kody pkd filmy nagrania programy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję filmów na taśmie filmowej, wideo lub DVD przeznaczonych do projekcji w kinach lub telewizji,

– działalność pomocniczą związaną z produkcją filmów tj.: montaż, dubbingowanie itp.,

– dystrybucję filmów kinowych lub innych produkcji filmowych dla innych jednostek,

– zakup i sprzedaż praw do dystrybucji filmów i innych produkcji filmowych,

– wydawanie nut,

– nagrywanie dźwięku, tzn. produkcja oryginalnych wzorcowych nagrań dźwiękowych, wykonywane w studio lub innym miejscu oraz ich wydawanie, promowanie i dystrybucja.

kody pkd Podklasa 59.11.Z obejmuje produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), taśm filmowych, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– działalności post-produkcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– nagrywania dźwięku i książek na taśmę, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– tworzenia i nadawania programów telewizyjnych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 60.2,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru lub innej działalności artystycznej, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wykonywania napisów kodowanych w czasie rzeczywistym dla programów telewizyjnych na żywo z różnych spotkań, konferencji itp., sklasyfikowanego w 82.99.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.12.Z obejmuje:

– montaż filmowy, telewizyjny  i wideo realizowany przy pomocy dowolnej techniki w sferze obrazu i dźwięku, wykonywanie napisów, napisów czołowych i końcowych, postprodukcyjne efekty specjalne, w tym: grafika i animacja komputerowa,

– działalność laboratoriów filmowych,

– cyfrowe przeniesienie filmu z taśmy filmowej,

– wykonywanie materiałów wyjściowych obrazu i dźwięku do kopii eksploatacyjnych,

– działalność filmotek przechowujących materiały filmowe i podobną działalność.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów (z wyłączeniem reprodukcji filmów w celu zapewnienia dystrybucji kinowej), kaset wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej nagranych kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży hurtowej czystych kaset wideo, płyt CD, sklasyfikowanej w 46.52.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo, płyt CD i DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z,

– obróbki taśm filmowych niezwiązanej z obróbką taśm dla przemysłu filmowego, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt DVD, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– działalności aktorów, animatorów, reżyserów, scenografów i innych specjalistów przemysłu filmowego prowadzonej na własny rachunek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0.

kody pkd Podklasa 59.13.Z obejmuje:

– dystrybucję filmów kinowych, kaset wideo, płyt DVD i podobnych produkcji do kin, stacji telewizyjnych itp. jednostek,

– nabywanie praw autorskich do filmów kinowych, nagrań wideo i DVD.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kopiowania filmów, nagrań wideo, płyt CD lub DVD z egzemplarza wzorcowego, sklasyfikowanego w 18.20.Z,

– sprzedaży hurtowej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 46.43.Z,

– sprzedaży detalicznej kaset wideo i płyt DVD, sklasyfikowanej w 47.63.Z.

kody pkd Podklasa 59.14.Z obejmuje:

– projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,

– działalność klubów filmowych.

kody pkd Podklasa 59.20.Z obejmuje:

– produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt CD,

– wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców. Działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych.

– nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach,

– nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,

– promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach. Jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

– wydawanie nut.


 

kody pkd J.59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów

kody pkd J.59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

kody pkd informacja komunikacja

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji. Sekcja ta obejmuje:

– działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58),

– działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy działu 59),

– działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),

– telekomunikację (odpowiednie podklasy działu 61),

– działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),

– pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63).

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM. Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów. Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne „na żywo”) z odpowiednich podklas działu 60. Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61. Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.


kody pkd J.58 działalność wydawnicza

kody pkd J.59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

kody pkd J.60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

kody pkd J.61 telekomunikacja

kody pkd J.62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

kody pkd J.63 działalność usługowa w zakresie informacji

kody pkd informatyka

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

– pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,

– planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny;

– zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

– pozostałe profesjonalne i techniczne działalności związane z komputerem.

kody pkd Podklasa 62.01.Z obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników. Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

– rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

– pisanie programów na zlecenie użytkownika,

– projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,

– tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,

– planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z

Podklasa 62.02.Z obejmuje planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników. Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,

– sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z,

– instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z,

– oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

kody pkd Podklasa 62.03.Z obejmuje zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

kody pkd Podklasa 62.09.Z obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

– usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,

– instalowanie komputerów osobistych,

– instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,

– zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,

– przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z


 

kody pkd J.62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

kody pkd nadawanie programy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– nadawanie programów radiofonicznych i telewizyjnych, które mogą być programami rozrywkowymi, informacyjnymi, mogą dotyczyć wywiadów, rozmów itp., łącznie z tworzeniem treści tych programów czy nabywaniem praw do ich dystrybucji,

– transmisję danych, zazwyczaj zintegrowaną z programami radiofonicznymi lub telewizyjnymi,

– produkcję programów radiowych i telewizyjnych do późniejszej emisji, które są zazwyczaj przeznaczone dla określonej grupy odbiorców, a dotyczą programów informacyjnych, sportowych, edukacyjnych oraz programów dla młodzieży, na podstawie abonamentu lub opłaty przekazywanej osobom trzecim. Nadawanie programów może odbywać się przy użyciu różnych technologii, drogą radiową, przez stacje satelitarne, sieć kablową lub przez Internet.

