umowa zlecenie – zmiana przepisów prawa od 1 stycznia 2017

Home » warto wiedzieć » umowa zlecenie – zmiana przepisów prawa od 1 stycznia 2017 

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1265) pociągnęła za sobą zmiany w umowach zlecenie. Zmiany przepisów prawa obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Zakres zmian to:

  1. obowiązkowe wskazanie liczby godzin wykonywanego zlecenia oraz ich potwierdzenie
  2. konieczność wypłacania wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, jeśli zlecenie ma trwać dłużej niż miesiąc
  3. konieczność przechowywania dokumentacji ustalającej oraz potwierdzającej liczbę godzin przez okres 3 lat od daty wymagalności wynagrodzenia.

UWAGA! Przepisy mają zastosowanie również do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeśli wykonywanie zlecenia trwa również po tej dacie. Takie umowy będą musiały być aneksowane.

Ponadto należy mieć na uwadze, że:

  1. przepisy mają zastosowanie do umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
  2. przepisy nie mają zastosowania do umów zawieranych z przedsiębiorcami innymi niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  3. przepisy nie mają zastosowania do umów o dzieło

W związku z tym, w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług obowiązujących po 1 stycznia 2017 r. stroną których są osoby fizyczne powinny znaleźć się m.in. postanowienia dot. 

  1. liczby godzin wykonywania zlecenia (w celu zagwarantowania, że ustalone kwotowo wynagrodzenie nie będzie niższe niż 13 PLN brutto/godzinę);
  2. potwierdzania ww. liczby godzin,
  3. przechowywania dokumentacji dot. potwierdzenia liczby godzin.

Naruszenie tych zasad jest karane grzywną nakładaną na osoby zarządzające firmą. Wysokość grzywny wynosi od 10 do 30 tysięcy złotych.

Komentarze zablokowano.