kody pkd organizacje członkowskie

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd usługi pozostałe » kody pkd organizacje członkowskie

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami. Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9). Dział ten nie obejmuje działalności komercyjnej prowadzonej przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji – odpowiednie podklasy Sekcji P, a w zakresie opieki zdrowotnej – odpowiednie podklasy Sekcji Q).

kody pkd Podklasa 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców obejmuje:

– działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są rozwojem i dobrą koniunkturą pewnych grup przemysłu i handlu, włączając rolnictwo, lub wzrostem gospodarczym i ogólnym pewnych regionów, jak również podziałem politycznym bez względu na branżę,

– działalność federacji i stowarzyszeń,

– działalność izb handlowych, zrzeszeń kupieckich i podobnych organizacji,

– działalność informacyjną, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi, w stosunkach międzyludzkich (public relations), przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.

Podklasa ta nie obejmuje działalności związków zawodowych, sklasyfikowanej w 94.20.Z.

kody pkd Podklasa 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych obejmuje:

– działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki lub pewną dziedziną zawodową, zalicza się tu działalność stowarzyszeń lekarzy, prawników, księgowych, inżynierów, architektów itp.,

– działalność stowarzyszeń, których członkowie: pisarze, malarze, aktorzy, dziennikarze itp. zaangażowani są w działalność naukową, akademicką lub kulturalną,

– działalność informacyjną, ustalanie i nadzór nad praktykowanymi zasadami działalności zawodowej, reprezentowanie interesów członków organizacji przed instytucjami rządowymi i w stosunkach międzyludzkich (public relations),

– działalność stowarzyszeń naukowych.

Podklasa ta nie obejmuje działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 94.20.Z Działalność związków zawodowych obejmuje:

– propagowanie interesów zorganizowanych związków zawodowych i pracowników,

– działalność stowarzyszeń, których członkowie są z reguły pracownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu ich interesów w zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspólnych akcji przez tego typu organizacje,

– działalność związków zawodowych: pracowników pracujących w pojedynczych zakładach, pracowników konkretnych grup zawodowych, pewnych gałęzi przemysłu oraz regionalnych związków zawodowych i związków zawodowych zorganizowanych w oparciu o inne kryteria.

Podklasa ta nie obejmuje działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.

kody pkd Podklasa 94.91.Z Działalność organizacji religijnych obejmuje:

– działalność organizacji religijnych lub osób indywidualnych świadczących usługi bezpośrednio wiernym w kościołach, meczetach, świątyniach, synagogach lub w innych miejscach,

– działalność klasztorów,

– działalność rekolekcyjną,

– praktyki religijne związane z uroczystościami pogrzebowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,

– działalności w zakresie ochrony zdrowia prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 87, 88.

kody pkd Podklasa 94.92.Z Działalność organizacji politycznych obejmuje działalność organizacji politycznych i pomocniczych, takich jak: organizacje młodzieżowe związane z partią polityczną. Organizacje te są głównie zaangażowane w uzyskiwanie wpływu na decyzje podejmowane w instytucjach rządowych przez delegowanie swoich członków lub sympatyków do funkcji politycznych oraz działalność informacyjną, public relations, zbieranie funduszy itp.

kody pkd Podklasa 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje:

– działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:

* organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,

* organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,

* organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych,

* stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,

– działalność stowarzyszeń konsumentów,

– działalność związków motorowych,

– działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, loże itp.,

– działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,

– działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,

– działania wspierające myślistwo i łowiectwo,

– działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną, sklasyfikowanej w 88.99.Z,

– działalności profesjonalnych grup i organizacji artystycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0,

– działalności klubów sportowych, sklasyfikowanej w 93.12.Z,

– działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 94.12.Z.


 

kody pkd S.94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

94.11.Z  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych

kody pkd S.94.2 Działalność związków zawodowych

94.20.Z  Działalność związków zawodowych

kody pkd S.94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich

94.91.Z  Działalność organizacji religijnych

94.92.Z  Działalność organizacji politycznych

94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Komentarze zablokowano.