Dział ten nie obejmuje dystrybucji programów za pomocą sieci kablowej lub innych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 61.

kody pkd Podklasa 60.10.Z obejmuje:

– transmisję radiofoniczną sygnałów dźwiękowych przez studia nadawcze i systemy do transmisji  programów dźwiękowych, ogólnodostępnych lub dla abonentów,

– działalność stacji radiofonicznych, tj. układanie i nadawanie programów dźwiękowych dla osób stowarzyszonych lub dla abonentów, drogą radiową, kablowa lub satelitarną,

– transmisję radiofoniczną przez Internet (internetowe stacje radiowe),

– transmisję danych zintegrowaną z programami radiofonicznymi.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji programów radiofonicznych nagranych na taśmę, sklasyfikowanej w 59.20.Z.

kody pkd Podklasa 60.20.Z obejmuje:

– tworzenie programów telewizyjnych, poprzez nabywanie określonych programów (np. filmów, programów dokumentalnych itp.), produkcję określonych programów we własnym zakresie (np. wiadomości lokalne, relacje na żywo) lub ich kombinację.

– programowanie i transmisję programów telewizyjnych ogólnych i specjalistycznych (relacje sportowe, informacyjne itp.),

– nadawanie programów na życzenie. Programy te mogą być nadawane przez producenta lub dystrybuowane przez osoby trzecie takie jak telewizje kablowe lub dostawcy telewizji satelitarnej. Programy te mogą być ogólnodostępne lub abonamentowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów programu telewizyjnego (np. filmów, programów dokumentalnych, reklam), niezwiązanych z nadawaniem programów, sklasyfikowanej w 59.11.Z,

– montażu pakietów programowych i ich dystrybucji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 61.1


 

kody pkd J.60.1 Nadawanie programów radiofonicznych

60.10.Z  Nadawanie programów radiofonicznych

kody pkd J.60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

60.20.Z  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

kody pkd telekomunikacja

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje usługi telekomunikacyjne i działalności usługowe z nimi powiązane, tj. transmitowanie głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu. Systemy transmisyjne, które realizują tę działalność mogą być oparte na pojedynczej technologii lub na kombinacji technologii. Wspólną cechą działalności zaklasyfikowanych do tego działu jest transmisja programów, a nie ich produkcja. Podział w tym dziale został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej infrastruktury. W przypadku transmisji sygnałów telewizyjnych może to oznaczać łączenie całych plików programowych w pakiety programowe przeznaczone do dystrybucji (produkcja w odpowiednich podklasach działu 60).

kody pkd Podklasa 61.10.Z obejmuje: działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji. Podklasa ta obejmuje:

– obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,

– obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,

– zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,

– dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,

– świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

Podklasa ta nie obejmuje odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.20.Z obejmuje:

– obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,

– obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,

– zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,

– świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

Podklasa nie obejmuje pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.30.Z obejmuje:

– działalność związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej,

– dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez systemy satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane nie uczestniczą w tworzeniu programów,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej.

Podklasa ta nie obejmuje pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.90.Z obejmuje:

– świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,

– obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,

– zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP – Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,

– udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,

– dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne: umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP – Voice Over Internet Protocol),

– pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

Podklasa ta nie obejmuje zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z

 


 

kody pkd J.61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.10.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

kody pkd J.61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

kody pkd J.61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

kody pkd J.61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

61.90.Z  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

kody pkd usługi informacja

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność wyszukiwarek portali internetowych,

– przetwarzanie danych,

– działalność hostingu,

– pozostałą działalność związaną głównie z dostarczaniem informacji.

kody pkd Podklasa 63.11.Z obejmuje:

– działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,

– specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,

– przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.

kody pkd Podklasa 63.12.Z obejmuje:

– działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,

– działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydawania książek, gazet, czasopism w Internecie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 58,

– nadawania programów przez Internet, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 60.

kody pkd Podklasa 63.91.Z obejmuje działalność agencji informacyjnych dostarczających wiadomości, zdjęcia i reportaże dla mediów. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności niezależnych fotoreporterów, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– działalności niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanej w 90.03.Z

kody pkd Podklasa 63.99.Z obejmuje pozostałą działalność w zakresie usług informacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowaną, taką jak:

– zautomatyzowane udzielanie informacji przez telefon,

– wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie,

– dostarczanie wycinków w zakresie informacji i wycinków prasowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności centrów telefonicznych, sklasyfikowanej w 82.20.Z,

– działalności bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B


 

kody pkd J.63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z  Działalność portali internetowych

kody pkd J.63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd usługi wydawanie

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje wydawanie:

– książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,

– atlasów i map,

– gazet, czasopism i pozostałych periodyków,

– książek telefonicznych i wykazów adresowych, – pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Dział ten nie obejmuje:

– drukowania, sklasyfikowanego w 18.11.Z, 18.12.Z,

– reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59,

– produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59.

kody pkd Podklasa 58.11.Z obejmuje wydawanie:

– książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,

– atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji globusów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 58.19.Z,

– wydawania nut, sklasyfikowanego w 59.20.Z,

– działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z.

kody pkd Podklasa 58.12.Z obejmuje wydawanie:

– list adresowych w formie drukowanej lub elektronicznej,

– książek telefonicznych,

– pozostałych informatorów i zestawów, takich jak: orzecznictwo prawne, poradniki farmaceutyczne itp.

kody pkd Podklasa 58.13.Z obejmuje wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet. Podklasa ta nie obejmuje działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 63.91.Z.

kody pkd Podklasa 58.14.Z obejmuje:

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,

– wydawanie programów radiowych i telewizyjnych

kody pkd Podklasa 58.19.Z obejmuje:

– wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:

* katalogów,

* materiałów reklamowych,

* fotografii, rycin i pocztówek,

* kartek z życzeniami,

* formularzy,

* plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,

* pozostałych wyrobów drukowanych

– wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,

– udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z

kody pkd Podklasa 58.21.Z obejmuje działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych dla wszystkich platform.

kody pkd Podklasa 58.29.Z obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:

– systemów operacyjnych,

– programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.41.Z

– produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 62.01.Z,

– udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z


 

kody pkd J.58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

58.11.Z  Wydawanie książek

58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z  Wydawanie gazet

58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

kody pkd J.58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

58.21.Z  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania