kody pkd logistyka

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd logistyka

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje magazynowanie i działalność wspomagającą transport, taką jak: działalność dotyczącą infrastruktury transportowej (np. działalność portów lotniczych, portów morskich, tuneli, mostów itp.), działalność agencji transportowych i przeładunek towarów.

kody pkd Podklasa 52.10.A obejmuje działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu paliw gazowych, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności składowania gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu, sklasyfikowanej w 06.20.Z

– wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z,

– wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

kody pkd Podklasa 52.10.B obejmuje:

– działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu wszystkich rodzajów towarów (z wyłączeniem paliw gazowych): w silosach zbożowych, magazynach towarowych ogólnego przeznaczenia, chłodniach składowych, zbiornikach magazynowych itp.,

– magazynowanie towarów w strefach wolnocłowych,

– zamrażanie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności parkingów samochodowych, sklasyfikowanej w 52.21.Z,

– wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z,

– wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

kody pkd Podklasa 52.21.Z obejmuje:

– działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

* działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe,

* działalność związaną z infrastrukturą kolejową,

* działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy,

– prace manewrowe na kolei,

– holowanie i pomoc drogową,

– skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

Podklasa ta nie obejmuje przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

kody pkd Podklasa 52.22.A obejmuje działalność usługową wspomagającą transport morski pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

– działalność terminali portowych,

– działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków,

– lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku),

– działalność ratownictwa okrętowego,

– działalność latarni morskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności śluz na drogach wodnych itp., sklasyfikowanej w 52.22.B,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A,

– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Podklasa 52.22.B obejmuje działalność usługową wspomagającą transport śródlądowy pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

– działalność terminali portowych,

– działalność śluz dróg wodnych itp.,

– działalność związaną z nawigacją, pilotażem i miejscami postoju statków,

– lichtowanie (przeładowywanie części ładunku na inny statek w celu zmniejszenia zanurzenia statku).

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B,

– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.Z

Podklasa 52.23.Z obejmuje:

– działalność usługową wspomagającą lotniczy transport pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

* działalność terminali, takich jak: porty, dworce lotnicze itp.,

* kontrola ruchu lotniczego,

* obsługa naziemna statków powietrznych itp.,

– usługi gaszenia pożarów i ochrony przeciwpożarowej w portach lotniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.C,

– działalności szkół pilotażu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 52.24.A obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach morskich. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.A, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.24.B obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów w portach śródlądowych. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.B, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.24.C obejmuje załadunek, rozładunek i przeładunek towarów oraz bagażu pasażerów przeładunek w pozostałych punktach przeładunkowych. Podklasa ta nie obejmuje działalności terminali, sklasyfikowanej w 52.21.Z, 52.22.A, 52.22.B, 52.23.Z

kody pkd Podklasa 52.29.A obejmuje:

– działalność agentów morskich statków pasażerskich,

– spedycję towarów (działalność wspomagającą transport lądowy i śródlądowy),

– organizację lub przygotowywanie, przez morskie agencje transportowe, transportu morskiego w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez morskie agencje transportowe,

– wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych przez morskie agencje transportowe,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej morskich agencji transportowych,

– działalność maklerów okrętowych,

– działalność przez morskie agencje transportowe związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,

– działalności związanej z ubezpieczeniem floty morskiej i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B.

kody pkd Podklasa 52.29.B obejmuje:

– działalność agentów śródlądowych statków pasażerskich,

– organizację lub przygotowywanie, przez śródlądowe wodne agencje transportowe, transportu w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek towarów zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem, przez śródlądowe wodne agencje transportowe,

– wystawianie i realizowanie dokumentów i listów przewozowych przez śródlądowe wodne agencje transportowe,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej śródlądowych wodnych agencji transportowych,

– działalność śródlądowych wodnych agencji transportowych związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,

– działalności związanej z ubezpieczeniem towarów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B

kody pkd Podklasa 52.29.C obejmuje:

– organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,

– przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,

– wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,

– działalność agentów celnych,

– działalność agentów spedycji towarowej,

– działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z i 53.20.Z,

– działalności morskich agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.A,

– działalności śródlądowych agencji transportowych, sklasyfikowanej w 52.29.B,

– działalności związanej z ubezpieczeniem samochodowym, floty morskiej, lotnictwa i przewozów, sklasyfikowanej w 65.12.Z,

– kontroli dokumentów przewozowych, informacji dotyczących stawek za fracht, sklasyfikowanych w 74.90.Z

– działalności agentów turystycznych, sklasyfikowanej w 79.11.A,

– działalności organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.12.Z,

– działalności w zakresie informacji turystycznej, sklasyfikowanej w 79.90.B


kody pkd H.52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

kody pkd H.52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.A  Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B  Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.23.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

52.24.A  Przeładunek towarów w portach morskich

52.24.B  Przeładunek towarów w portach śródlądowych

52.24.C  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

52.29.A  Działalność morskich agencji transportowych

52.29.B  Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C  Działalność pozostałych agencji transportowych

Komentarze zablokowano.