kody pkd telekomunikacja

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd informacja, komunikacja » kody pkd telekomunikacja

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje usługi telekomunikacyjne i działalności usługowe z nimi powiązane, tj. transmitowanie głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu. Systemy transmisyjne, które realizują tę działalność mogą być oparte na pojedynczej technologii lub na kombinacji technologii. Wspólną cechą działalności zaklasyfikowanych do tego działu jest transmisja programów, a nie ich produkcja. Podział w tym dziale został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej infrastruktury. W przypadku transmisji sygnałów telewizyjnych może to oznaczać łączenie całych plików programowych w pakiety programowe przeznaczone do dystrybucji (produkcja w odpowiednich podklasach działu 60).

kody pkd Podklasa 61.10.Z obejmuje: działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji. Podklasa ta obejmuje:

– obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,

– obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,

– zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,

– dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,

– świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

Podklasa ta nie obejmuje odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.20.Z obejmuje:

– obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,

– obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,

– zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,

– świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

Podklasa nie obejmuje pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.30.Z obejmuje:

– działalność związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej,

– dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez systemy satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane nie uczestniczą w tworzeniu programów,

– zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej.

Podklasa ta nie obejmuje pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z

kody pkd Podklasa 61.90.Z obejmuje:

– świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,

– obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,

– zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP – Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,

– udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,

– dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne: umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP – Voice Over Internet Protocol),

– pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

Podklasa ta nie obejmuje zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z

 


 

kody pkd J.61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

61.10.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

kody pkd J.61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

kody pkd J.61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

61.30.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

kody pkd J.61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

61.90.Z  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Komentarze zablokowano.