kody pkd badania rozwojowe

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd działalność profesjonalna, naukowa, techniczna » kody pkd badania rozwojowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

– badania podstawowe

– badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

– badania stosowane

– badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,

– prace rozwojowe

– prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Dział ten nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z

kody pkd Podklasa 72.11.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii:

– związanych z budową DNA/RNA (kwas deoksyrybonukleinowy /kwas rybonukleinowy): badaniem genomów, farmakogenetyką, genosondą, inżynierią genetyczną, sekwencjonowaniem /synteza/ rozwinięcie DNA/RNA, określaniem profilu genu,

– w zakresie białek i pozostałych cząsteczek: sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów (włączając wielkie cząsteczki hormonów); ulepszone metody pozyskiwania lekarstw; proteom (zespół białek wytwarzanych w organizmie na podstawie informacji genetycznej), białko

– izolacja, oczyszczanie i oznakowanie, rozpoznanie receptorów komórkowych,

– związanych z hodowlą i inżynierią komórek i tkanek: hodowla komórek/tkanek, inżynieria tkanek (włączając strukturyzację tkanek i inżynierię biomedyczną), łączenie komórek, stymulanty szczepionek/środków odpornościowych, prace nad embrionami,

– w zakresie technik/metod procesu biotechnologicznego: fermentacje stosujące bioreaktory, bioprocesy, bioekstrakcje, bioroztwarzanie, biowybielanie, bioodsiarczanie, biokorektę, biofiltrację i fitokorektę,

– w zakresie wektorów genów i RNA: terapia genowa, wektory wirusowe,

– w zakresie bioinformatyki: opracowywanie baz danych o genomach, sekwencjach białek; modelowanie kompleksowych procesów biologicznych, włączając biologię systemów,

– w zakresie nanobiotechnologii: zastosowanie narzędzi i procesów nano/mikroprodukcji służących do zbudowania urządzeń stosowanych w badaniach biosystemów i zastosowania w produkcji leków, diagnostyce itp.

kody pkd Podklasa 72.19.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

– nauk przyrodniczych,

– nauk technicznych,

– nauk medycznych, włączając badania kliniczne,

– nauk rolniczych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd Podklasa 72.20.Z obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

– nauk społecznych,

– nauk humanistycznych,

– międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

Podklasa ta nie obejmuje badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z


 

kody pkd M.72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

72.11.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

kody pkd M.72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Komentarze zablokowano.