kody pkd usługi finansowe

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd finanse, ubezpieczenia » kody pkd usługi finansowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje świadczenie usług objętych pośrednictwem finansowym lub ściśle z nim związanych, które jednak samo nie jest usługą finansową.

kody pkd Podklasa 66.11.Z obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:

– giełdy towarowe,

– terminowe giełdowe kontrakty towarowe,

– giełdy papierów wartościowych,

– transakcje opcjami na giełdach papierów wartościowych lub towarowych

kody pkd Podklasa 66.12.Z obejmuje:

– działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,

– pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,

– pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,

– działalność kantorów wymiany walut itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,

– zarządzania portfelem papierów wartościowych, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.30.Z

kody pkd Podklasa 66.19.Z obejmuje:

– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,

– doradztwo dotyczące inwestycji,

– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,

– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,

– zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z

kody pkd Podklasa 66.21.Z obejmuje:

– szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:

* ocena roszczeń,

* obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,

* ocena ryzyka,

* likwidacja szkód,

– dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w 68.31.Z,

– wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w 74.90.Z,

– działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w 80.30.Z

Podklasa 66.22.Z obejmuje:

– działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,

– działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

kody pkd Podklasa 66.29.Z obejmuje:

– działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i  funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem  pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych:

* zarządzanie dobrami powypadkowymi,

* usługi aktuariuszy.

Podklasa ta nie obejmuje działalności w zakresie ratownictwa morskiego, sklasyfikowanej w 52.22.A.

kody pkd Podklasa 66.30.Z obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek:

– zarządzanie funduszami lokacyjnymi,

– zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,

– zarządzanie funduszami emerytalnymi.


 

kody pkd K.66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.11.Z  Zarządzanie rynkami finansowymi

66.12.Z  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

kody pkd K.66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.21.Z  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

kody pkd K.66.3 Działalność związana z zarządzaniem funduszami

66.30.Z  Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Komentarze zablokowano.