kody pkd wynajem maszyn urządzeń

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd administracja turystyka sprzątanie ochrona » kody pkd wynajem maszyn urządzeń

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę. Dział ten jest podzielony na:

(1) wynajem pojazdów samochodowych,

(2) wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,

(3) dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki transportu,

(4) dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.

Dział ten obejmuje tylko wynajem i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny).

Dział ten nie obejmuje:

– leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach według działalności na nich wykonywanej, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),

– wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L

kody pkd Podklasa 77.11.Z obejmuje wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy. Podklasa ta nie obejmuje wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.Z

kody pkd Podklasa 77.12.Z obejmuje wynajem i dzierżawę:

– samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),

– pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,

– wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

kody pkd Grupa 77.2 obejmuje: Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo, zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.

kody pkd Podklasa 77.21.Z obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:

– łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,

– rowerów,

– leżaków oraz parasoli,

– nart,

– pozostałego sprzętu sportowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,

– wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią  obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.Z

kody pkd Podklasa 77.29.Z obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:

– tkanin, odzieży i obuwia,

– mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń   elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,

– biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,

– książek, magazynów i czasopism,

– maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,

– kwiatów i roślin,

– sprzętu elektronicznego do użytku domowego.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy,  sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,

– wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,

– wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,

– wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.39.Z,

– wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.

kody pkd Podklasa 77.31.Z obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z. Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.

kody pkd Podklasa 77.32.Z obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:

– dźwigów samochodowych,

– rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.

kody pkd Podklasa 77.33.Z  obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

– komputerów i sprzętu peryferyjnego,

– urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,

– maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,

– pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

– mebli biurowych.

kody pkd Podklasa 77.34.Z obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in. łodzi i statków handlowych. Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,

– wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

kody pkd Podklasa 77.35.Z obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:

– samolotów,

– balonów.

Podklasa ta nie obejmuje wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.

kody pkd Podklasa 77.39.Z obejmuje:

– wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:

* silników i turbin,

* obrabiarek,

* urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,

* profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,

* sprzętu do produkcji filmów,

* sprzętu kontrolno-pomiarowego,

* pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;

– wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):

* motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,

* pojazdów szynowych;

– wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),

– wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,

– wynajem pozostałych kontenerów,

– wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,

– wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.

kody pkd Podklasa 77.40.Z obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiem lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą, być twórcami tych produktów. Podklasa ta obejmuje:

– dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,

– tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:

* prawa do patentu,

* znaków handlowych, nazwy marek,

* prawa do badania i oceny minerałów,

* franszyzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

– uzyskiwania praw do publikacji, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 58 i 59,

– produkcji, powielania i rozpowszechniania prac chronionych prawem autorskim (książki, oprogramowanie komputerowe, filmy), sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 58, 59,

– dzierżawy nieruchomości, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 68.2,

– dzierżawy aktywów materialnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 77.1, 77.2, 77.3.

 


 

kody pkd N.77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

kody pkd N.77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z  Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

kody pkd N.77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.31.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

77.32.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z  Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

kody pkd N.77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.40.Z  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Komentarze zablokowano.