kody pkd pomoc społeczna

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd opieka zdrowotna » kody pkd pomoc społeczna

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą pomoc pielęgniarską lub innego typu pomoc świadczoną osobom jej potrzebującym.

kody pkd Podklasa 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską obejmuje pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w:

– domach pomocy społecznej,

– domach rehabilitacyjnych,

– pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– profesjonalnej opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską lub bez opieki pielęgniarskiej, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla dzieci oraz osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.

kody pkd Podklasa 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje pomoc społeczną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę zdrowotną do pewnego stopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach innych niż szpitale, takich jak:

– placówki dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków,

– psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne,

– domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, – placówki dla osób opóźnionych umysłowo,

– ośrodki zdrowia psychicznego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– szpitali psychiatrycznych, sklasyfikowanych w 86.10.Z,

– pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, sklasyfikowanej w 87.90.Z.

kody pkd Podklasa 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w:

– domach emeryta,

– domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską,

– domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej  z opieką pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, sklasyfikowanej w 87.90.Z

kody pkd Podklasa 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmuje pomoc społeczną zapewniającą całodobową opiekę dzieciom oraz osobom o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, w której opieka medyczna, edukacja i działalność rehabilitacyjna odgrywają rolę marginesową, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje prywatne lub społeczne w takich placówkach, jak:

– domy dziecka,

– pogotowia opiekuńcze,

– specjalne ośrodki wychowawcze,

– rodziny zastępcze,

– domy dla bezdomnych,

– domy dla samotnych matek z dziećmi,

– ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi,

– ogniska wychowawcze.

Podklasa ta nie obejmuje:

– pomocy społecznej realizowanej w domach pomocy społecznej zapewniających opiekę pielęgniarską, sklasyfikowanej w 87.10.Z,

– pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, sklasyfikowanej w 87.30.Z,

– działalności związanej z adopcją, sklasyfikowanej w 88.99.Z,

– działalności schronisk dla ofiar katastrof, sklasyfikowanych w 88.99.Z

 


 

kody pkd Q.87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.10.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

kody pkd Q.87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

kody pkd Q.87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.30.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

kody pkd Q.87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Komentarze zablokowano.