kody pkd architektura inżynieria

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd architektura inżynieria

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,

– działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,

– badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

kody pkd Podklasa 71.11.Z obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

– projektowaniem budowlanym,

– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z, – dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z

kody pkd Podklasa 71.12.Z obejmuje:

– projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

* maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,

* projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

* projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

– opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

– projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

– wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,

– wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

* wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

* wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

* opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,

– działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,

– doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,

– wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,

– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,

– projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,

– fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z

– prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

kody pkd Podklasa 71.20.A obejmuje:

– wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,

– nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,

– wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,

– działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86.

Podklasa 71.20.B obejmuje:

– wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:  

* wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,

* wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,

* wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,

* wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,

* wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,

* wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,

* wykonywanie pomiarów uszkodzeń,

* wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

– wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

– wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,

– wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.),

– działalność laboratoriów policyjnych.

 


 

kody pkd M.71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.11.Z  Działalność w zakresie architektury

71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

kody pkd M.71.2 Badania i analizy techniczne

71.20.A  Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne

Komentarze zablokowano.