kody pkd roboty specjalistyczne

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd budownictwo » kody pkd roboty specjalistyczne

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z  budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt. Prace te obejmują wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp. Dział ten obejmuje także montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem. Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców. Roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych mieszczą się również w niniejszym dziale. Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach. Zalicza się tu wykonywanie:

– instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,

– zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp. Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.

Do pozostałych działalności związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.: szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace remontowe. Wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w  odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane przy jego użyciu.

kody pkd Podklasa 43.11.Z obejmuje rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

kody pkd Podklasa 43.12.Z obejmuje:

– oczyszczanie terenu budowy,

– roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu,  usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,

– przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,

– odwadnianie terenu budowy,

– drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

– odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,

– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z

kody pkd Podklasa 43.13.Z obejmuje wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

– działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,

– wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

– wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,

– prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

kody pkd Podklasa 43.21.Z ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

– instalacje telekomunikacyjne,

– strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,

– instalacje anten satelitarnych,

– instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,

– instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,

– instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

– budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,

– monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.

kody pkd Podklasa 43.22.Z obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

– instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),

– instalacji pieców, wieży chłodniczej,

– instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,

– instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

– instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

– instalacji gazowych,

– instalacji przewodów doprowadzających parę,

– instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,

– instalacji systemów zraszania trawników,

– instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

kody pkd Podklasa 43.29.Z obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach. Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

– dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,

– drzwi automatycznych oraz obrotowych,

– instalacji odgromowej,

– podciśnieniowych systemów czyszczących,

– izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

kody pkd Podklasa 43.31.Z obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

kody pkd Podklasa 43.32.Z obejmuje:

– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,

– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,

– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

kody pkd Podklasa 43.33.Z obejmuje:

– układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,

– układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,

– układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,

– wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,

– tapetowanie ścian.

kody pkd Podklasa 43.34.Z obejmuje:

– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,

– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,

– szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

kody pkd Podklasa 43.39.Z obejmuje:

– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,

– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,

– niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,

– wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

kody pkd Podklasa 43.91.Z obejmuje:

– wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

– pokrywanie dachów,

– instalowanie rynien i rur spustowych.

kody pkd Podklasa 43.99.Z obejmuje:

– działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:

* budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,

* zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,

* osuszanie budynków,

* wiercenie szybów,

* montaż elementów stalowych,

* wyginanie elementów stalowych,

* montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,

* wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,

* wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,

* specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,

– roboty podpowierzchniowe,

– budowę odkrytych basenów kąpielowych,

– czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,

– wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.


 

kody pkd F.43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

kody pkd F.43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

kody pkd F.43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

kody pkd F.43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Komentarze zablokowano.