kody pkd ubezpieczenia

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd finanse, ubezpieczenia » kody pkd ubezpieczenia

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,

– ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.

kody pkd Podklasa 65.11.Z obejmuje ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa oraz ubezpieczenia na wypadek śmierci ( z oszczędnościami jako elementem składowym lub bez oszczędności).

kody pkd Podklasa 65.12.Z obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, tj.:

– ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,

– ubezpieczenia na wypadek choroby,

– ubezpieczenia na czas podróży,

– ubezpieczenia majątkowe,

– ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego,

– ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.

kody pkd Podklasa 65.20.Z obejmuje ponoszenie całego lub częściowego ryzyka związanego z polisami ubezpieczeniowymi wydawanymi przez innych ubezpieczycieli.

kody pkd Podklasa 65.30.Z obejmuje:

– działalność osób prawnych (np. funduszy) zajmujących się zapewnieniem dochodów emerytalnych, wyłącznie dla pracowników lub członków funduszu,

– fundusze emerytalne z ustalonym z góry dochodem, jak również fundusze indywidualne, gdzie wysokość dochodu uzależniona jest od wysokość składki,

– działalność pracowniczych programów emerytalnych,

– działalność funduszy emerytalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zarządzania funduszami emerytalnymi, sklasyfikowanego w 66.30.Z,

– obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z


kody pkd K.65.1 Ubezpieczenia

65.11.Z  Ubezpieczenia na życie

65.12.Z  Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

kody pkd K.65.2 Reasekuracja

65.20.Z  Reasekuracja

kody pkd K.65.3 Fundusze emerytalne

65.30.Z  Fundusze emerytalne

Komentarze zablokowano.