kody pkd roboty budowlane

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd budownictwo » kody pkd roboty budowlane

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,

– budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

kody pkd Podklasa 41.10.Z obejmuje realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. Podklasa ta nie obejmuje:

– robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

kody pkd Grupa 41.2 obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie. Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

kody pkd Podklasa 41.20.Z obejmuje:

– wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, wielo-mieszkaniowych (włączając wieżowce)

– wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak: budynki przemysłowe (np. fabryki, warsztaty, montownie itp.), budynki szpitali, szkół i biurowe, hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje, budynki lotnisk, kryte obiekty sportowe, garaże parkingowe, włączając podziemne, budynki magazynowe, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych

– montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

– przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

– działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.


 

kody pkd F.41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

kody pkd F.41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Komentarze zablokowano.