kody pkd gospodarka leśna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,

– pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych, wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),

– urządzanie lasu,

– utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,

– działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,

– zagospodarowanie i ochronę lasu,

– przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

– działalność usługową związaną z leśnictwem. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Dział ten nie obejmuje:

– dalszej obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w  odpowiednich podklasach działu 16

kody pkd Podklasa 02.10.Z obejmuje:

– urządzanie lasu,

– zagospodarowanie lasu,

– utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,

– ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,

– działalność szkółek leśnych,

– przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 01.30.Z,

– pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 02.20.Z,

– pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,

– ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 02.40.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

kody pkd Podklasa 02.20.Z obejmuje pozyskiwanie:

– drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,

– drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak:  kopalniak, żerdzie i słupy,

– drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe

– produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.Z,

– pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z,

– produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 20.14.Z.

kody pkd Podklasa 02.30.Z obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak:

– grzyby, w tym trufle,

– owoce jagodowe,

– orzechy leśne,

– balaty i pozostałe żywice gumo-podobne,

– korek,

– żywica i szelak nieczyszczony,

– karpina,

– kora,

– igliwie,

– choinki,

– balsamy,

– włókna roślinne,

– trawa morska,

– żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie,

– mchy i porosty,

– inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

– uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 01.25.Z,

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 02.20.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

kody pkd Podklasa 02.40.Z obejmuje:

– działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:

* urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,

* zagospodarowania lasu,

* ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,

* doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,

* przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,

– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,

– wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,

– pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.


kody pkd A.02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

kody pkd  A.02.2 Pozyskiwanie drewna

02.20.Z Pozyskiwanie drewna

kody pkd A.02.3 Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

kody pkd A.02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

kody pkd hodowla ryb i rybołówstwo

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych,

– chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,

– działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).

Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu. Dział ten nie obejmuje:

– przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1 i 33.15.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Grupa 03.1 obejmuje:

– rybołówstwo w wodach morskich i śródlądowych, w tym utrzymywanie zasobów ryb,  skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych na oceanach, w wodach przybrzeżnych i śródlądowych dla celów konsumpcyjnych lub innych, dokonywane ręcznie lub przy pomocy sprzętu do połowów, takiego jak siatki, liny i nieruchome pułapki.

Połowy mogą być prowadzone wzdłuż wybrzeży (np. zbieranie mięczaków takich jak małże i ostrygi) lub przez zarzucanie sieci przy brzegu lub z czółen domowej roboty lub częściej z wykorzystaniem łodzi dostępnych w handlu, w wodach przybrzeżnych i z dala od brzegu,

– działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach morskich i śródlądowych oraz chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów wodnych

kody pkd Podklasa 03.11.Z obejmuje:

– połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich,

– połowy skorupiaków i mięczaków morskich,

– wielorybnictwo,

– połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp.,

– działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem,

– pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów  znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg,

– działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 01.70.Z,

– przetwórstwa wielorybów na statkach, przetwórniach, sklasyfikowanego w 10.11.Z,

– przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 50.10.Z,

– działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 03.12.Z obejmuje:

– połowy ryb w wodach śródlądowych,

– połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych,

– połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

– pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych,

– działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 10.20.Z,

– działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 84.24.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Grupa 03.2 obejmuje chów i hodowlę organizmów wodnych tj.: ryb, mięczaków, skorupiaków, roślin, krokodyli, aligatorów i płazów, z wykorzystaniem technik mających na celu wzrost  produkcji organizmów poza naturalną wielkość określoną przez środowisko (np. poprzez karmienie i ochronę przed drapieżnikami). Chów i hodowla ryb i pozostałych organizmów wodnych dotyczy okresu od momentu wyhodowania do ich fazy młodzieńczej i/lub dorosłości w warunkach niewoli. Ponadto chów i hodowla obejmuje własność (prywatną, spółek oraz państwową) pojedynczych organizmów na etapie hodowania aż do połowów.

kody pkd Podklasa 03.21.Z obejmuje:

– chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych,

– produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku,

– chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich,

– chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów  wodnych w wodach morskich,  

– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów  wodnych w wodach słonawych,

– chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą,

– działalność wylęgarni ryb w wodach morskich,

– chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 03.22.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Podklasa 03.22.Z obejmuje:

– chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych,

– chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów  wodnych w wodach śródlądowych,

– działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych),

– chów i hodowlę żab,

– działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z,

– działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 93.19.Z


 

kody pkd A.03.1 Rybołówstwo

03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich

03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych

kody pkd A.03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

kody pkd rolnictwo leśnictwo ryby

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:

– eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,

– uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,

– chowem i hodowlą zwierząt,

– pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,

– pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska.


