kody pkd opieka pomoc społeczna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje pomoc społeczną bez zakwaterowania.

kody pkd Podklasa 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

– odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,

– dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,

– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi obejmuje:

– działalność żłobków,

– pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

kody pkd Podklasa 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

– pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,

– działalność związaną z adopcją,

– działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,

– konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,

– działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,

– działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

– działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,

– placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,

– działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanej w 84.30.Z,

– działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanej w 85.60.Z,

– działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.90.Z.  

 


 

kody pkd Q.88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

kody pkd Q.88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd opieka zdrowotna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,

– praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną,

– praktykę pielęgniarek i położnych,

– działalność paramedyczną.

kody pkd Podklasa 86.10.Z Działalność szpitali obejmuje:

– działalność szpitali ogólnych oraz specjalistycznych, takich jak: szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, położnicze zapewniające pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– działalność szpitali wojskowych i w zakładach karnych,

– usługi personelu medycznego i paramedycznego,

– działalność prowadzoną przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami radiologów,

– działalność izb przyjęć,

– działalność aptek szpitalnych,

– obsługę sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne.

Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w aptekach, sklasyfikowanej w 47.73.Z,

– badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.A, 71.20.B,

– działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,

– działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 84.22.Z,

– konsultacji świadczonych przez lekarzy osobom chorym, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 86.2,

– praktyki dentystycznej o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, np. periodontologii, ortodoncji, sklasyfikowanych w 86.23.Z,

– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,

– działalności samodzielnych laboratoriów medycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

kody pkd Grupa 86.2 Praktyka lekarska obejmuje porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Podklasa 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna nie obejmuje:

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,

– praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

kody pkd Podklasa 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna obejmuje porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z

– praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D

kody pkd Podklasa 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna obejmuje praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w 32.50.Z,

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

kody pkd Podklasa 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna obejmuje indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

kody pkd Podklasa 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego obejmuje działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport samolotowy. Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji H,

– działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych obejmuje:

– indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,

– grupową praktykę pielęgniarek i położnych Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.30.Z.

kody pkd Podklasa 86.90.D Działalność paramedyczna obejmuje działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne,   specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

kody pkd Podklasa 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,

– działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,

– działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,

– działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,

– działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,

– działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 71.20.A, 71.20.B,

– wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 71.20.A,

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 86.2,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,

– praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 86.90.C,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,

– działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 85.60.Z, 87.20.Z, 88.99.Z.


 

kody pkd Q.86.1 Działalność szpitali

86.10.Z  Działalność szpitali

kody pkd Q.86.2 Praktyka lekarska

86.21.Z  Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z  Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z  Praktyka lekarska dentystyczna

kody pkd Q.86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B  Działalność pogotowia ratunkowego

86.90.C  Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D  Działalność paramedyczna

86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd pomoc społeczna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą pomoc pielęgniarską lub innego typu pomoc świadczoną osobom jej potrzebującym.

kody pkd Podklasa 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

– domach pomocy społecznej,

– domach rehabilitacyjnych,

– pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.

kody pkd Podklasa 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę zdrowotną do pewnego stopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach innych niż szpitale, takich jak:

– placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,

– psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,

– domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, – placówki dla osób opóźnionych umysłowo,

– ośrodki zdrowia psychicznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– szpitali psychiatrycznych, sklasyfikowanych w 86.10.Z,

– pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.

kody pkd Podklasa 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:

– domach emeryta,

– domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,

– domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej  z opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, sklasyfikowanej w 87.90.Z

kody pkd Podklasa 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje prywatne lub społeczne w takich placówkach, jak:

– domy dziecka,

– pogotowia opiekuńcze,

– specjalne ośrodki wychowawcze,

– rodziny zastępcze,

– domy dla bezdomnych,

– domy dla samotnych matek z dziećmi,

– ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,

– ogniska wychowawcze.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej zapewniających opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– działalności związanej z adopcją, sklasyfikowanej w 88.99.Z,

– działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanych w 88.99.Z

 


 

kody pkd Q.87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.10.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

kody pkd Q.87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

kody pkd Q.87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

kody pkd Q.87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem