kody pkd górnictwo ropy gazu

objaśnienia kody pkd

Dział 06 obejmuje:

– górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,

– wykonywanie szybów i ich wyposażenie,

– uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,

– produkcję ropy naftowej,

– produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,

– górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych.

Dział ten nie obejmuje:

– sondowania,  próbnych wierceń i prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z

– działalności związanej z obsługą pól naftowych i gazowych, wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 09.10.Z,

– rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych oraz działalności kartograficznej, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 06.10.Z obejmuje:

– górnictwo ropy naftowej,

– wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej,

– produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych,

– procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,

– wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,

– transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B.

kody pkd Podklasa 06.20.Z obejmuje:

– górnictwo gazu ziemnego,

– wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,

– odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,

– odsiarczanie gazu ziemnego,

– górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę,

– składowanie gazu ziemnego  w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z,

– wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20.Z,

– produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,

– transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.A, 49.50.B


 

kody pkd B.06.1 Górnictwo ropy naftowej

06.10.Z Górnictwo ropy naftowej

kody pkd B.06.2 Górnictwo gazu ziemnego

06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego

kody pkd górnictwo rudy metali

objaśnienia kody pkd

Dział 07 obejmuje:

– głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali rodzimych,

– przygotowywanie i wzbogacanie rud poprzez:

* rozdrabnianie, mielenie i płukanie,

* koncentrację przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji,

* flotację, przesiewanie, sortowanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie.

Dział ten nie obejmuje:

– prażenia pirytów żelaza, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– obsługi wielkich pieców hutniczych, sklasyfikowanej w 24.10.Z,

– produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B.

kody pkd Podklasa 07.10.Z obejmuje:

– górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza,

– wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.

Podklasa ta nie obejmuje wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów (z wyłączeniem prażenia), sklasyfikowanego w 08.91.Z.

kody pkd Podklasa 07.21.Z obejmuje:

– górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość uranu i toru: blenda smolista itd.,

– koncentrację tych rud,

– produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wzbogacania rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– produkcji uranu z blendy smolistej lub pozostałych rud oraz wytapiania i rafinacji uranu, sklasyfikowanych w 24.46.Z.

kody pkd Podklasa 07.29.Z obejmuje:

– górnictwo i przeróbkę rud wartościowych głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych (kolorowych):

* aluminium (boksytu), miedzi, ołowiu, cynku, cyny, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, wanadu itd.,

* rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:

– górnictwa i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 07.21.Z,

– produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B,

– produkcji kamieni miedziowych lub niklowych, sklasyfikowanej w 24.44.Z, 24.45.Z.


 

kody pkd B.07.1 Górnictwo rud żelaza

07.10.Z Górnictwo rud żelaza

kody pkd B.07.2 Górnictwo rud metali nieżelaznych

07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru

07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

kody pkd górnictwo wydobycie

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta nie obejmuje:

– rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, sklasyfikowanego w 11.07.Z,

– działalności związanej z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin, skał i minerałów, niezwiązanej z górnictwem i wydobyciem, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,

– przygotowania terenu dla górnictwa/wydobywania odkrywkowego, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– wykonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanego w 71.12.Z,

– przetwórstwa wydobywanych kopalin, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C,

– przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji F.

 


 

kody pkd B.05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

kody pkd B.06 górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

kody pkd B.07 górnictwo rud metali

kody pkd B.08 pozostałe górnictwo i wydobywanie

B.09 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

kody pkd górnictwo wydobycie

objaśnienia kody pkd

Dział 08 obejmuje:

– wydobywanie kamienia,

– bagrowanie nanosów rzecznych,

– kruszenie i rozdrabianie skał,

– wydobywanie soli.

Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd. Dział ten nie obejmuje: przetwórstwa wydobytych surowców ( z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia, sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C.

kody pkd Podklasa 08.11.Z obejmuje:

– wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd.,

– łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego,

– wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,

– wydobywanie gipsu i anhydrytu,

– wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 08.91.Z,

– produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 23.52.Z,

– cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu, sklasyfikowanych w 23.70.Z.

kody pkd Podklasa 08.12.Z obejmuje:

– wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku,

– kruszenie i rozdrabnianie żwiru,

– wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 06.10.Z.

kody pkd Podklasa 08.91.Z obejmuje:

– wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych,

– wydobywanie siarki rodzimej,

– wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia,

– wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,

– wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,

– wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania soli, sklasyfikowanego w 08.93.Z,

– prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.

kody pkd Podklasa 08.92.Z obejmuje:

– wydobywanie torfu,

– wzbogacanie torfu,

– przygotowanie torfu w celu ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z wydobywaniem torfu, sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– produkcji brykietów z torfu, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– produkcji mieszanek ziemi ogrodniczej z naturalnej ziemi, piasku, gliny i nawozów mineralnych itp., sklasyfikowanej w 20.15.Z,

– produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.

kody pkd Podklasa 08.93.Z obejmuje:

– wydobywanie soli ze złóż podziemnych, włączając wydobywanie soli poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,

– produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych słonych wód,

– rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli przez producenta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji soli kuchennej, włączając sól kuchenną jodowaną, sklasyfikowanej w 10.84.Z,

– produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 36.00.Z

kody pkd Podklasa 08.99.Z obejmuje: górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak:

– materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd.,

– kamienie szlachetne, kwarc, mika itp.,

– naturalny asfalt i naturalny bitumin.


 

Sekcja B.08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Sekcja B.08.9 Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

08.92.Z Wydobywanie torfu

08.93.Z Wydobywanie soli

08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd wspomaganie górnictwa

objaśnienia kody pkd

Dział 09 obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:

– pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,

– wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,

– wznoszenie wież wiertniczych,

– budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

– odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,

– usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.

kody pkd Podklasa 09.10.Z obejmuje:

– działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak:

* usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,

* wiercenia i odwierty kierunkowe,

* wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie,

* cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,

* pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów,

* skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych,

* odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie,

* wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu,

– gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 06.10.Z, 06.20.Z,

– specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 09.90.Z obejmuje: działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08:

– prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań,

– odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie,

– próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08,

– specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 71.12.Z


 

kody pkd Sekcja B.09.1 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

kody pkd Sekcja B.09.9 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

kody pkd wydobycie węgla

objaśnienia kody pkd
Dział 05 obejmuje:

– podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,

– czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży.

Dział ten nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego lub brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 19.10.Z,

– produkcji brykietów, sklasyfikowanej w 19.20.Z.

kody pkd Podklasa 05.10.Z obejmuje:

– wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej,

– czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania,

– odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 05.20.Z,

– wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,

– próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 09.90.Z,

– eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 19.10.Z,

– produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.

kody pkd Podklasa 05.20.Z obejmuje:

– wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej,

– oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 05.10.Z,

– wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 08.92.Z,

– próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 09.90.Z,

– produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 43.12.Z.


 

kody pkd B.05.1 Wydobywanie węgla kamiennego

05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego

kody pkd B.05.2 Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)