kody pkd architektura inżynieria

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,

– działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,

– badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

kody pkd Podklasa 71.11.Z obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

– projektowaniem budowlanym,

– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z, – dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 71.12.Z obejmuje:

– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

* maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,

* projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,

– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

* wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

* wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

* opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,

– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,

– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,

– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,

– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z

– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

kody pkd Podklasa 71.20.A obejmuje:

– wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,

– nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,

– wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,

– działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86.

Podklasa 71.20.B obejmuje:

– wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:  

* wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,

* wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,

* wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,

* wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,

* wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,

* wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,

* wykonywanie pomiarów uszkodzeń,

* wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

– wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

– wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,

– wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.),

– działalność laboratoriów policyjnych.

 


 

kody pkd M.71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.11.Z  Działalność w zakresie architektury

71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

kody pkd M.71.2 Badania i analizy techniczne

71.20.A  Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne

kody pkd badania rozwojowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

– badania podstawowe

– badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

– badania stosowane

– badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

– prace rozwojowe

– prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Dział ten nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z

kody pkd Podklasa 72.11.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:

– związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwas rybonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,

– w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko

– izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów komórkowych,

– związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,

– w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,

– w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,

– w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,

– w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

kody pkd Podklasa 72.19.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

– nauk przyrodniczych,

– nauk technicznych,

– nauk medycznych, włączając badania kliniczne,

– nauk rolniczych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd Podklasa 72.20.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

– nauk społecznych,

– nauk humanistycznych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

Podklasa ta nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z


 

kody pkd M.72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd M.72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

kody pkd doradztwo

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,

– działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

kody pkd Podklasa 70.10.Z obejmuje:

– kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,

– planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.

Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:

– firm centralnych (head offices),

– holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,

– zarządów spółek,

– zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,

– zarządów filii przedsiębiorstw. Podklasa ta nie obejmuje działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.

kody pkd Podklasa 70.21.Z obejmuje doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji. Podklasa ta nie obejmuje:

– reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,

– badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.

Podklasa 70.22.Z obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

* planowania strategicznego i organizacyjnego,

* strategii i działalności marketingowej,

* kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,

* zarządzania produkcją,

* zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,

* planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,

* opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

* planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,

* planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,

– działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,

– doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,

– doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,

– doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z


kody pkd M.70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

kody pkd M.70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

kody pkd działalność profesjonalna

objaśnienia kody pkd

Dział ten nie obejmuje:

– działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 69,

– doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,

– reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 73.

kody pkd Podklasa 74.10.Z obejmuje:

– projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,

– projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,

– działalność projektantów graficznych,

– działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,

– projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 74.20.Z obejmuje:

– usługi fotograficzne w zakresie:

* fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,

* fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki,

* fotografii lotniczej,

* fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,

– obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:

* wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,

* wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,

* wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,

* oprawianie slajdów,

* kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,

– działalność fotoreporterów,

– mikrofilmowanie dokumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,

– działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z

kody pkd Podklasa 74.30.Z obejmuje także działalność tłumaczy przysięgłych.

kody pkd Podklasa 74.90.Z obejmuje:

– pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

– pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

– działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

– kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,

– działalność związaną z prognozowaniem pogody,

– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

– działalność agronomów i ekonomistów rolnych,

– doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

– pozostałe doradztwo techniczne,

– doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

– działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,

– działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej,  wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,

– sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

– pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,

– działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

– działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,

– projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,

– badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

– projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

– tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

– działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,

– działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,

– zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z, 88.99.Z


kody pkd M.74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

kody pkd M.74.2 Działalność fotograficzna

74.20.Z  Działalność fotograficzna

kody pkd M.74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

74.30.Z  Działalność związana z tłumaczeniami

kody pkd M.74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej


 

Sekcja M.69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

Sekcja M.70 działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Sekcja M.71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

Sekcja M.72 badania naukowa i prace rozwojowe

Sekcja M.73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Sekcja M.74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja M.75 działalność weterynaryjna

kody pkd prawnik księgowość

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,

– przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,

– działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.

– działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

kody pkd Podklasa 69.10.Z obejmuje:

– reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:

* doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,

* doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,

* doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,

– doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:

* statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,

* dokumentacji patentowej i praw autorskich,

* przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,

– działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z

kody pkd Podklasa 69.20.Z obejmuje:

– księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,

– sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,

– kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),

– przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,

– doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,

– konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,

– ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z


 

kody pkd M.69.1 Działalność prawnicza

69.10.Z  Działalność prawnicza

kody pkd M.69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

kody pkd reklama badania

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i ich umieszczanie w czasopismach, gazetach, radiu i telewizji, lub innych mediach, jak również projektowanie miejsc na cele reklamowe.

kody pkd Grupa 73.1 obejmuje:

– pełną ofertę kampanii reklamowej (tzn. od możliwości wewnątrz firmy po zadania zlecane podwykonawcom) zawierającą:

* strategie i planowanie mediów,

* projektowanie reklam, ilustracji i plakatów,

* pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczanie ich w mediach,

* doradztwo,

* usługi kreatywne,

* planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji),

* marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia,

– działalność związaną z reprezentowaniem mediów:

* pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach,

* pośrednictwo w odsprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach.

kody pkd Podklasa 73.11.Z obejmuje:

– kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:

* projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,

* projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,

* dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,

* tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,

– prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:

* promocję wyrobów,

* marketing bezpośredni,

* doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,

* doradztwo marketingowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności wydawniczej dotyczącej materiałów reklamowych, sklasyfikowanej w 58.19.Z,

– produkcji reklam telewizyjnych, sklasyfikowanej w 59.11.Z,

– badań rynku, sklasyfikowanych w 73.20.Z,

– fotografii reklamowej, sklasyfikowanej w 74.20.Z,

– wysyłania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 82.19.Z,

– organizacji targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

kody pkd Podklasa 73.12.A nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

kody pkd Podklasa 73.12.B nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

kody pkd Podklasa 73.12.C nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Podklasa 73.12.D nie obejmuje:

– działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,

– sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę),  sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach

Podklasa 73.20.Z obejmuje:

– badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,

– badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.


 

kody pkd M.73.1 Reklama

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

kody pkd M.73.2 Badanie rynku i opinii publicznej

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

kody pkd weterynaria

objaśnienia kody pkd

Podklasa ta obejmuje:

– opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,

– opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,

– działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,

– działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,

– działalność pogotowia dla zwierząt. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62.Z,

– strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62.Z,

– opieki nad  stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.Z,

– sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62.Z,

– badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

– działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej sklasyfikowanej w 96.09.Z

 


 

kody pkd M.75 Działalność weterynaryjna

75.00.Z Działalność weterynaryjna