kody pkd transport lądowy

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd transport » kody pkd transport lądowy

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– przewóz pasażerów i towarów środkami transportu drogowego, kolejowego,

– transport rurociągowy.

kody pkd Podklasa 49.10.Z obejmuje:

– przewozy kolejowe pasażerskie wykonywane na sieciach magistralnych na obszarze kraju,

– przewozy kolejowe pasażerskie międzymiastowe,

– działalność wagonów sypialnych i wagonów restauracyjnych wykonywana w ramach przedsiębiorstwa kolejowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu pasażerskiego w ramach miejskiego i podmiejskiego systemu komunikacyjnego, sklasyfikowanego w 49.31.Z,

– działalności terminali pasażerskich, obsługi infrastruktury kolejowej, prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– obsługi wagonów sypialnych lub wagonów restauracyjnych, kiedy jest ona prowadzona przez oddzielne jednostki, sklasyfikowanej w 55.90.Z, 56.10.A.

kody pkd Podklasa 49.20.Z obejmuje transport kolejowy towarów zarówno na sieciach magistralnych jak i na sieciach lokalnych. Podklasa ta nie obejmuje:

– przechowywania i magazynowania, sklasyfikowanego w 52.10.A, 52.10.B,

– działalności terminali towarowych; obsługi infrastruktury kolejowej; prac manewrowych na sieciach i bocznicach kolejowych, sklasyfikowanych w 52.21.Z,

– przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

kody pkd Podklasa 49.31.Z obejmuje:

– miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie realizowane środkami transportu lądowego, takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach,

– przewozy pasażerskie na trasach między lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,

– działalność kolei linowo-naziemnych, linowych itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.

kody pkd Podklasa 49.32.Z obejmuje:

– działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,

– działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z kierowcą

kody pkd Podklasa 49.39.Z obejmuje:

– transport drogowy pasażerski pozostały, taki jak:

* rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe,

* wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu,

* przewozy wahadłowe między portem lotniczym a stałymi punktami w centrum miasta,

– działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji,

– autobusowe przewozy szkolne i pracownicze, – transport pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w 86.90.B.

kody pkd Podklasa 49.41.Z obejmuje:

– przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:

* dłużyc,

* inwentarza żywego,

* towarów zamrożonych lub schłodzonych,

* towarów ciężkich,

* towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,

* samochodów,

* odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,

– wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

– transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

– transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,

– dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,

– transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z,

– działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,

– pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,

– działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,

kody pkd Podklasa 49.42.Z obejmuje transport drogowy związany z przeprowadzkami świadczony na rzecz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

kody pkd Podklasa 49.50.A obejmuje:

– transport rurociągami paliw gazowych,

– działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, sklasyfikowanej w 35.22.Z,

– transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.

Podklasa 49.50.B obejmuje:

– transport rurociągami cieczy, wody, zawiesin i pozostałych towarów,

– działalność stacji pomp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– dystrybucji pary wodnej lub wody, włączając dystrybucję wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 35.30.Z, 36.00.Z,

– transportu cieczy samochodami ciężarowymi, sklasyfikowanego w 49.41.Z.


kody pkd H.49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.10.Z  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

kody pkd H.49.2 Transport kolejowy towarów

49.20.Z  Transport kolejowy towarów

kody pkd H.49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

49.31.Z  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z  Działalność taksówek osobowych

49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

kody pkd H.49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.41.Z  Transport drogowy towarów

49.42.Z  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

kody pkd H.49.5 Transport rurociągowy

49.50.A  Transport rurociągami paliw gazowych

49.50.B  Transport rurociągowy pozostałych towarów

Komentarze zablokowano.