 

kody pkd Sekcja A.01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

kody pkd Sekcja A.02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna

kody pkd Sekcja A.03 rybactwo

kody pkd uprawa rolna i hodowla zwierząt, działalność wspierająca

objaśnienia kody pkd

Grupa 01.5 Działalność mieszana uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych grupowaniach. Dział ten nie obejmuje:

– przetwórstwa produktów rolnych (odpowiednie podklasy działu 10 Produkcja artykułów spożywczych, działu 11 Produkcja napojów oraz 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych), z wyłączeniem przygotowywania ich na rynek pierwotny, sklasyfikowanego w niniejszym dziale,

– robót ziemnych budowlanych wykonywanych na polach, np. orka warstwicowa gruntów rolnych (w celu utworzenia tarasów), drenaż, przygotowanie pól pod uprawę ryżu niełuskanego itp. sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo,

– sprzedaży produktów rolnych sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

– zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

kody pkd Grupa A.01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie Grupa ta obejmuje uprawy rolne inne niż wieloletnie, tj.:

– uprawę roślin, które rosną nie dłużej niż przez dwa sezony wzrostu,

– uprawę roślin w celu produkcji nasion.

kody pkd Dział 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje:

– uprawę zbó’BC, takich jak: pszenica, kukurydza, proso, sorgo, jęczmień, żyto, owies, pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane

– uprawę roślin strączkowych, takich jak: fasola, bób, ciecierzyca, wspięga chińska, soczewica, łubin, groch, nikla indyjska, pozostałe rośliny strączkowe

– uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: soja, orzeszki ziemne, bawełna, rącznik, siemię lniane, gorczyca, rzepak, szafran, sezam, słonecznik pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 01.12.Z,

– uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

– uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 01.19.Z,

– uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 01.26.Z

kody pkd Dział 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Podklasa ta obejmuje:

– uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: karczochy, szparagi, kapusta, kalafiory i brokuły, sałata i cykoria, szpinak, pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,

– uprawę warzyw owocowych, takich jak: ogórki, bakłażany, pomidory, papryka, arbuzy, kantalupy, melony, pozostałe warzywa uprawiane na owoce

– uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: marchew, rzepa, czosnek, cebula (włączając szalotkę), por i pozostałe warzywa cebulowe, pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste

– uprawę grzybów, w tym trufli, – uprawę buraków cukrowych,

– uprawę kukurydzy cukrowej,

– uprawę pozostałych warzyw,

– produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,

– uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: słodkie ziemniaki (pataty, bataty), maniok, pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 01.19.Z

– uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 01.28.Z,

– uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 01.30.Z.

kody pkd Dział 01.15.Z Uprawa tytoniu Podklasa ta nie obejmuje produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 12.00.Z

kody pkd Dział 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych Podklasa ta obejmuje:

– uprawę bawełny,

– uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe,

– uprawę lnu i konopi,

– uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne,

– uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne,

– uprawę pozostałych roślin włóknistych,

– roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

kody pkd Dział 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak:

– uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych

– uprawa gryki,

– produkcja nasion buraka pastewnego,

– produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych,

– uprawa kwiatów,

– produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,

– produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

– uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.

kody pkd Grupa 01.2 Uprawa roślin wieloletnich Grupa ta obejmuje:

– uprawę roślin wieloletnich, tj. uprawę roślin, które rosną dłużej niż przez dwa sezony wzrostu, bez względu na to, czy rośliny te obumierają po każdym sezonie, czy też stale rosną,

– uprawę roślin wieloletnich w celu produkcji nasion.

kody pkd Dział 01.21.Z Uprawa winogron Podklasa ta obejmuje uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach. Podklasa ta nie obejmuje produkcji wina, sklasyfikowanej w 11.02.Z.

kody pkd Dział 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: awokado, bananów i plantanów, daktyli, fig, mango, papai, ananasów, pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

kody pkd Dział 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: grejpfrutów i pomelo, cytryn i limonek, pomarańczy, mandarynek (w tym klementynek), pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

kody pkd Dział 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: jabłoni, moreli, czereśni i wiśni, brzoskwiń i nektarynek, gruszy, pigwy, śliwy i tarniny, pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

kody pkd Dział 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Podklasa ta obejmuje:

– uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: czarnej borówki, porzeczek, agrestu, owoców kiwi, malin, truskawek, pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych,

– produkcję nasion owoców,

– uprawę orzechów jadalnych: migdałów, orzechów nerkowca, kasztanów jadalnych, orzechów laskowych, orzeszków pistacjowych, orzechów włoskich, pozostałych orzechów,

– uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 01.26.Z.

kody pkd Dział 01.26.Z Uprawa drzew oleistych Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: orzechów kokosowych, oliwek, olejowców, pozostałych drzew oleistych. Podklasa ta nie obejmuje: produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 01.11.Z.

kody pkd Dział 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów: kawy, herbaty, maté (herbaty paragwajskiej), kakao, pozostałych roślin wykorzystywanych do produkcji napojów.

kody pkd Dział 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Podklasa ta obejmuje: – uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: pieprzu (z rodzaju Piper),chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), gałki muszkatołowej i kardamonu, anyżu, badianu i kopru włoskiego, cynamonu, goździków, imbiru, wanilii, chmielu, pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych,

– uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych,

– uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

kody pkd Dział 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Podklasa ta obejmuje: uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, uprawę drzew w celu uzyskania soków, uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania.Podklasa nie obejmuje:

– uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 01.19.Z,

– zbierania soków lub żywic gumo-podobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 02.30.Z.

kody pkd Dział 01.30.Z Rozmnażanie roślin Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje:

– uprawę roślin do rozmnażania,

– uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania,

– uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy,

– uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią,

– uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,

– działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 02.10.Z,

– produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 20.15.Z.

kody pkd Dział 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego Podklasa ta obejmuje: chów i hodowlę bydła mlecznego, produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów. Podklasa ta nie obejmuje: przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 10.51.Z

kody pkd Dział 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Podklasa ta obejmuje: chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, produkcję nasienia bydlęcego.

kody pkd Dział 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Podklasa ta obejmuje:

– chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów,

– produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje: działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 93.19.Z.

kody pkd Dział 01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Podklasa ta obejmuje: chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

kody pkd Dział 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz Podklasa ta obejmuje: chów i hodowlę owiec i kóz, produkcję surowego mleka owczego i koziego, produkcję surowej wełny, produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje:

– strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 01.62.Z,

– produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 10.11.Z,

– przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 10.51.Z.

kody pkd Dział 01.46.Z Chów i hodowla świń Podklasa ta obejmuje: chów i hodowlę świń, produkcję nasienia knurów.

kody pkd Dział 01.47.Z Chów i hodowla drobiu

Podklasa ta obejmuje:

– chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek,

– produkcję jaj,

– działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje: produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 10.12.Z.

kody pkd Dział 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Podklasa ta obejmuje:

– chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: strusi i emu, pozostałych ptaków (z wyłączeniem drobiu), owadów, królików i pozostałych zwierząt futerkowych, – produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych,

– produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych,

– chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych,

– chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników,

– chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich,

– chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: kotów i psów, ptaków takich jak papużki itp., chomików itp.,

– chów i hodowlę różnorodnych zwierząt,

– produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej. Podklasa ta nie obejmuje: – chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 01.47.Z.

– produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 01.70.Z,

– chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 03.21.Z, 03.22.Z,

– tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 96.09.Z.

kody pkd Dział 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,

– działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4.

kody pkd Grupa 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Grupa ta obejmuje:

– działalność usługową wspomagającą świadczoną na zlecenie, związaną z rolnictwem, ale nie podejmowaną dla celów produkcyjnych (w sensie zbiorów produktów rolniczych),

– czynności następujące po zbiorach, mające na celu przygotowanie produktów rolnych na rynek pierwotny.

kody pkd Dział 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podklasa ta obejmuje:

– działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia; pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze; przycinania drzew owocowych oraz winorośli; przesadzania ryżu, przerywania buraków; zbiorów; zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,

– utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,

– eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,

– wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 01.63.Z,

– odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,

– działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z,

– organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 82.30.Z.

kody pkd Dział 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Podklasa ta obejmuje:

– działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: działań promujących wzrost produkcji zwierząt; opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp.; działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem; kolczykowania zwierząt; korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków); przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów; strzyżenia owiec; prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich.

– usługi podkuwania koni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.Z,

– działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 75.00.Z,

– wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 77.39.Z,

– prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

kody pkd Dział 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach Podklasa ta obejmuje:

– przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie,

– odziarnianie bawełny,

– przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie,

– przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie

– woskowanie owoców.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego  w odpowiednich podklasach grup 01.1, 01.2 i 01.3,

– działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion, sklasyfikowanej w 01.64.Z,

– wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej,  sklasyfikowanego w 12.00.Z,

– działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46,

– sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 46.2.

kody pkd Dział 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Podklasa ta obejmuje:

– działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania,

– suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, – genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,

– przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 10.41.Z,

– badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 72.11.Z.

kody pkd Dział 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Podklasa ta obejmuje:

– pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych,

– pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe,

– hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi,

– produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki,  pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4,

– chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 01.49.Z,

– polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 03.11.Z,

– produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 10.11.Z,

– myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z,

– działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 94.99.Z.


 

kody pkd A.01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.12.Z Uprawa ryżu

01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej

01.15.Z Uprawa tytoniu

01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

kody pkd A.01.2 Uprawa roślin wieloletnich

01.21.Z Uprawa winogron

01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.26.Z Uprawa drzew oleistych

01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

kody pkd A.01.3 Rozmnażanie roślin

01.30.Z Rozmnażanie roślin

kody pkd A.01.4 Chów i hodowla zwierząt

01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz

01.46.Z Chów i hodowla świń

01.47.Z Chów i hodowla drobiu 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

kody pkd A.01.5 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

kody pkd A.01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

kody pkd A.01.7 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową