kody pkd przetwarzanie koks i ropa naftowa

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd przetwórstwo przemysłowe » kody pkd przetwarzanie koks i ropa naftowa

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– przetwarzanie ropy naftowej i węgla,

– wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy itp., na rachunek własny,

– produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,

– działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja).

W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji.

Dział ten nie obejmuje:

– wydobycia gazów (metanu, etanu, butanu lub propanu), sklasyfikowanego w 06.20.Z,

– produkcji wyrobów z rafinowanej ropy naftowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 20,

– produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,

– produkcji gazów chemicznych, sklasyfikowanej w 20.14.Z,

– produkcji paliw gazowych innych niż gazy pochodzące z ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz miejski), sklasyfikowanej w 35.21.Z

kody pkd Podklasa 19.10.Z obejmuje:

– eksploatację pieców koksowniczych,

– produkcję koksu, półkoksu,

– produkcję paku, koksu pakowego,

– produkcję gazu koksowniczego,

– produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu),

– brykietowanie koksu.

Podklasa ta nie obejmuje produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 19.20.Z

kody pkd Podklasa 19.20.Z obejmuje:

– wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu,

– produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,

– produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,

– produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,

– produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych,

– produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,

– produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu,

– mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).


 

kody pkd C.19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

kody pkd C.19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Komentarze zablokowano.