych

kody pkd K.64.3 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

kody pkd K.64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.91.Z  Leasing finansowy

64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

kody pkd usługi finansowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie jest usługą finansową.

kody pkd Podklasa 66.11.Z obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:

– giełdy towarowe,

– terminowe giełdowe kontrakty towarowe,

– giełdy papierów wartościowych,

– transakcje opcjami na giełdach papierów wartościowych lub towarowych

kody pkd Podklasa 66.12.Z obejmuje:

– działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,

– pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

– pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,

– działalność kantorów wymiany walut itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,

– zarządzania portfelem papierów wartościowych, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.30.Z

kody pkd Podklasa 66.19.Z obejmuje:

– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,

– doradztwo dotyczące inwestycji,

– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,

– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,

– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z

kody pkd Podklasa 66.21.Z obejmuje:

– szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:

* ocena roszczeń,

* obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,

* ocena ryzyka,

* likwidacja szkód,

– dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w 68.31.Z,

– wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w 80.30.Z

Podklasa 66.22.Z obejmuje:

– działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,

– działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

kody pkd Podklasa 66.29.Z obejmuje:

– działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i  funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem  pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych:

* zarządzanie dobrami powypadkowymi,

* usługi aktuariuszy.

Podklasa ta nie obejmuje działalności w zakresie ratownictwa morskiego, sklasyfikowanej w 52.22.A.

kody pkd Podklasa 66.30.Z obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek:

– zarządzanie funduszami lokacyjnymi,

– zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,

– zarządzanie funduszami emerytalnymi.


 

kody pkd K.66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.11.Z  Zarządzanie rynkami finansowymi

66.12.Z  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

kody pkd K.66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.21.Z  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

kody pkd K.66.3 Działalność związana z zarządzaniem funduszami

66.30.Z  Działalność związana z zarządzaniem funduszami

kody pkd usługi finansowe ubezpieczenia

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych,

– działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.


 

kody pkd K.64 finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

kody pkd K.65 ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

kody pkd K.66 działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne