kody pkd naprawa urządzeń

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– naprawę i utrzymanie peryferyjnego sprzętu komputerowego, takiego jak: komputery stacjonarne, komputery przenośne, terminale komputerowe, układy pamięci i drukarki,

– naprawę sprzętu telekomunikacyjnego, takiego jak: faksy, krótkofalówki oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, takiego jak: radioodbiorniki i telewizory,

– naprawę sprzętu domowego i ogrodniczego, takiego jak: kosiarki do trawy i dmuchawy,

– naprawę obuwia i wyrobów skórzanych, mebli i wyposażenia domu, odzieży i dodatków do odzieży, artykułów sportowych, instrumentów muzycznych, artykułów hobbystycznych i innych artykułów użytku osobistego i domowego.

Dział ten nie obejmuje naprawy medycznej i diagnostycznej aparatury obrazującej, przyrządów pomiarowych i badawczych, narzędzi laboratoryjnych, sprzętu radarowego i sonarów, sklasyfikowanej w 33.13.Z

kody pkd Podklasa 95.11.Z obejmuje naprawę i konserwację:

– komputerów stacjonarnych,

– komputerów przenośnych (laptopów),

– napędów dysków magnetycznych, dysków przenośnych i pozostałych układów pamięci,

– napędów dysków optycznych (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD- RW),

– drukarek,

– monitorów,

– klawiatury,

– akcesoriów typu mysz, joystick i manipulator kulkowy (trackball),

– wewnętrznych i zewnętrznych modemów komputerowych,

– wyspecjalizowanych terminali komputerowych,

– serwerów komputerowych,

– skanerów, włączając skanery kodów kreskowych,

– czytników kart magnetycznych (smart card),

– kasków (hełmów) do kreowania rzeczywistości wirtualnej,

– rzutników komputerowych,

– terminali komputerowych typu: bankomat (ATM); terminale kasowe (POS), które nie są obsługiwane mechanicznie,

– podręcznych komputerów typu „hand-help” (PDA).

Podklasa ta nie obejmuje naprawy i konserwacji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanych w 95.12.Z

kody pkd Podklasa 95.12.Z obejmuje naprawę i konserwację:

– telefonów bezprzewodowych,

– telefonów komórkowych,

– modemów (sprzętu transmisyjnego),

– faksów,

– urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. urządzeń trasujących, pomostów, modemów),

– krótkofalówek, urządzeń nadawczo-odbiorczych,

– komercyjnych kamer telewizyjnych i kamer wideo.

kody pkd Podklasa 95.21.Z obejmuje naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:

– telewizorów, radioodbiorników,

– magnetowidów (VCR),

– odtwarzaczy CD,

– kamer wideo użytku domowego.

kody pkd Podklasa 95.22.Z obejmuje:

– naprawę i konserwację urządzeń gospodarstwa domowego: lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.,

– naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego: kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– naprawy centralnych systemów klimatyzacyjnych, sklasyfikowanej w 43.22.Z.

kody pkd Podklasa 95.23.Z obejmuje naprawę i konserwację:

– naprawę obuwia, toreb bagażowych i podobnych wyrobów skórzanych,

– dopasowywanie, montaż obcasów.

kody pkd Podklasa 95.24.Z obejmuje tapicerowanie, obróbkę wykończającą, naprawę, renowację mebli i wyposażenia domowego, włączając meble biurowe.

kody pkd Podklasa 95.25.Z obejmuje:

– naprawę zegarków, zegarów i ich części, takich jak: koperty i obudowy;

– naprawę mechanizmów zegarowych, chronometrów itp.,

– naprawę biżuterii,

– usługi grawerowania „na poczekaniu”.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przemysłowego grawerowania metali, sklasyfikowanego w 25.61.Z,

– naprawy zegarów kontrolnych, datowników, zamków z regulatorem czasowym i podobnej aparatury do rejestrowania czasu, sklasyfikowanej w 33.13.Z

kody pkd Podklasa 95.25.Z obejmuje naprawę artykułów użytku osobistego i domowego:

– naprawę rowerów,

– naprawę i przeróbki odzieży,

– naprawę artykułów sportowych i wyposażenia turystycznego, z wyłączeniem naprawy broni sportowej i rekreacyjnej,

– naprawę książek,

– naprawę instrumentów muzycznych, z wyłączeniem renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych,

– naprawę zabawek i podobnych artykułów,

– naprawę pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,

– strojenie fortepianów i pianin.

Podklasa ta nie obejmuje:

– naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 33.11.Z,

– naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z,

– renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych, sklasyfikowanej w 33.19.Z


kody pkd S.95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

95.11.Z  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.12.Z  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

kody pkd S.95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

95.21.Z  Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z  Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23.Z  Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24.Z  Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.25.Z  Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29.Z  Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

kody pkd organizacje członkowskie

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami. Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9). Dział ten nie obejmuje działalności komercyjnej prowadzonej przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji – odpowiednie podklasy Sekcji P, a w zakresie opieki zdrowotnej – odpowiednie podklasy Sekcji Q).

kody pkd Podklasa 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców obejmuje:

– działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, włączając rolnictwo, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę,

– działalność federacji i stowarzyszeń,

– działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji,

– działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi, w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.

