kody pkd woda i oczyszczanie

objaśnienia kody pkd

Sekcja ta obejmuje:

– gospodarowanie (włączając gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie) różnymi formami odpadów, takimi jak stałe i niestałe odpady przemysłowe czy pochodzące z gospodarstw domowych, działalność składowisk odpadów. Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego.

– działalność w zakresie dostawy wody, która często prowadzona jest w połączeniu z działalnością w zakresie oczyszczania ścieków przez tę samą jednostkę, ale może być prowadzona także przez odrębne jednostki.

kody pkd Podklasa 36.00.Z obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Podklasa ta obejmuje:

– pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,

– gromadzenie wód deszczowych,

– oczyszczanie wody w celu jej dostawy,

– uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych,

– odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,

– dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

– obsługę systemów irygacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,

– oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00.Z,

– transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.B.

kody pkd Podklasa 37.00.Z obejmuje:

– obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,

– gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),

– opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych,

– oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w  procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak:  odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,

– utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Podklasa ta nie obejmuje:

– odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanego w 39.00.Z,

– czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.Z.

kody pkd Podklasa 38.11.Z obejmuje:

– zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,

– zbieranie surowców wtórnych,

– zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,

– zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,

– zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,

– zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje:

– zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.12.Z,

– działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 38.21.Z,

– sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z.

Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

kody pkd Podklasa 38.12.Z obejmuje zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się, łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych oraz innych substancji i środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Działalność ta może obejmować również identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych. Podklasa ta obejmuje:

– zbieranie odpadów niebezpiecznych, takich jak: zużyte oleje ze statków i warsztatów naprawczych, odpady niebezpieczne dla środowiska, odpady radioaktywne, stare baterie itp.,

– działalność składowisk odpadów niebezpiecznych.

Podklasa ta nie obejmuje odkażania i sprzątania skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby, wód gruntowych, np. usuwania azbestu, sklasyfikowanych w 39.00.Z.

Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

kody pkd Podklasa 38.21.Z obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie:

– działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne,

– usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie lub inne metody, któremu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp.,

– obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.

Podklasa ta nie obejmuje:

– spalania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,

– sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z,

– odkażania, oczyszczania gleb i wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.

kody pkd Podklasa 38.22.Z obejmuje przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, włączając substancje wybuchowe, utleniające się, łatwopalne, toksyczne, drażniące, szkodliwe, rakotwórcze, żrące, zakaźne oraz pozostałe substancje i środki szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w celu dalszego ich zagospodarowania. Podklasa ta obejmuje:

– działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

– działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów

– spalanie odpadów niebezpiecznych,

– unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych,

– przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych odpadów jądrowych włączając:

* przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., których radioaktywność zmniejsza się w czasie transportu,

* hermetyzację, przygotowanie oraz inną obróbkę odpadów radioaktywnych w celu ich składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,

– odkażania, oczyszczania gleby, wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.

kody pkd Podklasa 38.31.Z obejmuje demontaż wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów ) w celu odzyskania surowców. Podklasa ta nie obejmuje:

– unieszkodliwiania zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,

– odsprzedaży części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji G.

kody pkd Podklasa 38.32.Z obejmuje:

– przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego,

– oddzielanie i sortowanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne (tj. śmieci) lub oddzielanie i sortowanie, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne, puszki po napojach, metal, nadających się do przetworzenia czy odzysku.

Proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego odpadów przykładowo obejmuje:

– mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, takich jak: stare samochody, rowery, niesprawne pralki itp.,

– mechaniczne zmniejszanie dużych elementów stalowych, takich jak wagony kolejowe, – rozdrabianie odpadów metalowych, złomowanych samochodów itp.,

– cięcie, prasowanie odpadów w celu zmniejszenia objętości,

– odzyskiwanie metali z odpadów fotograficznych, np. z utrwalaczy, kliszy i papieru fotograficznego,

– odzyskiwanie gumy, np. ze zużytych opon, w celu wytworzenia surowców wtórnych,

– sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowców wtórnych do produkcji  rur, doniczek do kwiatów, palet itp.,

– przetwarzanie (poprzez oczyszczanie, stapianie, rozdrabnianie) na granulat odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,

– zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,

– zgniatanie, czyszczenie i sortowanie pozostałych odpadów, takich jak odpady z rozbiórki w celu uzyskania surowców wtórnych,

– przetwarzanie na surowce wtórne zużytych olejów i tłuszczy spożywczych,

– przetwarzanie na surowce wtórne pozostałych odpadów pochodzących z żywności, napojów, wyrobów tytoniowych i innych pozostałości.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przetapiania odpadów i złomu żelaznego, sklasyfikowanego w 24.10.Z,

– odzyskiwania surowców w procesie spalania odpadów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.2,

– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,

– przetwarzania odpadów organicznych, włączając produkcję kompostu, sklasyfikowanego w 38.21.Z,

– odzysku wytworzonej energii w procesie spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,

– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., sklasyfikowanego w 38.22.Z,

– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów toksycznych, skażonych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,

– sprzedaży hurtowej surowców nadających się do ponownego przetworzenia, sklasyfikowanej w 46.77.Z,

– produkcji nowego produktu finalnego powstałego z surowców wtórnych (pochodzących lub nie z produkcji własnej), np.: przędzy z szarpanki rozwłóknionej, produkcji pulpy papierowej z makulatury, bieżnikowania opon czy produkcji metalu ze złomu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe.

kody pkd Podklasa 39.00.Z obejmuje:

– odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,

– odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych,

– odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku  gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,

– usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,

– usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,

– pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.

Podklasa ta nie obejmuje:

– oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00.Z,

– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 38.21.Z,

– przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22.Z,

– zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.Z.


kody pkd E.36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

kody pkd E.37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

kody pkd E.38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

kody pkd E.38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

kody pkd E.38.3 Odzysk surowców

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

kody pkd E.39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami