kody pkd działalność kurierska

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność pocztową i kurierską, taką jak: odbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek,

– lokalne usługi doręczycieli i posłańców.

kody pkd Podklasa 53.10.Z obejmuje działalność pocztową objętą obowiązkiem usług powszechnych (operatora publicznego). Działalność ta korzysta z infrastruktury usług powszechnych, włączając punkty handlu detalicznego, pomieszczenia do sortowania i obróbki oraz tras przewoźników, którzy odbierają i doręczają pocztę. Doręczanie może obejmować przesyłki listowe do 2000 g, przesyłki dla ociemniałych, przesyłki reklamowe i paczki pocztowe do 10 kg. W niniejszym dziale mieszczą się również inne niezbędne usługi związane z usługami powszechnymi, takie jak: potwierdzenie odbioru, traktowanie przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością, usługi poste-restante. Podklasa ta obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych, paczek pocztowych niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatora publicznego, objęte obowiązkiem usług powszechnych, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– działalność kurierską objętą obowiązkiem usług powszechnych,

– odbiór przesyłek listowych i paczek (ze skrzynek pocztowych lub placówek pocztowych).

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności operatora publicznego w zakresie usług pocztowych i kurierskich nie objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.20.Z,

– działalności związanej z obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych, sklasyfikowanych w 64.19.Z.

kody pkd Podklasa 53.20.Z obejmuje:

– zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,

– usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z lub 51.22.Z,

– działalności  kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z


 

kody pkd H.53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.10.Z  Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

kody pkd H.53.2 Pozostała działalność pocztowa  i kurierska

53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska

kody pkd logistyka

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.

kody pkd Podklasa 52.10.A obejmuje działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu paliw gazowych, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności składowania gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu, sklasyfikowanej w 06.20.Z

– wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z,

– wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

kody pkd Podklasa 52.10.B obejmuje:

– działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych): w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych itp.,

– magazynowanie towarów w strefach wolnocłowych,

– zamrażanie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności parkingów samochodowych, sklasyfikowanej w 52.21.Z,

– wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z,

– wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

kody pkd Podklasa 52.21.Z obejmuje:

– działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

* działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe,

* działalność związaną z infrastrukturą kolejową,

* działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy,

– prace manewrowe na kolei,

– holowanie i pomoc drogową,

– skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

Podklasa ta nie obejmuje przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

kody pkd Podklasa 52.22.A obejmuje działalność usługową wspomagającą transport morski pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

– działalność terminali portowych,

– działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków,

– lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku),

– działalność ratownictwa okrętowego,

– działalność latarni morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności śluz na drogach wodnych itp., sklasyfikowanej w 52.22.B,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,

– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Podklasa 52.22.B obejmuje działalność usługową wspomagającą transport śródlądowy pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

– działalność terminali portowych,

– działalność śluz dróg wodnych itp.,

– działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków,

– lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku).

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,

– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.Z

Podklasa 52.23.Z obejmuje:

– działalność usługową wspomagającą lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

* działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp.,

* kontrola ruchu lotniczego,

* obsługa naziemna statków powietrznych itp.,

– usługi gaszenia pożarów i ochrony przeciwpożarowej w portach lotniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.C,

– działalności szkół pilotażu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 52.24.A obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.A, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.24.B obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.B, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.24.C obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów przeładunek w pozostałych punktach przeładunkowych. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.29.A obejmuje:

– działalność agentów morskich statków pasażerskich,

– spedycję towarów (działalność wspomagającą transport lądowy i śródlądowy),

– organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe, transportu morskiego w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez morskie agencje transportowe,

– wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie agencje transportowe,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej morskich agencji transportowych,

– działalność maklerów okrętowych,

– działalność przez morskie agencje transportowe związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,

– działalności związanej z ubezpieczeniem floty morskiej i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B.

kody pkd Podklasa 52.29.B obejmuje:

– działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,

– organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez śródlądowe wodne agencje transportowe,

– wystawianie i realizowanie dokumentów i listów przewozowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej śródlądowych wodnych agencji transportowych,

– działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,

– działalności związanej z ubezpieczeniem towarów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B

kody pkd Podklasa 52.29.C obejmuje:

– organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,

– wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej,

– działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,

– działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,

– działalności związanej z ubezpieczeniem samochodowym, floty morskiej, lotnictwa i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B


kody pkd H.52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

kody pkd H.52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.A  Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.23.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

52.24.A  Przeładunek towarów w portach morskich

52.24.B  Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.A  Działalność morskich agencji transportowych

52.29.B  Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C  Działalność pozostałych agencji transportowych

kody pkd transport i działalność kurierska

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,

– działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,

– wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,

– działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje:

– wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 33.1,

– budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,

– konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z,

– wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 77.1 i 77.3.

 


 

kody pkd H.49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

kody pkd H.50 transport wodny

kody pkd H.51 transport lotniczy

kody pkd H.52 magazynowanie o działalność usługowa wspomagająca transport

kody pkd H.53 działalność pocztowa i kurierska

kody pkd transport lądowy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,

– transport rurociągowy.

kody pkd Podklasa 49.10.Z obejmuje:

– przewozy kolejowe pasażerskie wykonywane na sieciach magistralnych na obszarze kraju,

– przewozy kolejowe pasażerskie międzymiastowe,

– działalność wagonów sypialnych i wagonów restauracyjnych wykonywana w ramach przedsiębiorstwa kolejowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu pasażerskiego w ramach miejskiego i podmiejskiego systemu komunikacyjnego, sklasyfikowanego w 49.31.Z,

– działalności terminali pasażerskich, obsługi infrastruktury kolejowej, prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– obsługi wagonów sypialnych lub wagonów restauracyjnych, kiedy jest ona prowadzona przez oddzielne jednostki, sklasyfikowanej w 55.90.Z, 56.10.A.

kody pkd Podklasa 49.20.Z obejmuje transport kolejowy towarów zarówno na sieciach magistralnych jak i na sieciach lokalnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– przechowywania i magazynowania, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,

– działalności terminali towarowych; obsługi infrastruktury kolejowej; prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

kody pkd Podklasa 49.31.Z obejmuje:

– miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach,

– przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,

– działalność kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.

kody pkd Podklasa 49.32.Z obejmuje:

– działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,

– działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą

kody pkd Podklasa 49.39.Z obejmuje:

– transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:

* rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,

* wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,

* przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,

– działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,

– autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, – transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B.

kody pkd Podklasa 49.41.Z obejmuje:

– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:

* dłużyc,

* inwentarza żywego,

* towarów zamrożonych lub schłodzonych,

* towarów ciężkich,

* towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,

* samochodów,

* odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,

– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,

– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,

– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z,

– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,

– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,

– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,

kody pkd Podklasa 49.42.Z obejmuje transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

kody pkd Podklasa 49.50.A obejmuje:

– transport rurociągami paliw gazowych,

– działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanej w 35.22.Z,

– transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.

Podklasa 49.50.B obejmuje:

– transport rurociągami cieczy, wody, zawiesin i pozostałych towarów,

– działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dystrybucji pary wodnej lub wody, włączając dystrybucję wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 35.30.Z, 36.00.Z,

– transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.


kody pkd H.49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.Z  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

kody pkd H.49.2 Transport kolejowy towarów

49.20.Z  Transport kolejowy towarów

kody pkd H.49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

49.31.Z  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z  Działalność taksówek osobowych

49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

kody pkd H.49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.41.Z  Transport drogowy towarów

49.42.Z  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

kody pkd H.49.5 Transport rurociągowy

49.50.A  Transport rurociągami paliw gazowych

49.50.B  Transport rurociągowy pozostałych towarów

kody pkd transport lotniczy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.

Dział ten nie obejmuje:

– opryskiwania upraw roślinnych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– wykonywania generalnych przeglądów samolotów i silników lotniczych, sklasyfikowanego w 33.16.Z,

– działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 52.23.Z,

– prowadzenia reklam w powietrzu, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

– wykonywania fotografii lotniczej, sklasyfikowanego w 74.20.Z

kody pkd Podklasa 51.10.Z obejmuje:

– transport lotniczy pasażerski na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów,

– loty czarterowe,

– loty widokowe i wycieczkowe,

– wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą,

– działalność lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy pasażerów organizowane przez aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu środków transportu lotniczego bez załogi, sklasyfikowanego w 77.35.Z.

kody pkd Podklasa 51.21.Z obejmuje:

– transport lotniczy towarów na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów,

– transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów,

– wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów.

kody pkd Podklasa 51.22.Z obejmuje:

– wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,

– transport kosmiczny pasażerów i towarów.


 

kody pkd H.51.1 Transport lotniczy pasażerski

51.10.Z  Transport lotniczy pasażerski

kody pkd H.51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

51.21.Z  Transport lotniczy towarów

51.22.Z  Transport kosmiczny

kody pkd transport wodny

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– transport wodny pasażerów lub towarów, rozkładowy i pozarozkładowy,

– holowanie i pchanie w transporcie wodnym,

– działalność łodzi wycieczkowych, promów, taksówek wodnych itp.

Czynnikiem decydującym, pozwalającym na rozróżnienie transportu morskiego od transportu wodnego śródlądowego jest rodzaj używanych statków. Transport statkami pełnomorskimi sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.1 i 50.2, natomiast transport wodny przy użyciu innych rodzajów statków sklasyfikowany jest w odpowiednich podklasach grup 50.3 i 50.4. Dział ten nie obejmuje działalności restauracji i barów na pokładach statków, jeśli wykonywana jest przez odrębną jednostkę, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z.

kody pkd Podklasa 50.10.Z obejmuje:

– przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe:

* działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających,

* działalność promów, taksówek wodnych itp.,

– wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności restauracji i barów na pokładach statków, wykonywanej przez odrębne jednostki, sklasyfikowanej w 56.10.A, 56.30.Z,

– wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wynajmu łodzi i statków handlowych, bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z,

– działalności „pływających kasyn”, sklasyfikowanej w 92.00.Z.

kody pkd Podklasa 50.20.Z obejmuje:

– transport towarów na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowy lub pozarozkładowy,

– holowanie i pchanie barek, platform wiertniczych itp.,

– wynajem środków transportu morskiego i wodnego przybrzeżnego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

– magazynowania towarów, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,

– obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej, np. dokowania, pilotowania, lichtowania, ratownictwa okrętowego, sklasyfikowanych w 52.22.A,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,

– wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

kody pkd Podklasa 50.30.Z obejmuje:

– transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,

– wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

kody pkd Podklasa 50.40.Z obejmuje:

– transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach,

– wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,

– wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.


 

kody pkd H.50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.10.Z  Transport morski i przybrzeżny pasażerski

kody pkd H.50.2 Transport morski i  przybrzeżny towarów

50.20.Z  Transport morski i  przybrzeżny towarów

kody pkd H.50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.30.Z  Transport wodny śródlądowy pasażerski

kody pkd H.50.4 Transport wodny śródlądowy towarów

50.40.Z  Transport wodny śródlądowy towarów