Podklasa ta nie obejmuje działalności związków zawodowych, sklasyfikowanej w 94.20.Z.

kody pkd Podklasa 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych obejmuje:

– działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, zalicza się tu działalność stowarzyszeń lekarzy, prawników, księgowych, inżynierów, architektów itp.,

– działalność stowarzyszeń, których członkowie: pisarze, malarze, aktorzy, dziennikarze itp. zaangażowani są w działalność naukową, akademicką lub kulturalną,

– działalność informacyjną, ustalanie i nadzór nad praktykowanymi zasadami działalności zawodowej, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi i w stosunkach międzyludzkich (public relations),

– działalność stowarzyszeń naukowych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 94.20.Z Działalność związków zawodowych obejmuje:

– propagowanie interesów zorganizowanych związków zawodowych i pracowników,

– działalność stowarzyszeń, których członkowie są z reguły pracownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu ich interesów w zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspólnych akcji przez tego typu organizacje,

– działalność związków zawodowych: pracowników pracujących w pojedynczych zakładach, pracowników konkretnych grup zawodowych, pewnych gałęzi przemysłu oraz regionalnych związków zawodowych i związków zawodowych zorganizowanych w oparciu o inne kryteria.

Podklasa ta nie obejmuje działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 94.91.Z Działalność organizacji religijnych obejmuje:

– działalność organizacji religijnych lub osób indywidualnych świadczących usługi bezpośrednio wiernym w kościołach, meczetach, świątyniach, synagogach lub w innych miejscach,

– działalność klasztorów,

– działalność rekolekcyjną,

– praktyki religijne związane z uroczystościami pogrzebowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,

– działalności w zakresie ochrony zdrowia prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 87, 88.

kody pkd Podklasa 94.92.Z Działalność organizacji politycznych obejmuje działalność organizacji politycznych i pomocniczych, takich jak: organizacje młodzieżowe związane z partią polityczną. Organizacje te są głównie zaangażowane w uzyskiwanie wpływu na decyzje podejmowane w instytucjach rządowych przez delegowanie swoich członków lub sympatyków do funkcji politycznych oraz działalność informacyjną, public relations, zbieranie funduszy itp.

kody pkd Podklasa 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:

* organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,

* organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,

* organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych,

* stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,

– działalność stowarzyszeń konsumentów,

– działalność związków motorowych,

– działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, loże itp.,

– działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,

– działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,

– działania wspierające myślistwo i łowiectwo,

– działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną, sklasyfikowanej w 88.99.Z,

– działalności profesjonalnych grup i organizacji artystycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0,

– działalności klubów sportowych, sklasyfikowanej w 93.12.Z,

– działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 94.12.Z.


 

kody pkd S.94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

94.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych

kody pkd S.94.2 Działalność związków zawodowych

94.20.Z  Działalność związków zawodowych

kody pkd S.94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.91.Z  Działalność organizacji religijnych

94.92.Z  Działalność organizacji politycznych

94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

kody pkd S96 działalność usługowa

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje pranie i czyszczenie chemiczne wyrobów tekstylnych i futrzarskich, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, pogrzeby i działalność pokrewną oraz pozostałą indywidualną działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 96.01.Z obejmuje:

– pranie i czyszczenie chemicznie, prasowanie itp. wszystkich rodzajów odzieży (włączając odzież futrzaną) i wyrobów tekstylnych, wykonywane za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie, pranie samoobsługowe w urządzeniach na monety,  

– zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie odzieży upranej,

– pranie dywanów, pledów, zasłon i firan, również u klienta,

– wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów. Podklasa ta nie obejmuje:

– wypożyczania odzieży innej niż odzież robocza, nawet jeśli czyszczenie tych rzeczy jest integralną częścią tej działalności, sklasyfikowanego w 77.29.Z,

– naprawy i przeróbek odzieży itp., sklasyfikowanych w 95.29.Z.

kody pkd Podklasa 96.02.Z obejmuje:

– mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet,

– golenie i przycinanie brody,

– masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.,

– pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji peruk, sklasyfikowanej w 32.99.Z,

– działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z

kody pkd Podklasa 96.03.Z obejmuje:

– grzebanie i kremację zwłok ludzkich i zwierzęcych oraz usługi powiązane:

* przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, balsamowanie zwłok,

* usługi zakładów pogrzebowych,

* przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,

* wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych,

– dzierżawę lub sprzedaż grobów,

– opiekę i utrzymywanie grobów i mauzoleów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– utrzymania terenów zieleni na cmentarzach, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

– działalności usługowej związanej z praktykami religijnymi związanymi z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanej w 94.91.Z.

kody pkd Podklasa 96.04.Z obejmuje działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

Podklasa ta nie obejmuje:

– masaży i terapii leczniczych, sklasyfikowanych w 86.90.A,

– działalności klubów i obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (centra fitness) i kulturystyce, sklasyfikowanej w 93.13.Z.

kody pkd Podklasa 96.09.Z obejmuje:

– działalność astrologiczną i spirytystyczną,

– działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,

– działalność agencji hostess,

– działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury,

– wyłapywanie bezpańskich zwierząt,

– działalność organizacji badających genealogię,

– działalność salonów tatuażu i piercingu,

– usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.,

– dorabianie kluczy,

– działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,

– eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 92.00.Z,

– eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 96.01.Z


kody pkd S.96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa

96.01.Z  Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z  Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.03.Z  Pogrzeby i działalność pokrewna

96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana