kody pkd opieka zdrowotna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd opieka zdrowotna » kody pkd opieka zdrowotna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy,

– praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną,

– praktykę pielęgniarek i położnych,

– działalność paramedyczną.

kody pkd Podklasa 86.10.Z Działalność szpitali obejmuje:

– działalność szpitali ogólnych oraz specjalistycznych, takich jak: szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, położnicze zapewniające pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– działalność prewentoriów, sanatoriów, centrów rehabilitacyjnych i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie,

– działalność szpitali wojskowych i w zakładach karnych,

– usługi personelu medycznego i paramedycznego,

– działalność prowadzoną przez laboratoria, pracownie techniczne, włącznie z usługami radiologów,

– działalność izb przyjęć,

– działalność aptek szpitalnych,

– obsługę sal operacyjnych, usługi wyżywienia oraz pozostałe usługi szpitalne.

Działalność tych placówek nastawiona jest głównie na obsługę pacjentów przebywających w szpitalach i prowadzona jest pod bezpośrednim nadzorem lekarzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonej w aptekach, sklasyfikowanej w 47.73.Z,

– badań i analiz laboratoryjnych innych niż medyczne, sklasyfikowanych w 71.20.A, 71.20.B,

– działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,

– działalności polowych szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 84.22.Z,

– konsultacji świadczonych przez lekarzy osobom chorym, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 86.2,

– praktyki dentystycznej o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, np. periodontologii, ortodoncji, sklasyfikowanych w 86.23.Z,

– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,

– działalności samodzielnych laboratoriów medycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

kody pkd Grupa 86.2 Praktyka lekarska obejmuje porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Podklasa 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna nie obejmuje:

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– praktyki lekarskiej specjalistycznej, sklasyfikowanej w 86.22.Z,

– praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

kody pkd Podklasa 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna obejmuje porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z

– praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D

kody pkd Podklasa 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna obejmuje praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym np. periodontologia, ortodoncja, operacje dentystyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom, sklasyfikowanej w 32.50.Z,

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– pomocniczej działalności dentystycznej, tj. higienistek i asystentek dentystycznych, sklasyfikowanej w 86.90.E.

kody pkd Podklasa 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna obejmuje indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

kody pkd Podklasa 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego obejmuje działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport samolotowy. Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji H,

– działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

kody pkd Podklasa 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych obejmuje:

– indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną,

– grupową praktykę pielęgniarek i położnych Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta nie obejmuje leczenia medycznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– działalności domów pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.30.Z.

kody pkd Podklasa 86.90.D Działalność paramedyczna obejmuje działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp. Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne,   specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta. Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

kody pkd Podklasa 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,

– działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,

– działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,

– działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,

– działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,

– działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 71.20.A, 71.20.B,

– wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 71.20.A,

– działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,

– działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 86.2,

– działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,

– działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,

– praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 86.90.C,

– działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,

– działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 85.60.Z, 87.20.Z, 88.99.Z.


 

kody pkd Q.86.1 Działalność szpitali

86.10.Z  Działalność szpitali

kody pkd Q.86.2 Praktyka lekarska

86.21.Z  Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z  Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z  Praktyka lekarska dentystyczna

kody pkd Q.86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B  Działalność pogotowia ratunkowego

86.90.C  Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D  Działalność paramedyczna

86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.