kody pkd nieruchomości

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– działalność wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży  nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostała działalność usługowa związana z nieruchomościami, taka jak: wycena nieruchomości; działalność ta może być prowadzona na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,

– budowę obiektów, na użytek własny lub na wynajem,

– zarządzanie nieruchomościami.

kody pkd Podklasa 68.10.Z obejmuje:

– kupno i sprzedaż nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak:

* budynki mieszkalne i mieszkania,

* budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, centra handlowe,

* grunty;

– podział nieruchomości na parcele, bez rekultywacji gruntów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.10.Z,

– podziału ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

kody pkd Podklasa 68.20.Z obejmuje:

– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak:

* budynki mieszkalne i mieszkania,

* budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe,

* grunty,

– wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,

– wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne,

– wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.  

Podklasa ta nie obejmuje działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55,

kody pkd Podklasa 68.31.Z obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:

– pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,

– doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą. Podklasa ta nie obejmuje działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

kody pkd Podklasa 68.32.Z obejmuje:

– działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,

– działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 81.10.Z,

– obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanego w 81.10.Z.


 

kody pkd  L.68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

kody pkd L.68.1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

kody pkd L.68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

kody pkd L.68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie