kody pkd produkcja i odlewnictwo metali

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd produkcja i odlewnictwo metali

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,

– wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

kody pkd Podklasa 24.10.Z obejmuje:

– obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,

– produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,

– produkcję żelazostopów,

– produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,

– produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,

– przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,

– produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,

– produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,

– produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,

– produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,

– produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,

– produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,

– produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,

– produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z

kody pkd Podklasa 24.20.Z obejmuje:

– produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekroju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym, do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,

– produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno rur o kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,

– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,

– produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,

– produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,

– produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,

– produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,

– produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych. Podklasa ta nie obejmuje produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo, sklasyfikowanej w 24.52.Z.

kody pkd Podklasa 24.31.Z obejmuje produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie. Podklasa ta nie obejmuje produkcji drutów poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z.

kody pkd Podklasa 24.32.Z obejmuje produkcję walcowanych płaskich wyrobów ze stali, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o szerokości mniejszej niż 600 mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco lub z prętów stalowych.

kody pkd Podklasa 24.33.Z obejmuje:

– produkcję otwartych kształtowników stalowych poprzez kształtowanie stopniowe w walcowniach lub przy pomocy prasy wyrobów walcowanych płaskich stalowych,

– produkcję formowanych i składanych na zimno arkuszy profilowanych (żeberkowanych) i płyt wielowarstwowych.

kody pkd Podklasa 24.34.Z obejmuje produkcję drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów. Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji sztab i pełnych kształtowników ze stali, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.31.Z,

– produkcji wyrobów wykonanych z drutu, sklasyfikowanej w 25.93.Z

kody pkd Podklasa 24.41.Z obejmuje:

– produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto, srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie,

– produkcję stopów metali szlachetnych,

– produkcję półproduktów z metali szlachetnych,

– produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,

– produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem,

– produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców,

– produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,

– produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– produkcji miedzi, sklasyfikowanej w 24.44.Z,

– odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A, 24.54.B,

– produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z

kody pkd Podklasa 24.42.A obejmuje:

– produkcję aluminium z tlenku glinu,

– produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,

– produkcję stopów aluminium,

– produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.42.B obejmuje:

– produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,

– produkcję tlenku glinu,

– produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,

– produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

Podklasa 24.43.Z obejmuje:

– produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,

– produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny,

– produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,

– produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.44.Z obejmuje:

– produkcję miedzi z rud,

– produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,

– produkcję stopów miedzi,

– produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,

– produkcję półproduktów z miedzi,

– produkcje kamienia miedziowego,

– produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.45.Z obejmuje:

– produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,

– produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,

– produkcję kamienia niklowego, – produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje: odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.

kody pkd Podklasa 24.46.Z obejmuje: 

-produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud,

– wytapianie i rafinację uranu.

kody pkd Grupa 24.5 obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w procesie odlewniczym. Grupa ta nie obejmuje odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak:

– kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.Z,

– artykuły gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w 25.99.Z.

kody pkd Podklasa 24.51.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów z żeliwa,

– odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego,

– odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego,

– odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego,

– produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.

kody pkd Podklasa 24.52.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów ze staliwa,

– odlewnictwo części ze staliwa,

– produkcję rur i złączek ze staliwa,

– produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.

kody pkd Podklasa 24.53.Z obejmuje:

– odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp.,

– odlewnictwo części z metali lekkich.

kody pkd Podklasa 24.54.A obejmuje:

– odlewnictwo części z miedzi,

– odlewnictwo części ze stopów miedzi.

Podklasa 24.54.B obejmuje:

– odlewnictwo części z metali ciężkich,

– odlewnictwo części z metali szlachetnych,

– odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.


 

kody pkd C.24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

kody pkd C.24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

kody pkd C.24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.34.Z Produkcja drutu

kody pkd C.24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.41.Z Produkcja metali szlachetnych

24.42.A Produkcja aluminium hutniczego

24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny

24.44.Z Produkcja miedzi

24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych

kody pkd C.24.5 Odlewnictwo metali

24.51.Z Odlewnictwo żeliwa

24.52.Z Odlewnictwo staliwa

24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich

24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Komentarze zablokowano.