kody pkd wykaz i wyszukiwanie

kody pkd wraz z objaśnieniami jak prawidłowo je dobrać do zakresu swojej działalności

Sekcja A 01-03. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B 05-09. górnictwo i wydobycie

Sekcja C 10-33. przetwórstwo przemysłowe, produkcja

Sekcja D 35. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E 36-39. dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F 41-43. budownictwo

Sekcja G 45-47. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H 49-53. transport lądowy, wodny, lotniczy wraz z gospodarką magazynową

Sekcja I 55-56. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J 58-63. informacja i komunikacja, działalność wydawnicza

Sekcja K 64-66. działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L 68. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M 69-75. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N 77-82. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O 84. administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P 85. edukacja, przedszkolna, podstawowa, gimnazjalna, zawodowa, licealna,, pozaszkolne formy edukacji, działalność wspomagająca edukację

Sekcja Q 86-88. opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R 90-93. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S 94-96. pozostała działalność usługowa

Sekcja T 97-98. gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U 99. organizacje i zespoły eksterytorialne, takie jak ONZ, Bank Światowy, oddziały Wspólnoty Regionalnej

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007)

Opracowana w ramach „Operacji 2007” Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).
PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

W związku z powyższym zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).