kody pkd druk i poligrafia

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– drukowanie książek oraz gazet i pozostałych periodyków, formularzy handlowych, kart z życzeniami i pozostałych materiałów,

– reprodukcję zapisanych nośników, takich jak: CD, nagrania wideo, oprogramowanie na dyskach lub taśmach, płyty itp.,

– działalność usługową wspomagającą, taką jak: usługi introligatorskie, fotochemigraficzne i fotoskład.

Działalność usługowa wspomagająca stanowi integralną część działalności poligraficznej, natomiast wyrób (płyta drukarska, oprawiona książka, plik lub dysk informatyczny), będący efektem tej działalności, jest zawsze otrzymywany w wyniku powyższych czynności. Różnorodne metody stosowane w poligrafii służą do przeniesienia obrazu z płyty, ekranu czy pliku informatycznego na nośnik papierowy, plastikowy, metalowy, na tkaninę lub drewno (litografia, fotochemigrafia, seriografia, fleksografia). Pomimo, że drukowanie i działalność wydawnicza mogą być wykonywane przez tę samą jednostkę (np. gazeta), to coraz rzadziej te działalności są wykonywane w tym samym miejscu. Dział ten nie obejmuje działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji J

kody pkd Podklasa 18.11.Z obejmuje drukowanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się przynajmniej cztery razy w tygodniu. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1,

– fotokopiowania dokumentów, sklasyfikowanego w 82.19.Z

kody pkd Podklasa 18.12.Z obejmuje:

– drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,

– drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych,  albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek,  włączając szybkie drukowanie,

– drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,

– drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,

– produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,

– działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

kody pkd Podklasa 18.13.Z obejmuje:

– wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej,

– przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet),

– działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego,

– grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin,

– transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe,

– reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego,

– przygotowanie ilustracji, włączając  wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych,

– produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej,

– projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp.,

– wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 18.14.Z obejmuje:

– działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami  tworzyw sztucznych,

– oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,

– obróbkę wykańczającą CD-ROM,

– usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,

– czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.

kody pkd Podklasa 18.20.Z obejmuje:

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo,

– reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 18.11.Z, 18.12.Z,

– publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 58.2,

– produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z,

– reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 59.12.Z,

– produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 59.20.Z


 

kody pkd C.18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

kody pkd C.18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

kody pkd naprawa instalacja maszyn

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje specjalistyczne naprawy maszyn, urządzeń i wyrobów wyprodukowanych przez  zakłady  przemysłowe,  których  celem jest  przywrócenie  sprawności oraz ogólne i rutynowe konserwacje (tzn. serwis), co zapewnia efektywną pracę sprzętu oraz zapobiega awariom i naprawom. Dział ten obejmuje tylko specjalistyczne naprawy i konserwacje. Znacząca liczba napraw wykonywana jest przez producentów maszyn, sprzętu i pozostałych wyrobów, i w tym przypadku klasyfikacja danej jednostki zajmującej się łącznie naprawami i produkcją następuje zgodnie z zasadą przeważającej wartości dodanej, powodując często, że te działalności zostają określone łącznie jako produkcja wyrobu. Ta sama zasada jest stosowana w przypadku łączenia handlu i napraw. Odbudowa i przebudowa maszyn i sprzętu jest traktowana jako działalność produkcyjna ujęta w innych działach niniejszej Sekcji. Naprawa i konserwacja wyrobów, które są wykorzystywane zarówno jako środki produkcji jak i wyroby konsumpcyjne, jest zazwyczaj sklasyfikowana jako naprawa i konserwacja artykułów użytku domowego (np. naprawa mebli biurowych i użytku domowego, sklasyfikowana w 95.24.Z). Dział ten obejmuje także specjalistyczne instalowanie maszyn. Jednak instalowanie sprzętu, który stanowi integralną część budynku lub podobnych konstrukcji, jak na przykład wykonanie okablowania elektrycznego, instalowanie schodów ruchomych lub systemów klimatyzacyjnych, jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo. Dział ten nie obejmuje:

– czyszczenia maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 81.22.Z,

– naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.1,

– naprawy i konserwacji artykułów użytku domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 95.2.

kody pkd Podklasa 33.11.Z obejmuje naprawę i konserwację wyrobów metalowych objętych działem 25.

Podklasa ta obejmuje:

– naprawę metalowych zbiorników, cystern, pojemników,

– naprawę i konserwację rur i rurociągów,

– naprawy spawalnicze,

– naprawę stalowych bębnów transportowych,

– naprawę i konserwację generatorów pary wodnej i innych rodzajów par,

– naprawę i konserwację pomocniczych urządzeń stosowanych z generatorami pary wodnej: skraplaczy, podgrzewaczy wody, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary,

– naprawę i konserwację reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,

– naprawę i konserwację części kotłów okrętowych lub energetycznych,

– naprawę płyt kotłów i grzejników centralnego ogrzewania,

– naprawę i konserwację broni palnej i sprzętu zbrojeniowego, włączając naprawę broni sportowej i rekreacyjnej,

– naprawę i konserwację wózków sklepowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– ostrzenia brzeszczotów, ostrzy i pił, sklasyfikowanego w 33.12.Z,

– naprawy systemów centralnego ogrzewania itp., sklasyfikowanej w 43.22.Z,

– usług ślusarskich, takich jak: naprawy mechanicznych urządzeń zamykających, sejfów itp., sklasyfikowanych w 80.20.Z

kody pkd Podklasa 33.12.Z obejmuje naprawę i konserwację elementów maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy maszyn rolniczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń (np. podnośników widłowych i pozostałych urządzeń transportu bliskiego, obrabiarek, sprzętu chłodniczego, sprzętu budowlanego oraz maszyn górniczych), maszyn i urządzeń objętych działem 28. Podklasa ta obejmuje:

– naprawę i konserwację silników innych niż samochodowe,

– naprawę i konserwację pomp, sprężarek i ich wyposażenia,

– naprawę zaworów,

– naprawę elementów przekładni i elementów napędu,

– naprawę i konserwację pieców do procesów przemysłowych,

– naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych i chwytaków,

– naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza,

– naprawę i konserwację przemysłowych maszyn ogólnego zastosowania,

– naprawę i konserwację ręcznych narzędzi mechanicznych,

– naprawę i konserwację obrabiarek do cięcia i formowania metali oraz akcesoriów do nich,

– naprawę i konserwację pozostałych obrabiarek,

– naprawę i konserwację ciągników rolniczych,

– naprawę i konserwację maszyn rolniczych, maszyn do prac leśnych i maszyn do przygotowywania dłużycy,

– naprawę i konserwację maszyn metalurgicznych,

– naprawę i konserwację maszyn górniczych, budowlanych, do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu,

– naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów,

– naprawę i konserwację maszyn do produkcji odzieży tekstylnej i ze skór wyprawionych,

– naprawę i konserwację maszyn do produkcji papieru,

– naprawę i konserwację pozostałych maszyn specjalistycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 28,

– naprawę i konserwację maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i gumy,

– naprawę i konserwację urządzeń do ważenia,

– naprawę i konserwację automatów sprzedających,

– naprawę i konserwację kas rejestrujących,

– naprawę i konserwację urządzeń kopiujących,

– naprawę kalkulatorów,

– naprawę maszyn do pisania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy i konserwacji pieców przemysłowych i pozostałego sprzętu grzewczego, sklasyfikowanych w 43.22.Z,

– instalowania, naprawy i konserwacji wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanych w 43.29.Z,

– naprawy komputerów, sklasyfikowanej w 95.11.Z

kody pkd Podklasa 33.13.Z obejmuje naprawę i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 26.5, 26.6 i 26.7, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako sprzęt gospodarstwa domowego. Podklasa ta obejmuje:

– naprawę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 26.5, takich jak:

* przyrządy silników samolotowych,

* przyrządy do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych,

* przyrządy meteorologiczne,

* przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych,

* przyrządy geodezyjne,

* przyrządy do wykrywania i monitorowania promieniowania,

– naprawę i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 26.60.Z, takiej jak:

* aparatura obrazująca za pomocą rezonansu magnetycznego,

* aparatura medyczna do badań ultradźwiękowych,

* rozruszniki serca,

* aparaty słuchowe,

* elektrokardiografy,

* elektromedyczna aparatura endoskopowa,

* aparatura napromieniowująca,

– naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 26.70.Z (jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych), takich jak:

* lornetki,

* mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych),

* teleskopy,

* pryzmaty,

* soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych),

* sprzęt fotograficzny.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.Z,

– naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,

– naprawy i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 95.11.Z,

– naprawy i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,

– naprawy i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 95.12.Z,

– naprawy domowych kamer wideo, sklasyfikowanej w 95.21.Z,

– naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z

kody pkd Podklasa 33.14.Z obejmuje naprawę i konserwację wyrobów objętych działem 27, z wyłączeniem wyrobów objętych grupą 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego. Podklasa ta obejmuje:

– naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych,

– naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych,

– naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych,

– naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych,

– naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych,

– naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego,

– naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,

– naprawy i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,

– naprawy i konserwacji elektroniki użytkowej, sklasyfikowanych w 95.21.Z,

– naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.

kody pkd Podklasa 33.15.Z obejmuje:

– naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających,

– naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1,

– naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– demontażu statków, sklasyfikowanych w 38.31.Z

kody pkd Podklasa 33.16.Z obejmuje:

– naprawę i konserwację statków powietrznych, z wyłączeniem odbudowy i przebudowy fabrycznej oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego,

– naprawę i konserwację silników statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje fabrycznej przebudowy i odbudowy statków powietrznych oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego, sklasyfikowanych w 30.30.Z

kody pkd Podklasa 33.17.Z obejmuje naprawę i konserwację pozostałego sprzętu transportowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 30, z wyłączeniem motocykli i rowerów. Podklasa ta obejmuje:

– naprawę i konserwację lokomotyw i wagonów (z wyłączeniem fabrycznych remontów i przebudowy),

– naprawę pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– fabrycznej przebudowy lokomotyw i wagonów, sklasyfikowanej w 30.20.Z,

– naprawy i konserwacji bojowych pojazdów militarnych, sklasyfikowanych w 30.40.Z,

– naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 33.11.Z,

– naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla lokomotyw, sklasyfikowanych w 33.12.Z,

– naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,

– naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z

kody pkd Podklasa 33.19.Z obejmuje naprawę i konserwację sprzętu nieujętego w innych grupach tego działu. Podklasa ta obejmuje:

– naprawę sieci rybackich, włączając cerowanie,

– naprawę lin, olinowania, żagli i brezentu,

– naprawę worków do przechowywania nawozów i chemikaliów,

– naprawę i odnawianie palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów,

– naprawę automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą,

– renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy mebli domowych i biurowych, odnawiania mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z,

– naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z,

– naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z

kody pkd Podklasa 33.20.Z obejmuje specjalistyczne instalowanie maszyn. Jednak instalowanie elementów stanowiących integralną część budynku lub podobnej konstrukcji, takich jak instalowanie schodów ruchomych, zakładanie przewodów instalacji elektrycznej, alarmów przeciwwłamaniowych lub systemów klimatyzacyjnych, traktowana jest jako roboty budowlane. Podklasa ta obejmuje:

– instalowanie maszyn przemysłowych w zakładzie przemysłowym,

– montaż przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych,

– instalowanie innych urządzeń przemysłowych, takich jak:

* sprzęt (tele)komunikacyjny,

* komputery dużej mocy (mainframe),

* urządzenia napromieniowujące i sprzęt elektromedyczny,

– demontowanie dużych maszyn i urządzeń,

– działalność związaną ze specjalistyczną budową młynów,

– montaż konstrukcji maszyn,

– instalowanie wyposażenia kręgielni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania wind, schodów ruchomych, automatycznych drzwi, systemów odkurzania itp., sklasyfikowanej w 43.29.Z,

– instalowania drzwi, klatek schodowych, wyposażenia sklepów, mebli itp., sklasyfikowanej w 43.32.Z,

– instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z


 

kody pkd C.33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

kody pkd C.33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

kody pkd produkcja i naprawa

objaśnienia kody pkd 

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą. Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji. Jednostki wytwórcze mogą:

– wytwarzać wyroby z materiału własnego,

– zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,

– posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,

– wytwarzać wyroby jako podwykonawca.

Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium  jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych). Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone. Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 22.2. Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane. Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza. Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest  sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy. Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. Specjalistyczny montaż czy instalacja maszyn i urządzeń, sklasyfikowany jest w podklasie 33.20.Z

Uwaga: Granice pomiędzy działalnością wytwórczą a działalnościami występującymi w innych Sekcjach klasyfikacji mogą być niekiedy niewystarczająco ostre. Działalności klasyfikowane w Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe charakteryzują się przekształceniem surowców i materiałów w nowy wyrób. Określenie, który wyrób jest nowym wyrobem często ma charakter subiektywny. W rozumieniu niniejszej klasyfikacji poniższe działalności traktowane są jako działalności wytwórcze i mieszczą się w niniejszej Sekcji:

– przetwórstwo świeżych ryb i skorupiaków (np. filetowanie ryb), z wyłączeniem wykonywanego na statkach rybackich, sklasyfikowane w 10.20.Z,

– pasteryzowanie i butelkowanie mleka, sklasyfikowane w 10.51.Z,

– wyprawianie skór, sklasyfikowane w 15.11.Z,

– zabezpieczanie i konserwowanie drewna, sklasyfikowane w 16.10.Z,

– drukowanie i działalności z nim związane, sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 18.1,

– bieżnikowanie opon, sklasyfikowane w 22.11.Z,

– produkcja suchej mieszanki betonowej, sklasyfikowana w 23.63.Z,

– obróbka elektroniczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali, sklasyfikowane w 25.61.Z,

– rekonstrukcja lub przebudowa maszyn i urządzeń (np. przebudowa fabryczna silników samochodowych, sklasyfikowana w 29.10.A.).

Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które pomimo, że dotyczą procesów przetwórczych sklasyfikowane są w innych Sekcjach niniejszej klasyfikacji, np.:

– przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

– pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, – wzbogacania produktów rolniczych, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach  Sekcji A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,

– wzbogacania rud i pozostałych minerałów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji B Górnictwo i wydobywanie, – wznoszenia konstrukcji i działalności wytwórczych prowadzonych na miejscu wznoszenia obiektu budowlanego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo,

– podziału wyrobów na mniejsze części, partie, włączając pakowanie, przepakowywanie lub butelkowanie wyrobów takich jak: alkohol, produkty chemiczne; sortowania odpadów; mieszania farb na zamówienie klienta; cięcia metalu wg zamówienia klienta; modyfikacji wyrobu, nie będącej produkcją nowego wyrobu sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa  pojazdów samochodowych, włączając motocykle.


kody pkd C.10 produkcja artykułów spożywczych

kody pkd C.11 produkcja napojów

kody pkd C.12 produkcja wyrobów tytoniowych

kody pkd C.13 produkcja wyrobów tekstylnych

kody pkd C.14 produkcja odzieży

kody pkd C.15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

kody pkd C.16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

kody pkd C.17 produkcja papieru i wyrobów z papieru

kody pkd C.18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

kody pkd C.19 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

kody pkd C.20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

kody pkd C.21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

kody pkd C.22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

kody pkd C.23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

kody pkd C.24 produkcja metali

kody pkd C.25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

kody pkd C.26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

kody pkd C.27 produkcja urządzeń elektrycznych

kody pkd C.28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd C.29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

kody pkd C.30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego

kody pkd C.31 produkcja mebli

kody pkd C.32 pozostała produkcja wyrobów

kody pkd C.33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

kody pkd produkcja i odlewnictwo metali

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

– wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

kody pkd Podklasa 24.10.Z obejmuje:

– obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,

– produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,

– produkcję żelazostopów,

– produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,

– produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,

– przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,

– produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,

– produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,

– produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,

– produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,

– produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,

– produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,

– produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,

– produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z

kody pkd Podklasa 24.20.Z obejmuje:

– produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekroju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym, do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,

– produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno rur o kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,

– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,

– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,

– produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,

– produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,

– produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,

– produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych. Podklasa ta nie obejmuje produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo, sklasyfikowanej w 24.52.Z.

kody pkd Podklasa 24.31.Z obejmuje produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie. Podklasa ta nie obejmuje produkcji drutów poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z.

kody pkd Podklasa 24.32.Z obejmuje produkcję walcowanych płaskich wyrobów ze stali, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o szerokości mniejszej niż 600 mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco lub z prętów stalowych.

kody pkd Podklasa 24.33.Z obejmuje:

– produkcję otwartych kształtowników stalowych poprzez kształtowanie stopniowe w walcowniach lub przy pomocy prasy wyrobów walcowanych płaskich stalowych,

– produkcję formowanych i składanych na zimno arkuszy profilowanych (żeberkowanych) i płyt wielowarstwowych.

kody pkd Podklasa 24.34.Z obejmuje produkcję drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztab i pełnych kształtowników ze stali, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.31.Z,

– produkcji wyrobów wykonanych z drutu, sklasyfikowanej w 25.93.Z

kody pkd Podklasa 24.41.Z obejmuje:

– produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie,

– produkcję stopów metali szlachetnych,

– produkcję półproduktów z metali szlachetnych,

– produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,

– produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem,

– produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców,

– produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,

– produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji miedzi, sklasyfikowanej w 24.44.Z,

– odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A, 24.54.B,

– produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z

kody pkd Podklasa 24.42.A obejmuje:

– produkcję aluminium z tlenku glinu,

– produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,

– produkcję stopów aluminium,

– produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.42.B obejmuje:

– produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,

– produkcję tlenku glinu,

– produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,

– produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

Podklasa 24.43.Z obejmuje:

– produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,

– produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,

– produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.44.Z obejmuje:

– produkcję miedzi z rud,

– produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,

– produkcję stopów miedzi,

– produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,

– produkcję półproduktów z miedzi,

– produkcje kamienia miedziowego,

– produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.45.Z obejmuje:

– produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,

– produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję kamienia niklowego, – produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje: odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.46.Z obejmuje: 

-produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud,

– wytapianie i rafinację uranu.

kody pkd Grupa 24.5 obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w procesie odlewniczym. Grupa ta nie obejmuje odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak:

– kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.Z,

– artykuły gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w 25.99.Z.

kody pkd Podklasa 24.51.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów z żeliwa,

– odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego,

– odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego,

– odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego,

– produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

kody pkd Podklasa 24.52.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów ze staliwa,

– odlewnictwo części ze staliwa,

– produkcję rur i złączek ze staliwa,

– produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.

kody pkd Podklasa 24.53.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp.,

– odlewnictwo części z metali lekkich.

kody pkd Podklasa 24.54.A obejmuje:

– odlewnictwo części z miedzi,

– odlewnictwo części ze stopów miedzi.

Podklasa 24.54.B obejmuje:

– odlewnictwo części z metali ciężkich,

– odlewnictwo części z metali szlachetnych,

– odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.


 

kody pkd C.24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

kody pkd C.24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

kody pkd C.24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.34.Z Produkcja drutu

kody pkd C.24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.41.Z Produkcja metali szlachetnych

24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny

24.44.Z Produkcja miedzi

24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych

kody pkd C.24.5 Odlewnictwo metali

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

24.52.Z Odlewnictwo staliwa

24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd produkcja komputerów i elektroniki

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sprzętu komunikacyjnego i podobnych urządzeń elektronicznych oraz produkcję elementów do nich,

– produkcję elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sprzętu pomiarowego, testującego, nawigacyjnego, kontrolnego i radiacyjnego oraz sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, instrumentów i sprzętu optycznego,

– produkcję magnetycznych i optycznych nośników informacji.

Procesy produkcyjne tego działu charakteryzują się wysoką specjalistyczną technologią miniaturyzacji. Produkty będące efektami działalności klasyfikowanej w tym dziale zawierają wiele elementów elektronicznych, w tym układy scalone.

kody pkd Podklasa 26.11.Z obejmuje produkcję półprzewodników i pozostałych elementów elektronicznych, takich jak:

– kondensatory elektroniczne,

– rezystory elektroniczne,

– mikroprocesory,

– lampy elektronowe,

– złączki elektroniczne,

– puste płytki obwodów drukowanych,

– układy scalone (analogowe, cyfrowe, hybrydowe),

– diody, tranzystory i podobne elementy,

– induktory elektroniczne (np. dławiki, cewki, transformatory),  

– kryształy elektroniczne i zestawy kryształów,

– solenoidy, przełączniki, przetworniki dla zastosowań elektronicznych,

– kostki lub płytki do półprzewodników

– wyroby gotowe lub półwyroby,

– elementy monitorów (plazmowych, polimerowych, ciekłokrystalicznych (LCD)),

– diody elektroluminescencyjne (LED),

– kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– produkcji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji monitorów komputerowych i telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z, 26.40.Z,

– produkcji lamp rentgenowskich i podobnych urządzeń radiacyjnych, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji instrumentów i sprzętu optycznego, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji podobnych urządzeń do zastosowań elektrycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 27,

– produkcji stateczników, sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji przekaźników elektrycznych, sklasyfikowanej w 27.12.Z,

– produkcji sprzętu instalacyjnego, sklasyfikowanej w 27.33.Z,

– produkcji urządzeń/sprzętu kompletnego, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie klasyfikującej dane urządzenie/sprzęt kompletny.

kody pkd Podklasa 26.12.Z obejmuje:

– produkcję zmontowanych płytek obwodów drukowanych,

– montaż obwodów drukowanych,

– produkcję kart interfejsu (np. dźwięk, obraz, sterowniki, sieć, modemy).

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanej w 18.12.Z,

– produkcji pustych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.11.Z

kody pkd Podklasa 26.20.Z obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych, takich jak komputery dużej mocy (mainframe), komputery biurkowe (desktopy), laptopy i serwery komputerowe oraz produkcję komputerowego sprzętu peryferyjnego, takiego jak urządzenia pamięci, urządzenia wejścia/wyjścia (drukarki, monitory, klawiatury). Istnieją następujące typy komputerów: analogowe, cyfrowe lub hybrydowe. Komputery cyfrowe, najbardziej popularne, spełniają następujące funkcje:

(1) przechowują programy użytkowe lub programy i dane niezbędne do jego realizacji;

(2) mogą być dowolnie programowane zgodnie z wymaganiami użytkownika;

(3) wykonują obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika;

(4) wykonują, bez udziału człowieka, program użytkowy, który wymaga, aby komputer modyfikował swoje postępowanie na podstawie logicznych decyzji podejmowanych podczas uruchamiania przetwarzania.

Komputery analogowe mogą realizować symulację modeli matematycznych, zawierają co najmniej analogowe sterowanie i elementy oprogramowania. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję komputerów biurkowych (desktopów),

– produkcję laptopów,

– produkcję komputerów dużej mocy (mainframe),

– produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych),

– produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu „flash” i pozostałych urządzeń pamięci,

– produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),

– produkcję drukarek,

– produkcję monitorów komputerowych,

– produkcję klawiatur,

– produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball),

– produkcję specjalistycznych terminali komputerowych,

– produkcję serwerów komputerowych,

– produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego,

– produkcję czytników kart inteligentnych,

– produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej,

– produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo),

– produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS), które działają na zasadach innych niż mechaniczne,

– produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– produkcji elementów elektronicznych i zespołów elektronicznych stosowanych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.11.Z i 26.12.Z,

– produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.12.Z,

– produkcji komunikacyjnych modemów i sprzętu transmisyjnego, cyfrowych przełączników telekomunikacyjnych, urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. pomosty, routery, przejścia), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, takich jak odtwarzacze CD i DVD, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji monitorów, ekranów telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji konsol do gier wideo, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji niezapisanych optycznych i magnetycznych nośników informacji do stosowania z komputerami lub innymi urządzeniami, sklasyfikowanej w 26.80.Z.

Podklasa 26.30.Z obejmuje produkcję telefonów i urządzeń transmisyjnych, stosowanych do elektronicznego przesyłania sygnałów drogą przewodową lub za pomocą fal przy pomocy nadajników radiowych, telewizyjnych oraz urządzeń transmisji bezprzewodowej. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję sprzętu przekaźnikowego dla centrali telefonicznych,

– produkcję telefonów bezprzewodowych,

– produkcję sprzętu dla prywatnych centrali (PAX) połączonych z publiczną siecią telefoniczną,

– produkcję telefonów, faksów, włączając urządzenia typu automatyczne sekretarki telefoniczne,

– produkcję urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych, takich jak pomosty, routery i przejścia,

– produkcję anten nadawczych i odbiorczych,

– produkcję urządzeń dla telewizji kablowej,

– produkcję pagerów,

– produkcję telefonów komórkowych,

– produkcję przenośnych urządzeń komunikacyjnych,

– produkcję urządzeń dla rozgłośni radiowych i studiów telewizyjnych oraz urządzeń nadawczych, włączając produkcję kamer telewizyjnych,

– produkcję modemów, sprzętu do przesyłania informacji,

– produkcję systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wysyłających sygnały do stacji kontrolnej,

– produkcję radiowych i telewizyjnych nadajników przekaźnikowych,

– produkcję urządzeń komunikacyjnych działających na podczerwień (np. urządzeń zdalnie sterowanych, pilotów).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów i podzespołów elektronicznych stosowanych w urządzeniach transmisyjnych, włączając wewnętrzne/zewnętrzne modemy komputerowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 26.1,

– produkcji zmontowanych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.12.Z,

– produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji sprzętu audio i wideo powszechnego użytku, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji urządzeń dla globalnego systemu określania położenia (GPS), sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji elektronicznych tablic wyników, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji urządzeń sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanej w 27.90.Z.

kody pkd Podklasa 26.40.Z obejmuje produkcję elektronicznego sprzętu audio i wideo do użytku domowego, w pojazdach samochodowych, do systemów nagłaśniających i wzmocnienia instrumentów muzycznych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję magnetowidów i podobnego sprzętu nagrywającego,

– produkcję odbiorników telewizyjnych,

– produkcję monitorów i ekranów telewizyjnych,

– produkcję urządzeń do nagrywania i kopiowania dźwięku,

– produkcję aparatury stereofonicznej,

– produkcję odbiorników radiowych,

– produkcję aparatury nagłaśniającej,

– produkcję kamer wideo użytku domowego,

– produkcję szaf grających,

– produkcję wzmacniaczy do instrumentów muzycznych i systemów nagłaśniających,

– produkcję mikrofonów,

– produkcję odtwarzaczy CD i DVD,

– produkcję sprzętu do karaoke,

– produkcję słuchawek (np. radiowych, stereofonicznych, komputerowych),

– produkcję konsoli do gier video.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– produkcji urządzeń peryferyjnych i monitorów komputerowych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji pagerów, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń do zdalnego sterowania (drogą radiową i podczerwienią), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń studyjnych, takich jak: sprzęt do reprodukcji, anteny nadawcze, przekaźnikowe i odbiorcze, profesjonalne kamery wideo, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji kamer cyfrowych sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 26.51.Z obejmuje produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania; produkcję automatycznych układów kontroli i sterowania do zastosowań takich jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie; instrumentów i przyrządów do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością, kwasowością, stężeniem, obrotem; produkcję instrumentów do sumowania (np. rejestrowania), płynomierzy i przyrządów liczących; produkcję instrumentów do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych; produkcję instrumentów i przyrządów dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych; produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych oraz części do nich; produkcję nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, z wyłączeniem prostych narzędzi mechanicznych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję instrumentów do silników samolotowych,

– produkcję przyrządów do testowania spalin samochodowych,

– produkcję przyrządów meteorologicznych,

– produkcję aparatury doświadczalnej do badania właściwości fizycznych,

– produkcję wariografów (wykrywaczy kłamstw),

– produkcję instrumentów do wykrywania i monitorowania promieniowania,

– produkcję przyrządów pomiarowych,

– produkcję szklanych termometrów cieczowych i termometrów bimetalicznych, z wyłączeniem do zastosowań medycznych,

– produkcję humidostatów (higrostatów),

– produkcję układów regulacji hydronicznej (grzewczej),

– produkcję przyrządów do kontroli płomienia i palnika,

– produkcję spektrometrów,

– produkcję pneumatycznych przyrządów pomiarowych,

– produkcję liczników zużycia, np. wody, gazu, prądu,

– produkcję przepływomierzy i przyrządów liczących,

– produkcję liczników ilości ładunku,

– produkcję wykrywaczy min, generatorów impulsów; wykrywaczy metali,

– produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania i nawigacji, włączając pławy radio-hydro-akustyczne,

– produkcję przyrządów do globalnego systemu określania położenia (GPS),

– produkcję przyrządów kontroli środowiska i automatycznego sterowania,

– produkcję przyrządów pomiarowych i rejestrujących (np. rejestratorów lotu),

– produkcję radarów, detektorów ruchu,

– produkcję laboratoryjnych instrumentów analitycznych (np. sprzętu do analizy krwi), wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnej aparatury laboratoryjnej do pomiarów, kontroli itp.,

– produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji dyktafonów, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– produkcji wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanej w 28.29.Z,

– instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– produkcji prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.

kody pkd Podklasa 26.52.Z obejmuje:

– produkcję zegarków i zegarów wszelkich typów, włączając mechanizmy zegarowe montowane na płytach czołowych urządzeń,

– produkcję kopert zegarów i zegarków, włączając koperty z metali szlachetnych,

– produkcję urządzeń rejestrujących czas oraz urządzeń z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedziałów czasowych, takich jak: parkometry, czasomierze, datowniki, regulatory programowe,

– produkcję wyłączników czasowych i pozostałych urządzeń wyzwalających z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym: zamki z regulatorem czasowym,

– produkcję części do zegarów i zegarków:

* mechanizmów do wszelkiego typów zegarów i zegarków,

* sprężyn, kamieni, tarcz, wskazówek, płytek, mostków i pozostałych części,

* kopert i obudów zegarków i zegarów, z dowolnego materiału.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych (tj. tekstylnych, skórzanych, z tworzyw sztucznych), sklasyfikowanej w 15.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 32.13.Z.

kody pkd Podklasa 26.60.Z obejmuje produkcję urządzeń elektromedycznych i elektroterapeutycznych, takich jak: sprzęt do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, medyczne urządzenia ultradźwiękowe, elektrokardiografy, endoskopy; produkcję aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie do zastosowań medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, przemysłowych oraz w badaniach i nauce. Do napromieniowania mogą być stosowane aparaty wykorzystujące promienie rentgenowskie, beta, gamma lub inne promieniowanie jonizujące. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję  aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie beta, gamma, rentgenowskie lub inne promieniowanie do zastosowań przemysłowych, medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz w badaniach i nauce,

– produkcję tomografów komputerowych (CT),

– produkcję tomografów emisji pozytonowej (PET),

– produkcję sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI),

– produkcję urządzeń do ultrasonografii,

– produkcję elektrokardiografów,

– produkcję medycznego sprzętu laserowego,

– produkcję elektromedycznego sprzętu endoskopowego,

– produkcję rozruszników serca,

– produkcję aparatów i protez słuchowych,

– produkcję urządzeń do naświetlania żywności i mleka.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji łóżek do opalania, sklasyfikowanej w 28.99.Z

kody pkd Podklasa 26.70.Z obejmuje produkcję przyrządów optycznych i soczewek, takich jak lornetki, mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych), teleskopy, pryzmaty i soczewki (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego); pokrywanie lub szlifowanie soczewek (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego), oprawianie soczewek (z wyłączeniem  zastosowania okulistycznego) oraz produkcję sprzętu fotograficznego, takiego jak aparaty fotograficzne i światłomierze. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję luster optycznych,

– produkcję wyposażenia do celowników optycznych broni palnej,

– produkcję optycznego sprzętu do określania położenia,

– produkcję optycznych przyrządów powiększających,

– produkcję precyzyjnych narzędzi optycznych,

– produkcję optycznych komparatorów,

– produkcję aparatów fotograficznych (do filmów i cyfrowych),

– produkcję projektorów filmowych,

– produkcję rzutników do przeźroczy,

– produkcję optycznych urządzeń i przyrządów pomiarowych i kontrolnych (np. urządzeń kierowania ogniem, światłomierzy fotograficznych, dalmierzy),

– produkcję soczewek, optycznych mikroskopów, lornetek i teleskopów,

– produkcję optycznych elementów laserowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji projektorów komputerowych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji profesjonalnych kamer telewizyjnych i wideo, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji kamer wideo użytku domowego, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji urządzeń kompletnych wykorzystujących elementy laserowe, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie ze względu na rodzaj urządzenia (np. medyczny sprzęt laserowy, sklasyfikowany w 26.60.Z),

– produkcji fotokopiarek, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– produkcji wyrobów optycznych do zastosowań okulistycznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z.

kody pkd Podklasa 26.80.Z obejmuje produkcję niezapisanych:

– magnetycznych taśm i kaset służących do rejestrowania obrazu i dźwięku,

– dyskietek,

– nośników napędu dysków optycznych i twardych.

Podklasa ta nie obejmuje reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośniki komputerowe, dźwięk, obraz itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z.


 

kody pkd C.26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

kody pkd C.26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

kody pkd C.26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

kody pkd C.26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

kody pkd C.26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów

kody pkd C.26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

kody pkd C.26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

kody pkd C.26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

kody pkd produkcja maszyn i urządzeń

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję maszyn i urządzeń, samodzielnie wykonujących czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie, włączając produkcję elementów mechanicznych do nich oraz produkcję specjalistycznych części zamiennych,

– produkcję urządzeń przytwierdzonych na stałe, ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych w przemyśle, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie lub gospodarstwach domowych,

– produkcję specjalistycznych urządzeń do transportu wewnętrznego pasażerów lub towarów,

– produkcję pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez względu na to czy są one wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy nie, takie jak urządzenia stosowane w parkach rozrywki, kręgielniach, itp.

Dział ten nie obejmuje:

– obróbki wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25,

– produkcji aparatów i urządzeń kontrolnych, urządzeń informatycznych, instrumentów pomiarowych i kontrolnych, aparatury do dystrybucji i kontroli energii elektrycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 26 i 27,

– produkcji urządzeń transportowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.

Dział ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy produkcją maszyn specjalnego przeznaczenia, tj. maszyn do wyłącznego zastosowania w konkretnym przemyśle lub w małej grupie przemysłów, a produkcją maszyn ogólnego przeznaczenia tj. maszyn, które mają szerokie zastosowane w przemyśle.

kody pkd Podklasa 28.11.Z obejmuje:

– produkcję silników tłokowych spalania wewnętrznego (z wyłączeniem do pojazdów samochodowych, lotniczych), takich jak: silniki do jednostek pływających, silniki kolejowe,

– produkcję tłoków, pierścieni tłoków, gaźników itp. do silników spalania wewnętrznego, silników Diesla itp.,

– produkcję zaworów wlotowych i wylotowych, do silników spalania wewnętrznego

– produkcję turbin i części do nich: turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary, turbin hydraulicznych, kół wodnych i regulatorów do nich, turbin wiatrowych, turbin gazowych, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych do napędu samolotów,

– produkcję zespołów turbinowo-kotłowych,

– produkcję zespołów turbinowo-prądnicowych,

– produkcję silników stosowanych w przemyśle.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji prądnic elektrycznych i zespołów napędowych (z wyłączeniem zespołów turbinowo-prądnicowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji sprzętu elektrycznego i elektrycznych elementów silników wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji elektrycznego wyposażenia  i elementów silników spalinowych wewnętrznego spalania, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji silników do pojazdów samochodowych lub lotniczych, sklasyfikowanej w 29.10.A, 30.30.Z, 30.91.Z,

– produkcji silników turboodrzutowych i turbośmigłowych, sklasyfikowanej w 30.30.Z.

kody pkd Podklasa 28.12.Z obejmuje:

– produkcję sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, włączając siłowniki hydrauliczne, silniki hydrauliczne, cylindry hydrauliczne i pneumatyczne, zawory hydrauliczne i pneumatyczne, przewody giętkie hydrauliczne i pneumatyczne,

– produkcję wyposażenia do układów pneumatycznych,

– produkcję układów napędowych i siłowych,

– produkcję wyposażenia do przekładni hydraulicznych,

– produkcję przekładni hydrostatycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sprężarek, sklasyfikowanej w 28.13.Z,

– produkcji pomp do zastosowań innych niż hydrauliczne, sklasyfikowanej w 28.13.Z,

– produkcji zaworów do układów napędowych innych niż hydrauliczne, sklasyfikowanej w 28.14.Z,

– produkcji wyposażenia do przekładni mechanicznych, sklasyfikowanej w 28.15.Z

kody pkd Podklasa 28.13.Z obejmuje:

– produkcję pomp próżniowych, sprężarek powietrznych lub sprężarek wykorzystujących inne gazy,

– produkcję pomp do cieczy, nawet wyposażonych w urządzenia pomiarowe,

– produkcję pomp do silników spalania wewnętrznego: pomp olejowych, wodnych, paliwowych do pojazdów samochodowych itp.,

– produkcję pomp ręcznych. Podklasa ta nie obejmuje produkcji sprzętu i wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego, sklasyfikowanej w 28.12.Z.

kody pkd Podklasa 28.14.Z obejmuje:

– produkcję kurków i zaworów przemysłowych, włączając zawory regulacyjne i kurki wlotowe,

– produkcję kurków i zaworów sanitarnych,

– produkcję kurków i zaworów grzewczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji zaworów z nieutwardzonej wulkanizowanej gumy, szkła lub materiałów ceramicznych, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 23.19.Z lub 23.44.Z,

– produkcji zaworów wlotowych i wylotowych do silników spalania wewnętrznego, sklasyfikowanej w 28.11.Z,

– produkcji zaworów stosowanych w napędach hydraulicznych i pneumatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z.

kody pkd Podklasa 28.15.Z obejmuje:

– produkcję łożysk kulkowych i tocznych i części do nich,

– produkcję urządzeń do przenoszenia napędu mechanicznego:

* wałów i korb: wałów rozrządu, wałów korbowych, wahaczy itp.,

* osłon do łożysk i łożysk do wałów prostych,

– produkcję kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i pozostałych mechanizmów zmiany biegów,

– produkcję sprzęgieł i elementów łączących wały,

– produkcję kół zamachowych i kół pasowych,

– produkcję przegubowych łańcuchów ogniwowych,

– produkcję łańcuchów przenoszenia mocy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji pozostałych łańcuchów, sklasyfikowanej w 25.93.Z,

– produkcji wyposażenia do przekładni hydraulicznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,

– produkcji przekładni hydrostatycznych, sklasyfikowanej w 28.12.Z,

– produkcji sprzęgieł elektromagnetycznych, sklasyfikowanej w 29.31.Z,

– produkcji podzespołów urządzeń przenoszenia napędu, rozpoznawalnych jako części pojazdów lub samolotów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.

kody pkd Podklasa 28.21.Z obejmuje:

– produkcję pieców elektrycznych i pozostałych pieców przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do spalania,

– produkcję palników piecowych,

– produkcję grzejników elektrycznych do zamontowania na stałe do basenów pływackich,

– produkcję nieelektrycznego domowego sprzętu grzejnego, do zamontowania na stałe, takiego jak system ogrzewania wykorzystujący energię promieniowania słonecznego, ogrzewanie parowe, ogrzewanie olejowe i podobne piece i urządzenia grzewcze,

– produkcję elektrycznych pieców typu domowego (elektrycznych pieców z wymuszonym przepływem powietrza, pomp cieplnych itp.), nieelektrycznych pieców typu domowego z wymuszonym przepływem powietrza,

– produkcję rusztów mechanicznych, rusztów zwykłych, palenisk, popielników itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji piekarników, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

– produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji pieców piekarskich, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji suszarni do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, sklasyfikowanej w 28.99.Z,

– produkcji sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, sklasyfikowanej w 32.50.Z,

– produkcji pieców laboratoryjnych (dentystycznych), sklasyfikowanej w 32.50.Z.

kody pkd Podklasa 28.22.Z obejmuje:

– produkcję maszyn i urządzeń dźwigowych, do transportu bliskiego, załadowczych lub rozładowczych, napędzanych ręcznie lub mechanicznie, takich jak:

* bloki, wyciągi, wyciągarki, podnośniki i przyciągarki,

* żurawie, dźwigi, ruchome podnośniki, suwnice itp.,

* wózki samobieżne lub niesamobieżne, nawet wyposażone w podnośniki lub chwytaki, w rodzaju stosowanych w zakładach przemysłowych, włączając wózki ręczne i taczki,

* mechaniczne manipulatory i roboty przemysłowe, przeznaczone specjalnie do podnoszenia, chwytania, ładowania lub rozładowywania,

– produkcję przenośników, kolejek linowych itp.,

– produkcję wind, schodów ruchomych i ruchomych chodników,

– produkcję części do urządzeń dźwigowych i chwytaków.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wieloczynnościowych robotów przemysłowych, sklasyfikowanej w 28.99.Z,

– produkcji podnośników i przenośników pracujących pod ziemią w trybie ciągłym, sklasyfikowanej w 28.92.Z,

– produkcji mechanicznych koparek, czerparek i ładowarek łopatowych, sklasyfikowanej w 28.92.Z

– produkcji dźwigów samochodowych, dźwigów pływających i dźwigów kolejowych, sklasyfikowanej w 29.10.E, 30.11.Z, 30.20.Z,

– instalowania wind i schodów ruchomych, sklasyfikowanego w 43.29.Z

kody pkd Podklasa 28.23.Z obejmuje:

– produkcję maszyn liczących,

– produkcję maszyn sumujących i kas rejestrujących (fiskalnych),

– produkcję kalkulatorów,

– produkcję pocztowych maszyn do frankowania, maszyn do obsługi poczty (maszyn do kopertowania, zaklejania i adresowania; maszyn do otwierania, sortowania, skanowania), maszyn do układania przesyłek,

– produkcję maszyn do pisania,

– produkcję maszyn do stenografowania,

– produkcję maszyn perforujących lub zszywających dokumenty typu biurowego (tj. oprawianie z wykorzystaniem tworzywa sztucznego lub taśmy),

– produkcję maszyn do wypisywania czeków,

– produkcję maszyn do liczenia i pakowania monet,

– produkcję urządzeń do ostrzenia ołówków,

– produkcję zszywaczy biurowych i urządzeń do rozszywania,

– produkcję urządzeń do głosowania,

– produkcję urządzeń dozujących taśmę,

– produkcję dziurkaczy,

– produkcję kas obsługiwanych mechanicznie,

– produkcję fotokopiarek,

– produkcję tonerów,

– produkcję dyktafonów.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z.

kody pkd Podklasa 28.24.Z obejmuje produkcję narzędzi ręcznych, posiadających własny silnik, nawet elektryczny lub napęd pneumatyczny, takich jak:

– piły tarczowe i łańcuchowe,

– wiertarki, włączając wiertarki udarowe,

– szlifierki, włączając szlifierki ręczne mechaniczne,

– pneumatyczne narzędzia do przybijania gwoździ,

– polerki,

– frezarki,

– ostrzarki,

– młotki nitownicze pneumatyczne,

– strugarki,

– sekatory i nożyce,

– klucze udarowe,

– narzędzia do przybijania gwoździ uruchamiane prochem strzelniczym.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji zamiennych narzędzi wchodzących w skład narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 25.73.Z,

– produkcji narzędzi ręcznych do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z

kody pkd Podklasa 28.25.Z obejmuje:

– produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i zamrażających,

– produkcję urządzeń klimatyzacyjnych, włączając do pojazdów samochodowych,

– produkcję wentylatorów nieprzeznaczonych dla gospodarstw domowych,

– produkcję wymienników ciepła,

– produkcję urządzeń do skraplania powietrza lub gazu,

– produkcję wentylatorów (dachowych, szczytowych itp.).

Podklasa ta nie obejmuje produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

Podklasa 28.29.Z obejmuje:

– produkcję urządzeń do mierzenia masy (z wyłączeniem wag laboratoryjnych), takich jak: wagi domowe i sklepowe, wagi pomostowe, wagi do ważenia ciągłego, odważniki itp.,

– produkcję maszyn i aparatury filtrującej i oczyszczającej ciecze,

– produkcję urządzeń do rozrzucania, rozpraszania i rozpylania cieczy lub proszków, takich jak: pistolety natryskowe, gaśnice, maszyny do oczyszczania strumieniem piasku, urządzenia do czyszczenia strumieniem pary itp.,

– produkcję urządzeń do pakowania lub zawijania towarów, takich jak: urządzenia napełniające, zamykające, kapslujące lub etykietujące itp.,

– produkcję maszyn do mycia i suszenia butelek oraz do gazowania napojów,

– produkcję urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych dla rafinerii ropy naftowej, przemysłu chemicznego, przemysłu produkującego napoje itp.,

– produkcję gazogeneratorów,

– produkcję maszyn do kalandrowania, walcowania oraz walców do tych maszyn, z wyłączeniem do metalu i szkła,

– produkcję wirówek, z wyłączeniem wirówek do mleka i wirówkowych suszarek do odzieży,

– produkcję uszczelek i podobnych złączy wykonanych z różnych materiałów lub warstw z tego samego materiału,

– produkcję automatów sprzedających towary,

– produkcję poziomic, taśm mierniczych i podobnych narzędzi ręcznych, narzędzi precyzyjnych obsługiwanych przez operatora, z wyłączeniem optycznych,

– produkcję nieelektrycznego sprzętu do spawania i lutowania,

– produkcję chłodni kominowych i podobnych do bezpośredniego chłodzenia wody obiegowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji czułych wag w rodzaju stosowanych w laboratoriach, sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji chłodziarek i zamrażarek oraz wentylatorów dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

– produkcji elektrycznych narzędzi do spawania i lutowania, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji urządzeń do opryskiwania wykorzystywanych w rolnictwie, sklasyfikowanej 28.30.Z,

– produkcji urządzeń do walcowania metalu lub szkła oraz walców do tych urządzeń, sklasyfikowanej w 28.91.Z, 28.99.Z,

– produkcji suszarni do produktów rolniczych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji maszyn do filtrowania lub oczyszczania żywności, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji wirówek do mleka, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji przemysłowych suszarek do odzieży, sklasyfikowanej w 28.94.Z,

– produkcji maszyn drukujących na tkaninach, sklasyfikowanej 28.94.Z.

kody pkd Podklasa 28.30.Z obejmuje:

– produkcję ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie,

– produkcję ciągników kierowanych przez pieszego,

– produkcję kosiarek, włączając kosiarki do trawy,

– produkcję samozaładowczych i samowyładowczych przyczep i naczep rolniczych,

– produkcję maszyn rolniczych do uprawiania gleby, nawożenia i uprawy roślin, takich jak: pługi, roztrząsacze obornika, siewniki, brony itp.,

– produkcję maszyn do zbioru i omłotu płodów rolnych, takich jak: kombajny, młockarnie, sortowniki itp.,

– produkcję dojarek mechanicznych,

– produkcję opryskiwaczy stosowanych w rolnictwie, – produkcję różnych maszyn i urządzeń rolniczych, takich jak:

* maszyny wykorzystywane przy chowie i hodowli drobiu, w pszczelarstwie, przy produkcji pasz itp.,

* urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji narzędzi ręcznych, innych niż mechaniczne stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 25.73.Z,

– produkcji przenośników stosowanych w rolnictwie, sklasyfikowanej w 28.22.Z,

– produkcji narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym, sklasyfikowanej w 28.24.Z,

– produkcji wirówek do mleka, produkcji maszyn do czyszczenia, sortowania, klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 28.93.Z,

– produkcji ciągników drogowych z możliwością dołączania naczep, sklasyfikowanej w 29.10.D,

– produkcji przyczep i naczep drogowych, sklasyfikowanej w 29.20.Z.

kody pkd Grupa 28.4 obejmuje produkcję maszyn i narzędzi do obróbki metalu lub innych materiałów (drewna, kości, kamienia, ebonitu, twardego tworzywa sztucznego, szkła na zimno itp.), włączając maszyny i narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.

kody pkd Podklasa 28.41.Z obejmuje:

– produkcję obrabiarek do obróbki metalu, włączając obrabiarki pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.,

– produkcję obrabiarek do toczenia, wiercenia, frezowania, strugania poprzecznego i wzdłużnego, wytaczania, szlifowania itp.,

– produkcję urządzeń do tłoczenia,

– produkcję dziurkarek, pras hydraulicznych, hamulców hydraulicznych, młotów spadowych, kuźniarek itp.,

– produkcję ciągarek, walcarek do gwintów lub maszyn do obróbki drutu.

Podklasa nie obejmuje:

– produkcji narzędzi wymiennych, sklasyfikowanej w 25.73.Z,

– produkcji elektrycznych narzędzi do lutowania i spawania, sklasyfikowanej w 27.90.Z.

kody pkd Podklasa 28.49.Z obejmuje:

– produkcję narzędzi mechanicznych do obróbki drewna, kości, kamienia, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych, szkła na zimno itp., włączając narzędzia pracujące w oparciu o wiązkę laserową, fale ultradźwiękowe, łuk plazmowy, impulsy magnetyczne itp.,

– produkcję uchwytów przedmiotów obrabianych do narzędzi mechanicznych,

– produkcję głowic podziałowych i pozostałego oprzyrządowania narzędzi mechanicznych,

– produkcję stacjonarnych maszyn do wbijania gwoździ, zszywarek introligatorskich, maszyn do klejenia lub w inny sposób łączących drewno, korek, kość, ebonit lub tworzywa sztuczne itp.,

– produkcję stacjonarnych wiertarek obrotowych lub obrotowo-udarowych, pilnikarek, niciarek, krajarek blach metalowych itp.,

– produkcję pras służących do wytwarzania płyt wiórowych i podobnych,

– produkcję maszyn do powlekania galwanicznego,

– produkcję wymiennych części i osprzętu do narzędzi mechanicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wymiennych części do obrabiarek (wierteł, przebijaków, narzynek, gwintowników, frezów, noży tokarskich, brzeszczotów pił, noży do krojenia itp.), sklasyfikowanej w 25.73.Z,

– produkcji elektrycznych lutownic ręcznych, włączając pistoletowe, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji mechanicznych narzędzi ręcznych, sklasyfikowanej w 28.24.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń stosowanych w walcowniach lub odlewniach, sklasyfikowanej w 28.91.Z,

– produkcji maszyn dla górnictwa i kopalnictwa, sklasyfikowanej w 28.92.Z.

kody pkd Grupa 28.9 obejmuje:

– produkcję specjalistycznych maszyn i urządzeń, które są stosowane wyłącznie w danym przemyśle lub w wąskiej grupie przemysłów,

– produkcję specjalistycznych maszyn i urządzeń, takich jak: maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych lub urządzenia parków rozrywkowych.

kody pkd Podklasa 28.91.Z obejmuje:

– produkcję maszyn i urządzeń do obróbki metali na gorąco, takich jak: konwertory, urządzenia do odlewania, wlewnice, kadzie odlewnicze,

– produkcję walcarek do metali i walców do tych walcarek.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji skrzynek formierskich i form (z wyłączeniem wlewnic), sklasyfikowanej w 25.73.Z,

– produkcji ciągarek, sklasyfikowanej w 28.41.Z,

– produkcji maszyn do kształtowania form odlewniczych, sklasyfikowanej w 28.99.Z.

kody pkd Podklasa 28.92.Z obejmuje:

– produkcję przenośników i podnośników stosowanych pod ziemią, pracujących w trybie ciągłym,

– produkcję maszyn wiertniczych, wrębiarek oraz maszyn do drążenia studni, szybów i tuneli, nawet do stosowania pod ziemią,

– produkcję maszyn do obróbki minerałów poprzez przesiewanie, sortowanie, rozdzielanie, płukanie, kruszenie itp.,

– produkcję maszyn do wyrobu betonów i zapraw,

– produkcję maszyn do prac ziemnych, takich jak: buldożery, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, ładowarki łopatowe itp.,

– produkcję kafarów, maszyn do wyciągania pali, rozprowadzania zapraw i mas bitumicznych, maszyn do układania nawierzchni betonowych itp.,

– produkcję ciągników gąsienicowych i ciągników stosowanych w budownictwie lub górnictwie,

– produkcję łopat do buldożerów i spycharek skośnych, – produkcję wywrotek terenowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, sklasyfikowanej w 28.22.Z,

– produkcji pozostałych ciągników, sklasyfikowanej w 28.30.Z, 29.10.D,

– produkcji narzędzi do obróbki kamieni, włączając urządzenia do cięcia i czyszczenia kamieni, sklasyfikowanej w 28.49.Z,

– produkcji betoniarek samochodowych, sklasyfikowanej w 29.10.E.

kody pkd Podklasa 28.93.Z obejmuje:

– produkcję suszarni do produktów rolniczych,

– produkcję urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, takich jak:

* wirówki do mleka,

* maszyny i urządzenia do przetwórstwa mleka (np. homogenizatory),

* masielnice, maszyny do formowania masła,

* maszyny i urządzenia do produkcji sera (homogenizatory,  prasy i maszyny do formowania itp.),

– produkcję maszyn i urządzeń dla przemysłu zbożowego, takich jak:

* maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych (wialni, przesiewaczy, opylaczy, szczotkarek i podobnych urządzeń),

* maszyny do produkcji mąki i mączki itp. (młyny zbożowe, podajniki, przesiewacze, oczyszczacze otrąb, mieszarki, łuszczarki ryżu i grochu),

– produkcję pras, tłoczni i zgniatarek, stosowanych przy produkcji win, soków owocowych itp.,

– produkcję maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów lub podobnych wyrobów, takich jak: piece piekarskie, mieszarki i dzielarki do ciasta, formierki, krajarki pieczywa itp.,

– produkcję maszyn i urządzeń do przetwarzania różnorodnej żywności, takich jak:

* do produkcji wyrobów cukierniczych, kakao, czekolady, cukru, piwa; do  przetwórstwa mięsa lub drobiu, owoców, orzechów lub warzyw; do przetwórstwa ryb, skorupiaków lub pozostałych produktów pochodzących z morza,

* maszyny do filtrowania i czyszczenia,

* urządzenia do przemysłowego przetwarzania żywności lub produkcji napojów, pozostałe,

– produkcję maszyn i urządzeń do otrzymywania lub przetwarzania tłuszczów lub olejów roślinnych lub zwierzęcych,

– produkcję maszyn i urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar, tytoniu fajkowego lub do żucia, tabaki,

– produkcję maszyn i urządzeń do przygotowywania potraw w hotelach i restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji urządzeń do naświetlania żywności i mleka, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń do pakowania, zawijania i ważenia, sklasyfikowanej w 28.29.Z,

– produkcji maszyn i urządzeń do czyszczenia, sortowania i klasyfikowania jaj, owoców i pozostałych płodów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziaren i suszonych roślin strączkowych), sklasyfikowanej w 28.30.Z.

kody pkd Podklasa 28.94.Z obejmuje:

– produkcję maszyn dla przemysłu tekstylnego, takich jak:

* maszyny do przygotowywania, wytwarzania, wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych,

* maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych: do odziarniania bawełny, targania bel, rozwłókniania, rozciągania, karbonizowania, czesania, zgrzeblenia, niedoprzędzarki itp.,

* maszyny przędzalnicze,

* maszyny do przygotowywania przędzy tekstylnej: przewijarki, snowarki i maszyny podobne,

* maszyny tkackie (krosna), włącznie z krosnami ręcznymi,

* maszyny dziewiarskie,

* maszyny do produkcji sieci, tiulu, koronek, oplotu, galonów itp.,

– produkcję maszyn pomocniczych i sprzętu do maszyn tekstylnych, takich jak: maszyny nicielnicowe, żakardowe, automatyczne mechanizmy wyłączające, mechanizmy zmieniające czółenka, wrzeciona i skrzydełka wrzecion itp.,

– produkcję maszyn do drukowania tkanin,

– produkcję maszyn do przetwarzania tkanin, takich jak:

* maszyny do prania, wybielania, farbowania, wykończania, powlekania lub impregnowania tkanin,

* maszyny do nawijania, rozwijania, składania, cięcia lub ażurowania tkanin,

– produkcję maszyn pralniczych, takich jak:

* maszyny do prasowania, włączając prasy prasowalnicze,

* maszyny do prania i suszenia typu przemysłowego,

* maszyny do czyszczenia odzieży na sucho, – produkcję maszyn do szycia, głowic i igieł do tych maszyn, nawet do użytku domowego,

– produkcję maszyn do wytwarzania lub wykończania filcu lub materiałów nietkanych,

– produkcję maszyn dla przemysłu skórzanego, takich jak:

* do przygotowania, garbowania lub obróbki skór surowych lub wyprawionych,

* do produkcji lub naprawy obuwia oraz pozostałych wyrobów ze skór surowych lub wyprawionych, włączając skóry futerkowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji kart z papieru lub tektury, do stosowania w maszynach żakardowych, sklasyfikowanej w 17.29.Z,

– produkcji domowych pralek i suszarek, sklasyfikowanej w 27.51.Z,

– produkcji maszyn do kalandrowania, sklasyfikowanej w 28.29.Z,

– produkcji maszyn stosowanych w introligatorstwie, sklasyfikowanej w 28.99.Z

kody pkd Podklasa 28.95.Z obejmuje:

– produkcję maszyn do wytwarzania pulpy papierowej,

– produkcję maszyn do wytwarzania papieru i tektury,

– produkcję maszyn do wytwarzania artykułów z papieru lub tektury.

kody pkd Podklasa 28.96.Z obejmuje produkcję maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów: wytłaczarek, maszyn do formowania, maszyn do produkcji lub bieżnikowania opon pneumatycznych oraz pozostałych maszyn do produkcji wyrobów z gumy lub tworzyw sztucznych.

kody pkd Podklasa 28.99.Z obejmuje produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję suszarni do drewna, pulpy papierowej, papieru, tektury lub innych materiałów, z wyłączeniem produktów rolnych i wyrobów tekstylnych,

– produkcję maszyn drukarskich i introligatorskich, maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu na różnego rodzaju materiałach,

– produkcję maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, formowanych elementów ceramicznych, rur, elektrod grafitowych, kredy do pisania itp.,

– produkcję maszyn do produkcji półprzewodników,

– produkcję wielozadaniowych robotów przemysłowych przeznaczonych do wykonywania funkcji specjalnych,

– produkcję różnorodnych specjalistycznych maszyn i wyposażenia, takich jak:

* maszyny do montażu lamp elektrycznych i elektronicznych, lamp elektronowych lub żarówek,

* maszyny do wytwarzania lub hartowania szkła i wyrobów szklanych, szklanych włókien lub przędzy,

* maszyny i urządzenia do rozdzielania izotopów,

– produkcję sprzętu do osiowania i wyważania opon; sprzęt do wyważania, z wyłączeniem wyważania kół,

– produkcję centralnych systemów smarowania,

– produkcję maszyn i urządzeń startowych do statków powietrznych, urządzeń do katapultowania oraz podobnych maszyn i urządzeń,

– produkcję łóżek opalających,

– produkcję urządzeń automatycznych kręgielni (np. urządzeń do ustawiania kręgli),

– produkcję karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla wesołych miasteczek.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji urządzeń dla gospodarstw domowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 27.5,

– produkcji fotokopiarek itp., sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– produkcji maszyn do obróbki ebonitu, tworzyw sztucznych lub szkła na zimno, sklasyfikowanej w 28.49.Z,

– produkcji wlewnic, sklasyfikowanej w 28.91.Z.


 

kody pkd C.28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

kody pkd C.28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd C.28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

kody pkd C.28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

kody pkd C.28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii

28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd produkcja mebli

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje produkcję mebli i wyrobów pokrewnych, z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki. Procesy stosowane w produkcji mebli są standardowymi metodami polegającymi na formowaniu materiału i zmontowaniu elementów, włączając cięcie, formowanie i laminowanie. Zaprojektowanie wyrobu, ze względu na estetyczne i funkcjonalne właściwości, jest ważnym aspektem procesu produkcyjnego. Niektóre procesy wykorzystywane w produkcji mebli są podobne do procesów, które są stosowane w innych działach przetwórstwa przemysłowego. Na przykład: cięcie i montaż występują podczas produkcji więźby drewnianej, której produkcja jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Jednakże wiele procesów odróżnia produkcję mebli z drewna od produkcji wyrobów z drewna. Podobnie, podczas produkcji mebli metalowych stosowane są techniki, które są również stosowane w produkcji wyrobów z kształtowników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń. Proces formowania mebli z tworzyw sztucznych jest podobny do formowania innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednak produkcja mebli z tworzyw sztucznych wykazuje tendencję stawania się działalnością wyspecjalizowaną.

kody pkd Podklasa 31.01.Z obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i  różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz  budynków publicznych,

– produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,

– produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,

– produkcję mebli biurowych,

– produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,

– produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,

– produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

kody pkd Podklasa 31.03.Z obejmuje: Podklasa ta obejmuje:

– produkcję materaców:

* wyposażonych w sprężyny lub wypchanych dowolnym materiałem,

* niepokrytych materiałem, z gumy piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego,

– produkcję stelaży pod materace.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji gumowych materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 22.19.Z,

– produkcji gumowych materaców do łóżek wodnych, sklasyfikowanej w 22.19.Z.

kody pkd Podklasa 31.09.Z obejmuje:

– produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia,

– produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia,

– produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp.,

– produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp.,

– wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie,

– wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe), politurowanie i tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji mebli z ceramiki, betonu i kamienia, sklasyfikowanej w 23.42.Z, 23.69.Z, 23.70.Z,

– produkcji opraw oświetleniowych i lamp, sklasyfikowanej w 27.40.Z,

– produkcji siedzeń samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,

– produkcji siedzeń do wagonów taboru szynowego, sklasyfikowanej w 30.20.Z,

– produkcji siedzeń do statków powietrznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,

– naprawy i konserwacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z.


