kody pkd produkcja komputerów i elektroniki

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja komputerów i elektroniki

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– produkcję komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sprzętu komunikacyjnego i podobnych urządzeń elektronicznych oraz produkcję elementów do nich,

– produkcję elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sprzętu pomiarowego, testującego, nawigacyjnego, kontrolnego i radiacyjnego oraz sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, instrumentów i sprzętu optycznego,

– produkcję magnetycznych i optycznych nośników informacji.

Procesy produkcyjne tego działu charakteryzują się wysoką specjalistyczną technologią miniaturyzacji. Produkty będące efektami działalności klasyfikowanej w tym dziale zawierają wiele elementów elektronicznych, w tym układy scalone.

kody pkd Podklasa 26.11.Z obejmuje produkcję półprzewodników i pozostałych elementów elektronicznych, takich jak:

– kondensatory elektroniczne,

– rezystory elektroniczne,

– mikroprocesory,

– lampy elektronowe,

– złączki elektroniczne,

– puste płytki obwodów drukowanych,

– układy scalone (analogowe, cyfrowe, hybrydowe),

– diody, tranzystory i podobne elementy,

– induktory elektroniczne (np. dławiki, cewki, transformatory),  

– kryształy elektroniczne i zestawy kryształów,

– solenoidy, przełączniki, przetworniki dla zastosowań elektronicznych,

– kostki lub płytki do półprzewodników

– wyroby gotowe lub półwyroby,

– elementy monitorów (plazmowych, polimerowych, ciekłokrystalicznych (LCD)),

– diody elektroluminescencyjne (LED),

– kable do drukarek, monitorów, do USB (uniwersalnych magistrali szeregowych), złącza itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanego w 18.12.Z,

– produkcji modemów (sprzętu transmisyjnego), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji monitorów komputerowych i telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z, 26.40.Z,

– produkcji lamp rentgenowskich i podobnych urządzeń radiacyjnych, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji instrumentów i sprzętu optycznego, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji podobnych urządzeń do zastosowań elektrycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 27,

– produkcji stateczników, sklasyfikowanej w 27.11.Z,

– produkcji przekaźników elektrycznych, sklasyfikowanej w 27.12.Z,

– produkcji sprzętu instalacyjnego, sklasyfikowanej w 27.33.Z,

– produkcji urządzeń/sprzętu kompletnego, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie klasyfikującej dane urządzenie/sprzęt kompletny.

kody pkd Podklasa 26.12.Z obejmuje:

– produkcję zmontowanych płytek obwodów drukowanych,

– montaż obwodów drukowanych,

– produkcję kart interfejsu (np. dźwięk, obraz, sterowniki, sieć, modemy).

Podklasa ta nie obejmuje:

– drukowania kart inteligentnych, sklasyfikowanej w 18.12.Z,

– produkcji pustych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.11.Z

kody pkd Podklasa 26.20.Z obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych, takich jak komputery dużej mocy (mainframe), komputery biurkowe (desktopy), laptopy i serwery komputerowe oraz produkcję komputerowego sprzętu peryferyjnego, takiego jak urządzenia pamięci, urządzenia wejścia/wyjścia (drukarki, monitory, klawiatury). Istnieją następujące typy komputerów: analogowe, cyfrowe lub hybrydowe. Komputery cyfrowe, najbardziej popularne, spełniają następujące funkcje:

(1) przechowują programy użytkowe lub programy i dane niezbędne do jego realizacji;

(2) mogą być dowolnie programowane zgodnie z wymaganiami użytkownika;

(3) wykonują obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika;

(4) wykonują, bez udziału człowieka, program użytkowy, który wymaga, aby komputer modyfikował swoje postępowanie na podstawie logicznych decyzji podejmowanych podczas uruchamiania przetwarzania.

Komputery analogowe mogą realizować symulację modeli matematycznych, zawierają co najmniej analogowe sterowanie i elementy oprogramowania. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję komputerów biurkowych (desktopów),

– produkcję laptopów,

– produkcję komputerów dużej mocy (mainframe),

– produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych),

– produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu „flash” i pozostałych urządzeń pamięci,

– produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),

– produkcję drukarek,

– produkcję monitorów komputerowych,

– produkcję klawiatur,

– produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball),

– produkcję specjalistycznych terminali komputerowych,

– produkcję serwerów komputerowych,

– produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego,

– produkcję czytników kart inteligentnych,

– produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej,

– produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo),

– produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS), które działają na zasadach innych niż mechaniczne,

– produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– produkcji elementów elektronicznych i zespołów elektronicznych stosowanych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.11.Z i 26.12.Z,

– produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.12.Z,

– produkcji komunikacyjnych modemów i sprzętu transmisyjnego, cyfrowych przełączników telekomunikacyjnych, urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. pomosty, routery, przejścia), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, takich jak odtwarzacze CD i DVD, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji monitorów, ekranów telewizyjnych, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji konsol do gier wideo, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji niezapisanych optycznych i magnetycznych nośników informacji do stosowania z komputerami lub innymi urządzeniami, sklasyfikowanej w 26.80.Z.

Podklasa 26.30.Z obejmuje produkcję telefonów i urządzeń transmisyjnych, stosowanych do elektronicznego przesyłania sygnałów drogą przewodową lub za pomocą fal przy pomocy nadajników radiowych, telewizyjnych oraz urządzeń transmisji bezprzewodowej. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję sprzętu przekaźnikowego dla centrali telefonicznych,

– produkcję telefonów bezprzewodowych,

– produkcję sprzętu dla prywatnych centrali (PAX) połączonych z publiczną siecią telefoniczną,

– produkcję telefonów, faksów, włączając urządzenia typu automatyczne sekretarki telefoniczne,

– produkcję urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych, takich jak pomosty, routery i przejścia,

– produkcję anten nadawczych i odbiorczych,

– produkcję urządzeń dla telewizji kablowej,

– produkcję pagerów,

– produkcję telefonów komórkowych,

– produkcję przenośnych urządzeń komunikacyjnych,

– produkcję urządzeń dla rozgłośni radiowych i studiów telewizyjnych oraz urządzeń nadawczych, włączając produkcję kamer telewizyjnych,

– produkcję modemów, sprzętu do przesyłania informacji,

– produkcję systemów przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wysyłających sygnały do stacji kontrolnej,

– produkcję radiowych i telewizyjnych nadajników przekaźnikowych,

– produkcję urządzeń komunikacyjnych działających na podczerwień (np. urządzeń zdalnie sterowanych, pilotów).

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji elementów i podzespołów elektronicznych stosowanych w urządzeniach transmisyjnych, włączając wewnętrzne/zewnętrzne modemy komputerowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 26.1,

– produkcji zmontowanych płytek obwodów drukowanych, sklasyfikowanej w 26.12.Z,

– produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji sprzętu audio i wideo powszechnego użytku, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji urządzeń dla globalnego systemu określania położenia (GPS), sklasyfikowanej w 26.51.Z,

– produkcji elektronicznych tablic wyników, sklasyfikowanej w 27.90.Z,

– produkcji urządzeń sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanej w 27.90.Z.

kody pkd Podklasa 26.40.Z obejmuje produkcję elektronicznego sprzętu audio i wideo do użytku domowego, w pojazdach samochodowych, do systemów nagłaśniających i wzmocnienia instrumentów muzycznych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję magnetowidów i podobnego sprzętu nagrywającego,

– produkcję odbiorników telewizyjnych,

– produkcję monitorów i ekranów telewizyjnych,

– produkcję urządzeń do nagrywania i kopiowania dźwięku,

– produkcję aparatury stereofonicznej,

– produkcję odbiorników radiowych,

– produkcję aparatury nagłaśniającej,

– produkcję kamer wideo użytku domowego,

– produkcję szaf grających,

– produkcję wzmacniaczy do instrumentów muzycznych i systemów nagłaśniających,

– produkcję mikrofonów,

– produkcję odtwarzaczy CD i DVD,

– produkcję sprzętu do karaoke,

– produkcję słuchawek (np. radiowych, stereofonicznych, komputerowych),

– produkcję konsoli do gier video.

