objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,

– działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

kody pkd Podklasa 70.10.Z obejmuje:

– kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,

– planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.

Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:

– firm centralnych (head offices),

– holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,

– zarządów spółek,

– zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,

– zarządów filii przedsiębiorstw. Podklasa ta nie obejmuje działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.

kody pkd Podklasa 70.21.Z obejmuje doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji. Podklasa ta nie obejmuje:

– reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,

– badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.

Podklasa 70.22.Z obejmuje:

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

* planowania strategicznego i organizacyjnego,

* strategii i działalności marketingowej,

* kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,

* zarządzania produkcją,

* zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,

* planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,

* opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

– doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

* planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,

* planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,

– doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,

– działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,

– doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,

– doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,

– doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,

– doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z


kody pkd M.70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.10.Z  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

kody pkd M.70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Komentarze zablokowano.