kody pkd gospodarka leśna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd rolnictwo leśnictwo łowiectwo rybactwo » kody pkd gospodarka leśna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– wytwarzanie drewna okrągłego do dalszego przerobu,

– pozyskiwanie i zbieranie dziko rosnących produktów leśnych, wytwarzanie produktów używanych w postaci nieprzetworzonej lub przetworzonych w niewielkim stopniu, takich jak: drewno opałowe, węgiel drzewny, zrębki lub drewno okrągłe (np. stojaki kopalniane, żerdzie itp.),

– urządzanie lasu,

– utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,

– działalność z zakresu nasiennictwa i selekcji leśnej,

– zagospodarowanie i ochronę lasu,

– przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

– działalność usługową związaną z leśnictwem. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Dział ten nie obejmuje:

– dalszej obróbki drewna związanej z jego piłowaniem i heblowaniem, sklasyfikowanej w  odpowiednich podklasach działu 16

kody pkd Podklasa 02.10.Z obejmuje:

– urządzanie lasu,

– zagospodarowanie lasu,

– utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych,

– ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach,

– działalność szkółek leśnych,

– przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 01.30.Z,

– pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 02.20.Z,

– pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,

– ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 02.40.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

kody pkd Podklasa 02.20.Z obejmuje pozyskiwanie:

– drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,

– drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak:  kopalniak, żerdzie i słupy,

– drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe

– produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.Z,

– pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z,

– produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 20.14.Z.

kody pkd Podklasa 02.30.Z obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak:

– grzyby, w tym trufle,

– owoce jagodowe,

– orzechy leśne,

– balaty i pozostałe żywice gumo-podobne,

– korek,

– żywica i szelak nieczyszczony,

– karpina,

– kora,

– igliwie,

– choinki,

– balsamy,

– włókna roślinne,

– trawa morska,

– żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie,

– mchy i porosty,

– inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 01.13.Z,

– uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 01.25.Z,

– uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,

– pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 02.20.Z,

– produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z.

kody pkd Podklasa 02.40.Z obejmuje:

– działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:

* urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,

* zagospodarowania lasu,

* ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,

* doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,

* przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,

– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,

– działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,

– wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,

– pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 43.12.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 77.31.Z.


kody pkd A.02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

kody pkd  A.02.2 Pozyskiwanie drewna

02.20.Z Pozyskiwanie drewna

kody pkd A.02.3 Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

kody pkd A.02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Komentarze zablokowano.