 

kody pkd C.31.0 Produkcja mebli

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

31.03.Z Produkcja materaców

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

kody pkd produkcja napojów

objaśnienia kody pkd
Dział 11 obejmuje:

– produkcję napojów bezalkoholowych,

– produkcję wody mineralnej,

– produkcję napojów alkoholowych, otrzymywanych głównie przez fermentację,

– produkcję piwa i wina,

– produkcję destylowanych napojów alkoholowych.

Dział ten nie obejmuje:

– produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,

– produkcji napojów bezalkoholowych na bazie mleka, sklasyfikowanej w 10.51.Z,

– produkcji kawy, herbaty i maté (herbaty paragwajskiej), sklasyfikowanej w 10.83.Z

kody pkd Podklasa 11.01.Z obejmuje:

– produkcję napojów alkoholowych, takich jak: wódka, whisky, brandy, gin, likiery itp.,

– produkcję destylowanych napojów alkoholowych, takich jak: „mieszane drinki” itp.,

– mieszanie alkoholi destylowanych,

– produkcję alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji niedestylowanych napojów alkoholowych, sklasyfikowanej w 11.02.Z-11.06.Z,

– produkcji syntetycznego alkoholu etylowego oraz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego nie przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w 20.14.Z,

– produkcji  alkoholu etylowego z surowców poddanych fermentacji, sklasyfikowanej w 20.14.Z,

– butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.A (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

kody pkd Podklasa 11.02.Z obejmuje:

– produkcję win gronowych,

– produkcję gronowych win musujących,

– produkcję win gronowych z zagęszczonego moszczu winogronowego,

– mieszanie, oczyszczanie i butelkowanie win gronowych,

– produkcję win gronowych o niskiej zawartości alkoholu lub win bezalkoholowych.

Podklasa ta nie obejmuje butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanego w 46.34.A (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

kody pkd Podklasa 11.03.Z obejmuje:

– produkcję napojów alkoholowych otrzymywanych w wyniku fermentacji, ale bez ich destylowania: sake, cydr (jabłecznik), perry (wino gruszkowe) i inne wina owocowe,

– produkcję miodu pitnego i napojów mieszanych zawierających wina owocowe, włączając wyroby winopochodne i wino-podobne.

Podklasa ta nie obejmuje butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.A (jeśli występują w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

kody pkd Podklasa 11.04.Z obejmuje produkcję wermutu i podobnych niedestylowanych napojów fermentowanych. Podklasa ta nie obejmuje butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.A (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).

kody pkd Podklasa 11.05.Z obejmuje:

– produkcję mocnego piwa na bazie słodu (np. ale, porter i stout),

– produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.

kody pkd Podklasa 11.07.Z obejmuje:

– produkcję naturalnych wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

– produkcję napojów bezalkoholowych (z wyłączeniem bezalkoholowego piwa i wina), takich jak: aromatyzowane i/lub słodzone wody bezalkoholowe: lemoniady, oranżady, cole,  napoje owocowe,  toniki itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 10.32.Z,

– produkcji napojów na bazie mleka, sklasyfikowanej w 10.51.Z,

– produkcji kawy, herbaty i maté (herbaty paragwajskiej), sklasyfikowanej w 10.83.Z,

– produkcji napojów na bazie alkoholu, sklasyfikowanej w 11.01.Z, 11.02.Z, 11.03.Z, 11.04.Z, 11.05.Z,

– produkcji bezalkoholowego wina, sklasyfikowanej w 11.02.Z,

– produkcji bezalkoholowego piwa, sklasyfikowanej w 11.05.Z,

– produkcji lodu, sklasyfikowanej w 35.30.Z,

– butelkowania i etykietowania, sklasyfikowanych w 46.34.B (jeśli występuje w handlu hurtowym) i 82.92.Z (jeśli są wykonywane na zlecenie).


kody pkd C.11.0 Produkcja napojów

11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

11.02.Z Produkcja win gronowych

11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

11.05.Z Produkcja piwa

11.06.Z Produkcja słodu

11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

kody pkd produkcja odzieży

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję każdego rodzaju odzieży, zarówno konfekcyjnej, jak i szytej „na miarę”, ze skóry, tkanin, dzianin itp., np.: odzież wierzchnia i bielizna damska, męska i dziecięca; odzież robocza, codzienna i wyjściowa itp.,

– produkcję dodatków do odzieży,

– produkcję wyrobów futrzarskich.

Dział ten nie wyróżnia odzieży dla dorosłych i dla dzieci, oraz odzieży nowoczesnej i tradycyjnej.

kody pkd Podklasa 14.11.Z obejmuje produkcję odzieży skórzanej, włącznie z wyposażeniem roboczym ze skóry, np. skórzane fartuchy dla spawaczy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji odzieży ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 14.20.Z,

– produkcji skórzanych rękawic sportowych i sportowych nakryć głowy, sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z

kody pkd Podklasa 14.12.Z obejmuje produkcję odzieży roboczej. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji wyposażenia roboczego ze skóry, sklasyfikowanej w 14.11.Z,

– produkcji obuwia, sklasyfikowanej w 15.20.Z,

– produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Podklasa 14.13.Z obejmuje:

– produkcję pozostałej odzieży wierzchniej dla mężczyzn, kobiet i dzieci, wykonanej z tkanin, dzianin itp., takiej jak: płaszcze, garnitury oraz zestawy odzieżowe, kostiumy, marynarki, żakiety, spodnie, spódnice itp.,

– krawiectwo, szycie „na miarę”,

– produkcję części ww. wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji odzieży ze skór futerkowych (z wyłączeniem nakryć głowy), sklasyfikowanej w 14.20.Z,

– produkcji odzieży z gumy lub tworzyw sztucznych, zgrzewanej „na szwach”, sklasyfikowanej w 22.19.Z, 22.29.Z,

– produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 14.14.Z obejmuje produkcję bielizny wykonanej z tkanin, dzianin, koronek itp. dla mężczyzn, kobiet i dzieci: podkoszulki, „t-shirty”, slipy, kalesony, piżamy, koszule nocne, szlafroki, bluzki, majtki, staniki, gorsety itp. Podklasa ta nie obejmuje naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 14.19.Z obejmuje:

– produkcję odzieży niemowlęcej, odzieży treningowej, narciarskiej, do pływania itp.,

– produkcję kapeluszy i czapek,

– produkcję dodatków odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali, krawatów, apaszek, siatek na włosy itp.,

– produkcję nakryć głowy wykonanych ze skór futerkowych,

– produkcję obuwia tekstylnego bez nakładanych spodów,

– produkcję części ww. wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sportowych okryć głowy, sklasyfikowanej w 32.30.Z,

– produkcji ochronnych okryć głowy, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– produkcji odzieży ognioodpornej i ochronnej, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 14.20.Z obejmuje:

– produkcję odzieży i dodatków ze skór futerkowych,

– produkcję dekoracyjnych skór futerkowych do zawieszania na ścianie, mat futrzanych, pasów itp.,

– produkcję różnych wyrobów ze skór futerkowych: dywanów (futrzaków), niewypchanych pufów, wyrobów służących do polerowania itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji surowych skór futerkowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4 oraz w 01.70.Z,

– produkcji surowych skór, sklasyfikowanej w 10.11.Z,

– produkcji  tkanin i dzianin o długim włosie przeznaczonych do produkcji imitacji skór futerkowych, sklasyfikowanej w 13.20.A, 13.91.Z,

– produkcji dodatków do odzieży wykończonych futrem, sklasyfikowanej w 14.19.Z,

– produkcji kapeluszy ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 14.19.Z,

– wyprawy i barwienia skór futerkowych, sklasyfikowanych w 15.11.Z,

– produkcji obuwia, zawierającego części wykonane ze skór futerkowych, sklasyfikowanej w 15.20.Z.

kody pkd Podklasa 14.31.Z obejmuje produkcję wyrobów pończoszniczych, włączając skarpety, rajstopy.

kody pkd Podklasa 14.39.Z obejmuje produkcję odzieży dzianej: pulowerów, swetrów (włączając rozpinane swetry), kamizelek i podobnych wyrobów dzianych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 13.91.Z,

– produkcji wyrobów pończoszniczych, sklasyfikowanej w 14.31.Z


 

kody pkd C.14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z Produkcja bielizny

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

kody pkd C.14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich

14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich

kody pkd C.14.3 Produkcja odzieży dzianej

14.31.Z Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej