kody pkd górnictwo wydobycie

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd górnictwo i wydobywanie » kody pkd górnictwo wydobycie

objaśnienia kody pkd

Dział 08 obejmuje:

– wydobywanie kamienia,

– bagrowanie nanosów rzecznych,

– kruszenie i rozdrabianie skał,

– wydobywanie soli.

Wydobywane surowce wykorzystywane są głównie w budownictwie (np. piasek, kamienie itd.), przy produkcji materiałów (np. glina, gips, wapno itd.), przy produkcji wyrobów chemicznych itd. Dział ten nie obejmuje: przetwórstwa wydobytych surowców ( z wyłączeniem kruszenia, mielenia, cięcia, czyszczenia, suszenia, sortowania i mieszania), sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji C.

kody pkd Podklasa 08.11.Z obejmuje:

– wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd.,

– łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego,

– wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,

– wydobywanie gipsu i anhydrytu,

– wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 08.91.Z,

– produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 23.52.Z,

– cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu, sklasyfikowanych w 23.70.Z.

kody pkd Podklasa 08.12.Z obejmuje:

– wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku,

– kruszenie i rozdrabnianie żwiru,

– wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 06.10.Z.

kody pkd Podklasa 08.91.Z obejmuje:

– wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych,

– wydobywanie siarki rodzimej,

– wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia,

– wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów,

– wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym,

– wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wydobywania soli, sklasyfikowanego w 08.93.Z,

– prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 20.13.Z,

– produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.

kody pkd Podklasa 08.92.Z obejmuje:

– wydobywanie torfu,

– wzbogacanie torfu,

– przygotowanie torfu w celu ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności usługowej związanej z wydobywaniem torfu, sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– produkcji brykietów z torfu, sklasyfikowanej w 19.20.Z,

– produkcji mieszanek ziemi ogrodniczej z naturalnej ziemi, piasku, gliny i nawozów mineralnych itp., sklasyfikowanej w 20.15.Z,

– produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.

kody pkd Podklasa 08.93.Z obejmuje:

– wydobywanie soli ze złóż podziemnych, włączając wydobywanie soli poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię,

– produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych słonych wód,

– rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli przez producenta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji soli kuchennej, włączając sól kuchenną jodowaną, sklasyfikowanej w 10.84.Z,

– produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 36.00.Z

kody pkd Podklasa 08.99.Z obejmuje: górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak:

– materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd.,

– kamienie szlachetne, kwarc, mika itp.,

– naturalny asfalt i naturalny bitumin.


 

Sekcja B.08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Sekcja B.08.9 Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

08.92.Z Wydobywanie torfu

08.93.Z Wydobywanie soli

08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Komentarze zablokowano.