kody pkd opieka pomoc społeczna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd opieka zdrowotna » kody pkd opieka pomoc społeczna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje pomoc społeczną bez zakwaterowania.

kody pkd Podklasa 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

– odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,

– dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,

– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

kody pkd Podklasa 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi obejmuje:

– działalność żłobków,

– pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

kody pkd Podklasa 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

– pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,

– działalność związaną z adopcją,

– działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,

– konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,

– działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,

– działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,

– działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,

– działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,

– placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,

– działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanej w 84.30.Z,

– działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sklasyfikowanej w 85.60.Z,

– działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.90.Z.  

 


 

kody pkd Q.88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

kody pkd Q.88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.