kody pkd produkcja surowców niemetalicznych

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja surowców niemetalicznych

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję szkła i wyrobów ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),

– produkcję wyrobów ceramicznych, ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych,

– produkcję cementu oraz gipsu (jako surowców i wyrobów finalnych),

– produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.

kody pkd Podklasa 23.11.Z obejmuje produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.

kody pkd Podklasa 23.12.Z obejmuje:

– produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego,

– produkcję luster i lusterek,

– produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

kody pkd Podklasa 23.13.Z obejmuje:

– produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu,

– produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 23.14.Z obejmuje produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.10.D,

– produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 13.20.D,

– produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 27.31.Z.

kody pkd Podklasa 23.19.Z obejmuje:

– produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych,

– produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce,

– produkcję szklanej sztucznej biżuterii,

– produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego,

– produkcję szklanych kloszy do lamp,

– produkcję szklanych figurek,

– produkcję bloków szklanych do układania powierzchni,

– produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów optycznych wykorzystywanych  w  optyce, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.20.Z obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny). Podklasa ta obejmuje:

– produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp.,

– produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak:

* elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej,

* bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe,

* retorty, tygle, dysze, rury itp.,

– produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.

kody pkd Podklasa 23.31.Z obejmuje:

– produkcję nieogniotrwałych ceramicznych kafli, płytek ściennych, kostek, mozaiki itp.,

– produkcję nieogniotrwałych ceramicznych płytek podłogowych i chodnikowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23.Z,

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji cegieł, dachówek z wypalanej gliny, sklasyfikowanej w 23.32.Z.

kody pkd Podklasa 23.32.Z obejmuje:

– produkcję nieogniotrwałych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, z wypalanej gliny: cegły, dachówek, elementów kominków, rur itp.,

– produkcję bloków podłogowych z wypalanej gliny.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych innych niż budowlane, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.4.

kody pkd Podklasa 23.41.Z obejmuje:

– produkcję ceramiki stołowej i pozostałych ceramicznych wyrobów użytku domowego i toaletowego,

– produkcję figurek i pozostałych ozdobnych wyrobów z ceramiki.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznej biżuterii, sklasyfikowanej w 32.13.Z,

– produkcji zabawek ceramicznych, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 23.42.Z obejmuje:

– produkcję ceramicznych urządzeń sanitarnych, np. zlewów, wanien, bidetów, misek ustępowych,

– produkcję pozostałej armatury ceramicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.

kody pkd Podklasa 23.43.Z obejmuje produkcję elektrycznych ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z.

kody pkd Podklasa 23.44.Z obejmuje:

– produkcję magnesów ceramicznych i ferrytowych,

– produkcję ceramiki laboratoryjnej, chemicznej i do zastosowań technicznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznego kamienia (np. sztucznego marmuru), sklasyfikowanej w 22.23.Z,

– produkcji ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji ceramicznych materiałów budowlanych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.3.

kody pkd Podklasa 23.49.Z obejmuje:

– produkcję ceramicznych słojów i słoików oraz pozostałych naczyń tego typu stosowanych do transportu lub przechowywania towarów,

– produkcję pozostałych wyrobów z ceramiki, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ceramicznych urządzeń sanitarnych, sklasyfikowanej w 23.42.Z,

– produkcji sztucznych zębów, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.51.Z obejmuje produkcję klinkieru cementowego i cementów hydraulicznych, włączając cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i cement superfosfatowy. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałych zapraw murarskich i betonu, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji masy betonowej prefabrykowanej i suchego  betonu oraz zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.63.Z, 23.64.Z,

– produkcji wyrobów z cementu, sklasyfikowanej w 23.69.Z,

– produkcji cementu dentystycznego, sklasyfikowanej w 32.50.Z

kody pkd Podklasa 23.52.Z obejmuje:

– produkcję wapna palonego, gaszonego i hydraulicznego,

– produkcję spoiw gipsowych zawierających gips palony lub siarczan wapniowy,

– produkcję dolomitu wypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji wyrobów z gipsu, sklasyfikowanej w 23.62.Z, 23.69.Z

kody pkd Podklasa 23.61.Z obejmuje:

– produkcję prefabrykowanych elementów z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia dla budownictwa, takich jak: cegły, pustaki, bloki, belki, płyty, słupy, rury, płyty chodnikowe itp.,

– produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz inżynierii lądowej i wodnej, z betonu, cementu lub ze sztucznego kamienia.

kody pkd Podklasa 23.62.Z obejmuje produkcję wyrobów budowlanych z gipsu, takich jak: płyty, arkusze itp.

kody pkd Podklasa 23.63.Z obejmuje:

– produkcję masy betonowej prefabrykowanej,

– produkcję suchego betonu.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji ogniotrwałego cementu, sklasyfikowanej w 23.20.Z

kody pkd Podklasa 23.64.Z obejmuje produkcję nieogniotrwałych zapraw murarskich w formie proszku. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ogniotrwałej zaprawy murarskiej, sklasyfikowanej w 23.20.Z,

– produkcji suchego betonu, sklasyfikowanej w 23.63.Z.

kody pkd Podklasa 23.65.Z obejmuje:

– produkcję wyrobów budowlanych z zastosowaniem włókien roślinnych (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) związanych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym,

– produkcję wyrobów z cementu spojonego z włóknem celulozowym lub podobnym, takich jak: płyty faliste, inne płyt, wykładziny, dachówki, rury, tuby, zbiorniki, przepusty, odpływy, pojemniki, elementy wyposażenia wnętrz, ramy okienne itp.

kody pkd Podklasa 23.69.Z obejmuje produkcję pozostałych wyrobów z betonu, gipsu, cementu lub ze sztucznego kamienia, takich jak: posągi, rzeźby, płaskorzeźby, meble, wazony, doniczki itp.

kody pkd Podklasa 23.70.Z obejmuje:

– cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp.,

– produkcję mebli z kamienia,

– wykonywanie posągów innych niż artystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności kamieniołomów, wydobywania, cięcia i wstępnej obróbki kamienia, sklasyfikowanej w 08.11.Z,

– produkcji kamieni młyńskich, kamieni ściernych i podobnych wyrobów, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 23.9,

– wykonywania posągów przez indywidualnych artystów, sklasyfikowanego w 90.03.Z

kody pkd  Podklasa 23.91.Z obejmuje produkcję kamieni młyńskich, kamieni do ostrzenia i polerowania oraz naturalnych lub sztucznych materiałów ściernych, włączając materiały ścierne na podłożu miękkim (np. papier ścierny).

kody pkd Podklasa 23.99.Z obejmuje:

– produkcję materiałów ciernych i wyrobów z nich, wykonanych na bazie substancji mineralnych lub celulozy, niezamontowanych,

– produkcję izolacyjnych materiałów mineralnych, takich jak: wełna mineralna, żużlowa i podobne materiały; złuszczony wermikulit, spieniona glina oraz podobne materiały termoizolacyjne i dźwiękochłonne,

– produkcję wyrobów z różnych substancji mineralnych, takich jak: mika, mika aktywna, torf, grafit (wyroby inne niż elektryczne) itp.,

– produkcję wyrobów z asfaltu lub podobnych materiałów  (np. lepiszczy na bazie asfaltu, paku węglowego itp.),

– produkcję włókna węglowego i grafitowego oraz wyrobów z nich, z wyłączeniem elektrod i osprzętu elektrycznego, – produkcję sztucznego korundu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik, sklasyfikowanej w 20.15.Z,

– produkcji waty szklanej i wyrobów wykonanych z materiałów nietkanych z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 23.14.Z,

– produkcji elektrod grafitowych, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji uszczelek węglowych i grafitowych, sklasyfikowanej w 28.29.Z


 

kody pkd C.23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

23.14.Z Produkcja włókien szklanych

23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

kody pkd C.23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

kody pkd C.23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

kody pkd C.23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

kody pkd C.23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.51.Z Produkcja cementu 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu

kody pkd C.23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej

23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

kody pkd C.23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

kody pkd C.23.9 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych

23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.