Podklasa ta nie obejmuje:

– reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośników komputerowych, dźwięku, obrazu, itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z,

– produkcji urządzeń peryferyjnych i monitorów komputerowych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji pagerów, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń do zdalnego sterowania (drogą radiową i podczerwienią), sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji urządzeń studyjnych, takich jak: sprzęt do reprodukcji, anteny nadawcze, przekaźnikowe i odbiorcze, profesjonalne kamery wideo, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji kamer cyfrowych sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji gier elektronicznych ze stałym (nie wymienialnym) oprogramowaniem, sklasyfikowanej w 32.40.Z.

kody pkd Podklasa 26.51.Z obejmuje produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania; produkcję automatycznych układów kontroli i sterowania do zastosowań takich jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie; instrumentów i przyrządów do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością, kwasowością, stężeniem, obrotem; produkcję instrumentów do sumowania (np. rejestrowania), płynomierzy i przyrządów liczących; produkcję instrumentów do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych; produkcję instrumentów i przyrządów dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych; produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych oraz części do nich; produkcję nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, z wyłączeniem prostych narzędzi mechanicznych. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję instrumentów do silników samolotowych,

– produkcję przyrządów do testowania spalin samochodowych,

– produkcję przyrządów meteorologicznych,

– produkcję aparatury doświadczalnej do badania właściwości fizycznych,

– produkcję wariografów (wykrywaczy kłamstw),

– produkcję instrumentów do wykrywania i monitorowania promieniowania,

– produkcję przyrządów pomiarowych,

– produkcję szklanych termometrów cieczowych i termometrów bimetalicznych, z wyłączeniem do zastosowań medycznych,

– produkcję humidostatów (higrostatów),

– produkcję układów regulacji hydronicznej (grzewczej),

– produkcję przyrządów do kontroli płomienia i palnika,

– produkcję spektrometrów,

– produkcję pneumatycznych przyrządów pomiarowych,

– produkcję liczników zużycia, np. wody, gazu, prądu,

– produkcję przepływomierzy i przyrządów liczących,

– produkcję liczników ilości ładunku,

– produkcję wykrywaczy min, generatorów impulsów; wykrywaczy metali,

– produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania i nawigacji, włączając pławy radio-hydro-akustyczne,

– produkcję przyrządów do globalnego systemu określania położenia (GPS),

– produkcję przyrządów kontroli środowiska i automatycznego sterowania,

– produkcję przyrządów pomiarowych i rejestrujących (np. rejestratorów lotu),

– produkcję radarów, detektorów ruchu,

– produkcję laboratoryjnych instrumentów analitycznych (np. sprzętu do analizy krwi), wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnej aparatury laboratoryjnej do pomiarów, kontroli itp.,

– produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanej w 26.60.Z,

– produkcji optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanej w 26.70.Z,

– produkcji dyktafonów, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– produkcji wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanej w 28.29.Z,

– instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,

– produkcji prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.

kody pkd Podklasa 26.52.Z obejmuje:

– produkcję zegarków i zegarów wszelkich typów, włączając mechanizmy zegarowe montowane na płytach czołowych urządzeń,

– produkcję kopert zegarów i zegarków, włączając koperty z metali szlachetnych,

– produkcję urządzeń rejestrujących czas oraz urządzeń z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym do pomiaru, rejestrowania lub wskazywania zarejestrowanych przedziałów czasowych, takich jak: parkometry, czasomierze, datowniki, regulatory programowe,

– produkcję wyłączników czasowych i pozostałych urządzeń wyzwalających z mechanizmem zegarowym lub silnikiem synchronicznym: zamki z regulatorem czasowym,

– produkcję części do zegarów i zegarków:

* mechanizmów do wszelkiego typów zegarów i zegarków,

* sprężyn, kamieni, tarcz, wskazówek, płytek, mostków i pozostałych części,

* kopert i obudów zegarków i zegarów, z dowolnego materiału.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji pasków do zegarków z materiałów niemetalicznych (tj. tekstylnych, skórzanych, z tworzyw sztucznych), sklasyfikowanej w 15.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z,

– produkcji pasków do zegarków z metali nieszlachetnych, sklasyfikowanej w 32.13.Z.

kody pkd Podklasa 26.60.Z obejmuje produkcję urządzeń elektromedycznych i elektroterapeutycznych, takich jak: sprzęt do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, medyczne urządzenia ultradźwiękowe, elektrokardiografy, endoskopy; produkcję aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie do zastosowań medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, przemysłowych oraz w badaniach i nauce. Do napromieniowania mogą być stosowane aparaty wykorzystujące promienie rentgenowskie, beta, gamma lub inne promieniowanie jonizujące. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję  aparatury i lamp wykorzystujących promieniowanie beta, gamma, rentgenowskie lub inne promieniowanie do zastosowań przemysłowych, medycznych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz w badaniach i nauce,

– produkcję tomografów komputerowych (CT),

– produkcję tomografów emisji pozytonowej (PET),

– produkcję sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI),

– produkcję urządzeń do ultrasonografii,

– produkcję elektrokardiografów,

– produkcję medycznego sprzętu laserowego,

– produkcję elektromedycznego sprzętu endoskopowego,

– produkcję rozruszników serca,

– produkcję aparatów i protez słuchowych,

– produkcję urządzeń do naświetlania żywności i mleka.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji łóżek do opalania, sklasyfikowanej w 28.99.Z

kody pkd Podklasa 26.70.Z obejmuje produkcję przyrządów optycznych i soczewek, takich jak lornetki, mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych), teleskopy, pryzmaty i soczewki (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego); pokrywanie lub szlifowanie soczewek (z wyłączeniem zastosowania okulistycznego), oprawianie soczewek (z wyłączeniem  zastosowania okulistycznego) oraz produkcję sprzętu fotograficznego, takiego jak aparaty fotograficzne i światłomierze. Podklasa ta obejmuje:

– produkcję luster optycznych,

– produkcję wyposażenia do celowników optycznych broni palnej,

– produkcję optycznego sprzętu do określania położenia,

– produkcję optycznych przyrządów powiększających,

– produkcję precyzyjnych narzędzi optycznych,

– produkcję optycznych komparatorów,

– produkcję aparatów fotograficznych (do filmów i cyfrowych),

– produkcję projektorów filmowych,

– produkcję rzutników do przeźroczy,

– produkcję optycznych urządzeń i przyrządów pomiarowych i kontrolnych (np. urządzeń kierowania ogniem, światłomierzy fotograficznych, dalmierzy),

– produkcję soczewek, optycznych mikroskopów, lornetek i teleskopów,

– produkcję optycznych elementów laserowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji projektorów komputerowych, sklasyfikowanej w 26.20.Z,

– produkcji profesjonalnych kamer telewizyjnych i wideo, sklasyfikowanej w 26.30.Z,

– produkcji kamer wideo użytku domowego, sklasyfikowanej w 26.40.Z,

– produkcji urządzeń kompletnych wykorzystujących elementy laserowe, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie ze względu na rodzaj urządzenia (np. medyczny sprzęt laserowy, sklasyfikowany w 26.60.Z),

– produkcji fotokopiarek, sklasyfikowanej w 28.23.Z,

– produkcji wyrobów optycznych do zastosowań okulistycznych, sklasyfikowanej w 32.50.Z.

kody pkd Podklasa 26.80.Z obejmuje produkcję niezapisanych:

– magnetycznych taśm i kaset służących do rejestrowania obrazu i dźwięku,

– dyskietek,

– nośników napędu dysków optycznych i twardych.

Podklasa ta nie obejmuje reprodukcji zapisanych nośników informacji (nośniki komputerowe, dźwięk, obraz itp.), sklasyfikowanej w 18.20.Z.


 

kody pkd C.26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

kody pkd C.26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

kody pkd C.26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

kody pkd C.26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

kody pkd C.26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów

kody pkd C.26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

kody pkd C.26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

kody pkd C.26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Komentarze zablokowano.