kody pkd budowa obiektów

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd budownictwo » kody pkd budowa obiektów

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. We wszystkich grupowaniach niniejszego działu mieszczą się roboty budowlane związane ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Dział ten obejmuje budowę takich obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp. Roboty takie mogą być wykonywane na rachunek własny lub na zlecenie. Część robót lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

kody pkd Podklasa 42.11.Z obejmuje:

– roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,

– roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach:

* układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,

* malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,

* instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,

– roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Podklasa 42.12.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg szynowych i kolei podziemnej,

– przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.13.Z obejmuje roboty związane z budową:

– mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,

– tuneli.

Podklasa ta nie obejmuje:

– robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,

– wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Podklasa 42.21.Z obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– magistrali i linii wodociągowych,

– systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,

– sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,

– oczyszczalni ścieków, stacji pomp

– roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

Podklasa 42.22.Z obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

– linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,

– elektrowni.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.91.Z obejmuje roboty związane z budową:

– dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,

– zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

– pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1

kody pkd Podklasa 42.99.Z ta obejmuje roboty związane z budową:

– obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,

– obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

– podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.)

Podklasa ta nie obejmuje:

– instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,

– zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.


 

kody pkd F.42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

kody pkd F.42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

kody pkd F.42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Komentarze zablokowano.