kody pkd usługi finansowe

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd finanse, ubezpieczenia » kody pkd usługi finansowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność związaną z pozyskiwaniem i redystrybucją środków finansowych innych niż fundusze ubezpieczeniowe, emerytalne, rentowe lub obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uwaga: Krajowe uregulowania prawne odgrywają znaczną rolę w określaniu klasyfikacji w ramach działu.

kody pkd Podklasa 64.11.Z obejmuje:

– emisję krajowych znaków pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej,

– monitorowanie i kontrolę podaży pieniądza,

– przyjmowanie depozytów, które są wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi,

– nadzorowanie operacji bankowych,

– utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,

– działalność banku centralnego jako bankiera rządu.

kody pkd Podklasa 64.19.Z obejmuje:

– działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe,

– działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty,

– działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty,

– działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów, sklasyfikowanej w 64.92.Z,

– działalności związanej z kartami kredytowymi, tzn. finansowania zakupów produktów przez przyznawanie kredytu w sieci sprzedaży, sklasyfikowanej w 66.19.Z.

Podklasa 64.20.Z obejmuje działalność spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji) w innych spółkach (spółkach zależnych) zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi. Podklasa ta nie obejmuje zarządzania holdingami, sklasyfikowanego w 70.10.Z.

Podklasa 64.30.Z obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje:

– fundusze inwestycyjne otwarte,

– fundusze inwestycyjne zamknięte,

– fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,

– powiernicze fundusze inwestycyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,

– działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,

– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,

– działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.

kody pkd Podklasa 64.91.Z obejmuje dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty, włączając odsetki. Podklasa ta nie obejmuje leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.

kody pkd Podklasa 64.92.Z obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

– udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

– finansowanie handlu międzynarodowego,

– zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

– pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

– udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,

– udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

– udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

– leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

– działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z

kody pkd Podklasa 64.99.Z obejmuje:

– pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:

* faktoring,

* wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,

– działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,

– obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.12.Z,

– sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68,

– inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów, sklasyfikowanego w 82.91.Z,

– przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 94.99.Z


kody pkd K.64.1 Pośrednictwo pieniężne

64.11.Z  Działalność banku centralnego

64.19.Z  Pozostałe pośrednictwo pieniężne

kody pkd K.64.2 Działalność holdingów finansowych

64.20.Z  Działalność holdingów finansowych

kody pkd K.64.3 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

kody pkd K.64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.91.Z  Leasing finansowy

64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Komentarze zablokowano.